Bijlagen

Specificatie reserve overlopende projecten

Specificatie reserve overlopende projecten

Progr

Omschrijving

31-12-2019

uitgaven overl.budget vanuit 2019 in 2020

vrijval overl. Budget uit 2019 in 2020

Overheveling overl.budget vanuit 2019 naar 2021

Overheveling nieuw budget 2020 naar 2021

Totaal over te hevelen budget naar 2021

Toelichting op vrijval in 2020 en overheveling budget naar 2021

Bedrijfsv.

Aanschaf werkplekapparatuur

150.000

150.000

Middelen zijn in 2020 ingezet.

Bedrijfsv.

Huis van de Stad, kosten organisatiespoor

312.274

312.274

Middelen zijn in 2020 ingezet.

Bedrijfsv.

CMO

129.000

129.000

54.000

54.000

Er is eenmalig budget voor verhuizing en inrichting van de CMO's. Als gevolg van vertraging in het ingebruik nemen van 2 nieuwe locaties zullen deze kosten pas in 2021 worden gemaakt.

Bedrijfsv.

Stadhuis

190.000

190.000

Middelen zijn in 2020 ingezet.

Bedrijfsv.

Woldhuis achterstallig onderhoud

100.000

100.000

zie prg 3 icm post € 43.000

Bedrijfsv.

Implementatie nieuw verkeerssysteem (I-visie)

90.000

60.000

30.000

30.000

Dit project wordt naar verwachting in januari 2021 afgerond en niet eind 2020. Het in 2020 resterende projectbudget moet dan ook naar 2021 worden overgeboekt.

Bedrijfsv.

Doorontwikkeling website

29.500

29.500

Voor de ontwikkeling van de nieuwe website gaan we gebruikers vragen hierin te participeren. Hiervoor is tooling en inhuur van expertise nodig. Deze gebruikerstesten maken onderdeel uit van een reeks projectonderdelen en kunnen pas uitgevoerd worden zodra er bijvoorbeeld een structuur voor de website is ontwikkeld. Mede door corona is de website nog niet zover ontwikkeld dat deze gebruikerstesten uitgevoerd konden worden in 2020.

Bedrijfsv.

Diverse budgetten

170.000

170.000

Om uitvoering te kunnen geven aan de doorontwikkeling van de eenheid enerzijds en de speerpunten uit het beheersplan anderzijds, heeft eenheid F&C in 2020 totaal € 355.000 extra budget ontvangen. (€ 185.000 uit bedrijfsvoering reserve en € 170.000 uit stelpost overhead). Vanwege corona hebben we niet alles kunnen doen en hebben projecten vertraging opgelopen. Wij stellen voor om € 170.000 over te hevelen naar 2021.

Bedrijfsv.

Mobiele devices

375.000

375.000

Jaarlijks worden er mobiele telefoons aangeschaft c.q. vervangen. In 2020 bleek er onverwacht een aanbestedingstraject te moeten worden doorlopen. Het is daardoor niet meer gelukt om de in 2020 geplande tranche nog in 2020 aan te schaffen. In 2021 zal zowel de tranche 2020 als de tranche 2021 worden aangeschaft. .

Bedrijfsv.

Implementatie nieuw systeem sociaal domein (I-visie)

150.000

150.000

De aanbesteding en implementatie van dit nieuwe systeem is o.a. wegens Corona vertraagd. Dit zal in 2021 geschieden. Het voor dit doel in 2020 gereserveerde budget is derhalve in 2021 benodigd.

Bedrijfsv.

Vervanging generieke applicaties (I-visie)

65.000

65.000

De implementatie van dit nieuwe systeem is door technische problemen vertraagd. Het voor dit doel in 2020 gereserveerde budget ten behoeve van opleidingen en programmamanagement is derhalve pas in 2021 benodigd.

1

Procesmanagement

47.000

47.000

Eén van de projecten uit het beheersplan betreft procesmanagement. Hiervoor is incidenteel budget beschikbaar. In 2020 is een start gemaakt door met name interne capaciteit in te zetten. Het vervolg, t.w. trainingen en coaching, is extern gecontracteerd en gestart in 2020. Het zwaartepunt hiervan vindt echter (ook in verband met de organisatie ontwikkeling) plaats in 2021

Bedrijfsv.

Diverse budgetten INF

85.000

85.000

De tijdelijke inhuurbudget is bestemd voor het verder in control kriijgen van licenties. Het is niet gelukt om in 2020 iemand in te huren.Dat zal alsnog in 2021 gebeuren.

Bedrijfsv.

