Bijlagen

Specificatie bestemmingsreserve Apeldoorn (BROA)

Specificatie van de Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

(in dit overzicht zijn de vooruitontvangen bedragen GSO/ISV ook meegenomen)

Begroting 2020 primair

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

Reserve per 1-1

2.563

3.776

2.638

Vooruitontv. Bedragen per 1-1

1.138

Totaal per 1-1

2.563

3.776

3.776

Algemene voeding (bijdrage aan AD)

-300

-300

-300

Totaal algemene voeding (excl. 'pm')

2.263

3.476

3.476

Programma 1: Groene Mal

0

0

-161

Programma 8: Kanaalzone

-50

-822

86

Programma 9: Complete wijken

-250

-250

261

Programma 14: Verkeer

-380

-380

-26

Programma 15: Milieu

-188

-188

5.931

Programma 16: Overige

0

0

185

Totaal netto onttrekkingen

-868

-1.640

6.276

Reserve per 31-12

2.437

Vooruitontv. bedragen per 31-12

7.315

Totaal per 31-12

9.752

Saldo per 31-12 (excl. 'pm')

1.395

1.836

9.752

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

(bedragen x € 1.000)

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn

MPB

Begroting

Begroting

Rekening

Verschil

(BROA)

progr.

2020

2020

2020

(bedragen x € 1.000)

primair

na wijziging

Programma 1: Groene Mal

3.18

Weteringse broek nazorg

prog. 3/ 5.7

0

0

161-

161

- te ontvangen subsidies provincie Gelderland

0

0

3.19

Project natuur inclusieve landbouw

prog. 3/ 5.7

-46

-46

-46

- te ontvangen subsidie

46

46

46

Totaal A-projecten programma 1

0

0

-161

161

Programma 8: Kanaalzone

14.1

Kanaalzone *

prog. 9/3.2

- aanleg kade Pilot Zuid

0

-772

143

-915

Kanaalzone projectbureau

prog. 9/3.2

-50

-50

57-

7

Totaal A-projecten programma 8

-50

-822

86

-908

Programma 9: Complete Wijken

15.1

Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen

prog. 9/8.1

-250

-250

261

-511

('t Podium/openbare ruimte)

Totaal A-projecten programma 9

-250

-250

261

-511

Programma 14: Verkeer

25.11

Startbudget Tunnel Laan van Osseveld

progr. 3/2.1

-380

-380

26-

-354

Totaal A-projecten programma 14

-380

-380

-26

-354

Programma 15: Milieu

27.2

Interreg subsidie: Community based powerplants

prog. 4/7.4

- geraamde uitgaven

-46

-46

82-

36

- te ontvangen Europese subsidie

46

46

74

-28

27.3

Cityloops

prog. 4/7.4

- geraamde uitgaven

-188

-188

77-

-111

- bijdragen derden

0

0

27.4

Sha Repair

prog. 4/7.4

- geraamde uitgaven

-48

-48

32-

-16

- bijdragen derden

48

48

10

38

27.5

Smartwaste

prog. 4/7.4

- geraamde uitgaven

-57

-57

39-

-18

- bijdragen derden

57

57

21

36

27.6

CCC Hub

prog. 4/7.4

- geraamde uitgaven

-8

-8

42-

34

- bijdragen derden

8

8

11

-3

27.7

RRE (Reductie Energiegebruik)

