Jaarrekening

Toelichting op de balans

3.3.1 Immateriële vaste activa

Hieronder ziet u de stand van zaken van de immateriële vaste activa. De immateriële vaste activa bestaan uitsluitend uit bijdragen aan activa in eigendom van derden.

Kosten geldleningen en saldo agio
Het negatieve saldo bestaat uit de vooruit ontvangen rente voor de gehele looptijd van twee afgesloten leningen. De rente moet worden toegerekend aan het jaar waarop het betrekking heeft, daarom dat dit bedrag is opgenomen op de balans.

Bijdrage aan activa in eigendom van derden
In  2020 hebben wij nieuwe bijdragen aan activa in eigendom van derden gedaan. De mutatie bestaat uit vermeerderingen door aanpassingen van schoolpleinen (comfortabele gezinsstad) en door verminderingen door afschrijving op het bestaande bestand van bijdrage aan activa in eigendom van derden.

bedragen x € 1.000,-

00

Immateriële vaste activa

31-12-2020

31-12-2019

Mutatie

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

00.3

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

2.340

1.517

823

Kosten verbonden aan sluiten geldlening & saldo agio/disagio

00.1

Kosten verbonden aan sluiten geldlening & saldo agio/disagio

-525

-606

81

Totaal

Immateriële vaste activa

1.815

911

904

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10