Collegeonderzoeken

48.150

48.150

In 2020 was er budget gereserveerd voor collegeonderzoek. In 2020 heeft er geen collegeonderzoek plaatsgevonden. In plaats daarvan zullen er in 2021 twee collegeonderzoeken plaatsvinden. Om die reden wordt voorgesteld om het gereserveerde budget 2020 over te hevelen naar 2021.

Totaal Paragraaf Bedrijfsvoering

971.274

941.274

30.000

1.023.650

1.053.650

1

Herstel fundering rioolgemaal Kayersdijk (aandeel Vastgoedbedrijf)

102.000

102.000

Middelen zijn in 2020 ingezet.

1

Smart city

28.000

28.000

38.000

38.000

Recentelijk is er nog een opdracht verstrekt ad € 44.500. De factuur is betaald in 2020 en wordt als balanspost "vooruitbetaald" meegenomen bij jaarrekening omdat accent van de uitvoering vooral in 2021 ligt. Om die reden wordt voorgesteld het restbudget als ROP mee te nemen.

1

Griffie/ Rekenkamercommissie

20.000

20.000

Dit budget is bestemd voor een workshop onderzoeksvaardigheden die oorspronkelijk in het voorjaar van 2020 stond gepland

1

Topevenementen

70.396

70.396

Veel evenementen konden dit jaar vanwege Corona geen doorgang vinden, waaronder "75 jaar Vrijheid" Samen met de (Her)Opening Paleis Het Loo zullen deze evenementen pas in 2021 plaatsvinden.

1

Verkiezingen

259.000

259.000

In de september circulaire 2020 is extra geld ad 259.000,- beschikbaar gesteld voor verkiezingen. Dit bedrag is voor extra maatregelen voor de verkiezingen i.v.m. Corona. De verkiezingen vindt in maart 2021 plaats en derhalve zullen de kosten pas in 2021 worden gemaakt.

Totaal programma 1

130.000

130.000

387.396

387.396

2

High Impact Crimes (HIC)

50.000

50.000

Middelen zijn in 2020 ingezet.

2

Ondermijning

50.000

50.000

Middelen zijn in 2020 ingezet.

2

Integrale Veiligheid

140.000

140.000

In 2020 zijn diverse ontwikkelingen die niet opgestart konden worden i.v.m. Corona. Deze actiepunten moeten dan in 2021 worden opgestart en afgemaakt. Verder is op het gebied van het veiligheidsbeleid in gang gezet, die niet in 2020 konden worden afgerond. We willen daarom 90.000,- meenemen naar 2021. Dan betreft dit onderwerpen Cybersecurity en whatsapp-fraude, smartcity ontwikkelingen op het gebied van safety & security (inzet drones bij oa natuurbrandbestrijding) en data gestuurd werken”.

Totaal programma 2

100.000

100.000

140.000

140.000

3

Woldhuis achterstallig onderhoud

43.000

43.000

Middelen zijn in 2020 ingezet.

3

DVO-afspraak Accres onderhoud

46.749

46.749

Middelen zijn in 2020 ingezet.

3

Plan Beekdalen WZV (05700113)

28.000

28.000

De werkzaamheden voor het opstellen van het Ontwikkelperspectief Wenumsbeekdal zijn vertraagd en het kost tijd om deze achterstand weer in te lopen. De coronatijd helpt daar niet bij. De werkzaamheden worden in de eerste maanden van 2021 opgepakt.

3

Groen plan 2019 - 2024 (05700109/111/112)

175.000

116.000

€ 59.000

218.000

277.000

In de PMA van 8 oktober ’20 bent u geïnformeerd over de voortgang van het groenplan en de ecogids. We zijn goed op weg om Apeldoorn te vergroenen en biodiverser te maken. Wel zijn een aantal projecten later gestart. Door een langere aanloopfase en het op orde brengen van de personele capaciteit heeft de voorbereiding van projecten meer tijd gekost. Door de financiële ombuigingen in 2019 is de aanpak van ecologische knelpunten getemporiseerd. Bij de vertraagde projecten gaat het onder meer om het opstellen van soortmanagementplannen en de Ecoatlas. Ook schuiven de werkzaamheden op voor het versterken van de groen-blauwe netwerken, het opstellen van het beheerplan Berg & Bos, de strategie voor ecologisch beheer en het opstellen van het Ontwikkelperspectief Wenumsbeekdal. Het kost tijd om deze achterstand weer in te lopen. De coronatijd helpt daar niet bij.
Nu de voorbereidingen in volle gang zijn kunnen in 2021 en 2022 de projecten worden uitgevoerd. Daarom nemen we het niet besteedde budget van € 305.000 mee naar 2021 en verder.