prog. 4/7.4

- geraamde uitgaven

-1.672

-1.672

1.217-

-455

- bijdragen derden

1.672

1.672

1.672

0

27.8

Warmtenet Kerschoten

prog. 4/7.4

- geraamde uitgaven

0

- bijdragen derden

5.631

-5.631

Totaal A-projecten programma 15

-188

-188

5.931

-6.119

Programma 16: Overige

Lopende projecten

30.5

Investeringen MPB 2014-2017

prog. 1/0.1

- comfortabele gezinsstad/burgerparticipatie

0

0

80-

80

30.6

Veluwe alliantie - ambities Veluwe

prog. 9/3.2

- geraamde uitgaven

-540

-540

540-

0

- bijdragen provincie

540

540

805

-265

Totaal A-projecten programma 16

0

0

185

-185

TOTAAL

-868

-1.640

6.276

-7.916

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)
Onderstaand wordt in grote lijnen aangegeven in hoeverre de beschikbare middelen in de BROA (jaarschijf 2020) daadwerkelijk zijn uitgegeven. De werkelijke uitgaven/inkomsten zijn € 6,3 mln positief. Dat betekent een verschil van ca. € 7,9 mln ten opzichte van de raming 2020.
In de toelichting beperken wij ons, volgens afspraak met de accountant, tot de grotere verschillen tussen raming en werkelijke uitgaven/inkomsten.

Omschrijving
(bedragen * € 1.000,-)

Begroting
2020

Rekening
2020

Verschil

BROA-programma
  8.   Kanaalzone
  9.   Complete wijken
14.   Verkeer
15.   Milieu   

-822
-250
-380
-188

86
261
-26
5.931

908 V
511 V
354 V
6.119 V

De belangrijkste afwijkingen worden hieronder toegelicht:

Toelichting BROA-programma’s

Programma 8: Kanaalzone (verschil € 1,0 voordeel mln)

  • 14.1 Kanaalzone (verschil € 1,0 mln voordeel)

De werkzaamheden aan de kade zijn voltooid en konden door beschikbaar komen van subsidie in het kader van Beleef het Kanaal worden doorgezet tot aan de Marchantstraat. Die werkzaamheden zijn nagenoeg voltooid en verantwoording van de subsidie zal in 2021 plaatsvinden. Door de ontvangen subsidie waren in 2020 de uitgaven lager dan de inkomsten. Dit verschil is in de BROA gestort om de geplande uitgaven 2021 en 2022  te kunnen dekken.

Programma 9: Complete wijken (verschil € 0,5 mln voordeel)

  • 15.1 Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen  (€ 0,5 mln voordeel)

In 2020 is er, na de oplevering van de woningen door Reinbouw, gewerkt aan de definitieve inrichting van de openbare ruimte in fase 3. Voor fase 4 is  de ruimtelijk-juridische procedure voorbereid en een ontwerp voor de openbare ruimte verzorgd. Ook is er over de plannen gecommuniceerd met buurtbewoners. De grond is overgedragen aan Ons Huis.  Door deze opbrengst waren per saldo de uitgaven lager. Dit overschot is gestort in de BROA voor de toekomstige uitgaven. Naar verwachting zal Ons Huis na de zomer 21 starten met de bouw.

Programma 14: Verkeer (verschil € 0,4 mln voordeel)

  • 25.11 Startbudget Tunnel Laan van Osseveld (€ 0,4 mln voordeel)

De voorbereidingen voor de ondertunneling van de Laan van Osseveld vorderen gestaag. De aanbesteding is voorbereid en zal in 2021 plaats vinden. De bouw van de tunnel zal tot in 2023 doorlopen.

Programma 15: Milieu (verschil € 6,1 mln voordeel)

  • 27,7 RRE (Reductie Energiegebruik) (€ 0,5 mln voordeel)

Met de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) heeft de gemeente in samenwerking met Energiecorporatie deA en het Regionaal Energieloket in 2020 projecten opgezet om huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. Hiervoor heeft de gemeente € 1.671.677,- van het Rijk ontvangen. In verband met Corona is de regeling verlengd tot en met 31 maart 2021. Mogelijk wordt het nogmaals verlengd tot en met 31 december 2021. De verwachting is dat alle activiteiten eind maart 2021 afgerond zijn.

  • 27,8 Warmtenet Kerschoten (€ 5,6 mln voordeel)

Betreft het ontwikkelen van een haalbaar en betaalbaar alternatief voor aardgas in Kerschoten-west. In 2020 is hiervoor een subsidie ontvangen van € 5,6 mln. De totale subsidie bedraagt € 7 mln. De uitvoering van het project vindt de komende jaren plaats.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10