3

Verkeersvisie innovatie

800.000

91.669

408.331

300.000

300.000

In de MPB 2018-2021 is € 800.000 beschikbaar gesteld voor innovatieve openbaar vervoer toepassingen. De raad heeft besloten om in de MPB 2021-2024 € 400.000 in te zetten als bezuinigingsmaatregel. Deze bezuiniging is verwerkt in het boekjaar 2020; de € 400.000 is toegevoegd (via het rekeningresultaat) aan de algemene reserve.
Op dit moment wordt samen met de provincie bekeken in hoeverre alternatieve vervoermogelijkheden kunnen worden ingezet in die wijken waar de reguliere buslijnen zijn vervallen. Het restantbudget ter hoogte van € 300.000 blijft achter de hand voor vraagafhankelijke initiatieven die gericht zijn op het vergroten van de vervoersmogelijkheden van inwoners aanvullend op het reguliere vervoer. Dit leidt ertoe dat in totaal € 300.000 wordt overgeheveld naar 2021, waardoor alsnog de prestaties kunnen worden gerealiseerd.

3

Verkeersvisie electrificering parkeergarage

125.000

125.000

100.000

225.000

Nu de voorbereidingen in volle gang zijn kunnen in 2021 en 2022 de projecten worden uitgevoerd. Daarom nemen we het niet besteedde budget van € 305.000 mee naar 2021 en verder.

3

Verduurzamen parkeergarage Koningshaven

150.000

150.000

150.000

De parkeergarage is onderdeel van ontwikkellocatie Haven Centrum. De upgrading van de directe omgeving is ook mede aanleiding de garage op te waarderen. Direct grenzend aan de parkeergarage liggen twee woningbouwlocaties. Deze nieuwbouwplannen en kwaliteitsslag en verbouwing van garage zijn nauw met elkaar verbonden. Dit maakt dat ook de planvorming parkeergarage nog niet zo ver gevorderd is als gehoopt/gewenst.Voor de verduurzaming van de parkeergarage wordt gedacht aan zonnepanelen op het dak zodanig dat de parkeerplaatsen behouden blijven en aan verduurzaming van de gevel. De verwachting is dat in 2021 stappen kunnen worden gezet in planvorming en uitvoering. Het bedrag van € 150.000 blijft bestemd voor de dekking van deze kosten.

3

Freulebrug

30.000

30.000

Middelen zijn in 2020 ingezet.

3

Begraafplaats Soerenseweg (05700029 / Z00498)

50.000

50.000

50.000

Het maken van een beheerplan voor de begraafplaats Soerenseweg heeft meer voorberedingstijd nodig gehad dan waar aanvankelijk rekening mee was gehouden. Corona heeft divrse afstemmingen die moesten plaatsvinden vertraagd waardoor ook diverse vergunningsaanvragen vertraging hebben opgelopenen. Deze vertraging hebben ertoe geleid dat de uitvoering doorschuift naar 2021.

3

Kleur in winkelcentra

125.000

125.000

Middelen zijn in 2020 ingezet.

3

Verkeersveiligheid (02100003) - G.P. Duuringlaan, fietsstraat Veenhuizerweg-Klaverweg en de Loenenseweg

50.000

50.000

50.000

In 2019 was voor de G.P. Duuringlaan uit de middelen voor verkeersveiligheid budget beschikbaar om verkeersveiligheidsmaatregelen toe te voegen aan het onderhoudsbudget voor deze weg. De werkzaamheden zijn helaas niet in 2020 uitgevoerd. Dit heeft te maken met het feit dat het werk complexer is geworden dan aanvankelijk gedacht en er aanvullende wensen vanuit de omgeving zijn gekomen die in het ontwerp worden meegenomen. Start uitvoering is eind 2021 voorzien. Om de prestaties voor verkeersveiligheidsmaatregelen alsnog te kunnen realiseren wordt € 50.000 overgeheveld naar 2021.

3

Stimulering fiets (02100004)

30.000

30.000

Middelen zijn in 2020 ingezet.

3

Wadi Berg & Bos (05700036)

25.000

25.000

In 2020 stond de aanleg van een wadi in park Berg en Bos gepland, waarmee de wateroverlast op een bepaald deel van het park opgelost zou worden. Voor de aanleg van deze wadi is in het voorjaar van 2020 een vergunning aangevraagd maar door diverse redenen heeft de verlening van de vergunning vertraging opgelopen. In november 2020 is de vergunning gepubliceerd en heeft deze tot 23-12-2020 ter inzage.gelegen. Als gevolg hiervan kan pas in 2021 tot uitvoering worden overgegaan.

3

Aanleg fietspad Imbosweg

102.650

102.650

In 2020 stond groot onderhoud/vervanging van het fietspad aan de Imbosweg gepland. Voor deze werkzaamheden is een ecologische vergunning nodig. De aanvraag van deze vergunning heeft vertraging oplgelopen waardoor de uitvoering doorschuift naar 2021.

3

Aanbrengen bewegwjjzering

35.000

35.000

Het aanbestedingstraject voor vervanging bewegwijzering heeft vertraging opgelopen. Door deze vertraging verschuift de uitvoering naar 2021.

3

Sanering gas-/waterprojecten

30.000

30.000

Vitens en Liander zijn in Apeldoorn kilometers leidingen aan het vervangen. Nadat de vervanging van de leidingen heeft plaatsgevonden dienen de saneringsplekken weer hersteld te worden. Dit herstel vergt enige tijd. Een aantal saneringen is eind 2020 afgerond, echter het herstel dient nog plaats te vinden. De financiële middelen zijn hiervoor in 2020 ontvangen. Voor herstelwerkzaamheden is nog 30.000 euro nodig.

3

Onderzoek, metingen en inspecties asfalt

60.000

60.000

Onderzoek, metingen en inspecties van asfalt vindt één maal per twee jaar plaats. In 2021 gaan we meer stroefheidsmetingen doen. Dit is ingegeven door een aantal problemen met betrekking tot gladde wegen (o.a. Stationstunnel en de Laan van de Mensenrechten). De bedoeling was om dit al deels in 2020 op te pakken wat helaas niet gelukt is. Daarnaast gaan we een breder asfaltonderzoek doen. Voor het hele programma 2022 en 2023 wordt in 1 keer het onderzoek gedaan. Uitkomst hiervan zal zijn dat we een besparing kunnen vinden in de ontwerpfase/voorbereidingsfase van projecten. Ook een deel van deze werkzaamheden had al in 2020 opgepakt moeten worden, wat helaas niet gelukt is. Het jaar gebonden budget wat voor 2020 beschikbaar is gesteld is nodig om deze werkzaamheden in 2021 uit te kunnen voeren.

Totaal programma 3

1.624.749

482.418

408.331

734.000

598.650

1.332.650

4

Transitievisie warmte - warmtenet wijk van de toekomst

305.000

240.000

65.000

65.000

Tot eind 2021 heeft de gemeente de tijd om een Transitievisie Warmte op te stellen. Het beschikbaar gestelde budget is deels in 2020 uitgegeven en wordt deels in 2021 uitgegeven voor het vormgeven van participatie en het schrijven van de TVW.

4

Circulaire economie

65.000

20.000

45.000

45.000

Voor de stimulering van de circulaire economie is in 2018 eenmalig € 150.000 beschikbaar gesteld. Hiervoor is al een aantal initiaven genomen, maar het budget is nog niet geheel besteed, omdat een aantal projecten nog een doorloop kent in 2021. Concreet gaat het nog om de realisering van de elektronica hub (€ 20.000) en het onderzoek naar biomassa (€ 25.000), waarvoor al verplichtingen zijn aangegaan. Voor de elektronica hub is er een verplichting voor cofinanciering aangegaan met de projectdeelnemers (viertal Apeldoornse bedrijven en Circulus-Berkel / Cirkelwaarde). Op basis hiervan heeft de provincie het bedrag verdubbeld door middel van een subsidie. Het handelingskader voor biomassa is gereed en krijgt een vervolg in 2021 om hier een communicatief goed verhaal neer te zetten. Daarnaast dienen er nog een aantal rest onderzoeken te worden uitgevoerd.

4

Asbest

55.000

55.000

55.000

In 2018 heeft het college besloten uitvoering te geven aan het Plan van Aanpak Asbestdakenverbod 2024 (DOS_2017-045072). De projectleiding en de uitvoering van de werkzaamheden zijn belegd bij de OVIJ.
Met het vervallen van het asbestdakenverbod hebben we ons bezien op een nieuwe strategie. De ambitie en noodzaak om asbestdaken versneld te verwijderen is onverminderd groot. De coronacrisis heeft ons parten gespeeld bij de uitwerking van de strategie en de uitvoering van een collectieve aanpak. De werkzaamheden gaan in 2021 door om de prestatie te realiseren en hiervoor hevelen we het overgebleven budget van € 55.000 over naar 2021.

4

Kwartiermaker

100.000

41.320

58.680

100.000

158.680

In de MPB 2018 is door de raad voor 2019 en 2020 ieder jaar € 100.000 (in totaal eenmalig € 200.000) beschikbaar gesteld voor de rol van kwartiermaker. Het budget is in 2018 niet besteed vanwege de discussie in de VJN en de MPB om het budget al dan niet in te zetten voor de ombuigingsmaatregelen. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de rol van kwartiermaker toch in te vullen en daarom het budget ongemoeid te laten en mee te nemen naar 2020 en 2021. De kwartiermakersrol - met de focus op projecten om het grondstofgerbruik bij het Apeldoorns bedrijfsleven en de bedrijfsvoering van de gemeente te verminderen - is in het voorjaar van 2020 ingevuld voor een periode van twee jaar. Daarom hevelen wij het resterende budget door middel van een ROP over naar 2021 en deels naar 2022.

4

Projectleider De Maten

60.000

60.000

Door ziekte van de projectleider heeft het project vertraging opgelopen en is het budget niet volledig uitgenut.

4

RegioDeal Loenen-Eerbeek

50.000

50.000

De RegioDeal is vertraagd.

4

Veluwonen

25.000

25.000

Vanwege het niet verkrijgen van externe subsidie is dit project vertraagd.

4

Transform

55.000

55.000

In 2020 is bestuurlijk (Apeldoorn, Deventer, Zwolle, Zutphen en de provincies Gelderland en Overijssel) besloten om een doorstart te maken met Transform, waarvoor in 2021 uitgaven zullen plaatsvinden door het aantrekken van een zgn. Marktmeester Transform. Daarnaast wordt gezocht naar financiële instrumenten om aardgasvrij bouwen haalbaar te maken.

4

Intensivering toezicht/handhaving op energiebesparende maatregelen

80.000

80.000

In 2018 en verdere jaren is voor intensivering toezicht/handhaving op energiebesparende maatregelen budget beschikbaar gekomen. Het gaat om energie besparende voorzieningen en maatregelen die door bedrijven dienen te worden uitgevoerd aan de “gebouwde schil van bedrijfspanden” (muren, dak en glas), verlichting en specifiek bij bepaalde branches behorende maatregelen zoals het gebruik van perslucht, koeling ed. . Aan de OVIJ is opgedragen om dit beleid/controles uit te voeren. Naast het gemeentelijke budget, hebben we met succes een beroep gedaan op de stimuleringssubsidieregeling van de provincie. De basis is het “Plan van Aanpak EML controles” (EML staat voor “erkende maatregelen lijst”). Vanwege de Corona-maatregelen kon een deel van de activiteiten bij bedrijven, bijvoorbeeld bij horecagelegenheden, niet volledig/lastig worden uitgevoerd. We stellen daarom voor om € 80.000 over te hevelen naar 2021 om alsnog controles uit te kunnen voeren. Overigens is aan de OVIJ gevraagd om het beleid ten aanzien van de intensivering van het toezicht op energiebesparende maatregelen begin 2021 te evalueren.

4

Subsidie Collectieven zonne-energieprojecten

42.000

42.000

Het budget is dit jaar onderbesteed vanwege de coronacrisis, de lange aanlooptijd van projecten en de te smal gedefinieerde doelgroep. Momenteel lopen er verschillende initiatieven die aansluiten bij de doelstellingen van de regeling. Zij komen binnen de huidige regeling echter niet in aanmerking voor subsidie, omdat ze geen energiecoöperatie zijn. Het college behandelt begin januari een voorstel voor het verbreden van de doelgroep, waardoor niet de juridische entiteit meer leidend is, maar de realisatie van het doel. Naar verwachting ontvangen we daardoor in 2021 beduidend meer aanvragen en zal het extra budget worden besteed.

Totaal programma 4

525.000

301.320

223.680

412.000

635.680

5

Zorgregio

137.000

137.000

Middelen zijn in 2020 ingezet.

5

Hoger onderwijs

1.473.000

202.805

1.270.195

1.270.195

Met diverse partijen (waaronder Saxion, UT en Akos) zijn jaaroverschrijdende verplichtingen/toezeggingen aangegaan/gedaan voor totaalbedrag van € 1,3 mio. Reden waarom voorgesteld wordt het volledige restbedrag als ROP over te hevelen naar 2021. 1e kw 2021 volgt er tevens raadsvoorstel voor aanvulend budget uit reserve HO

5

Verbeteren motoriek jeugd

205.900

58.487

147.413

147.413

Het project Motoriek Jeugd, bestaat uit twee componenten: 1. metingen Motoriek Jeugd op scholen en 2. Beweegprogramma voor peuters (2-4 jaar). De realisatie van het project heeft niet in 2020 plaatsgevonden, omdat door de corona-crisis de prioritering is verschoven. Zowel bij onze eigen organisatie, maar met name ook bij de partners met wie wij moeten samenwerken in dit project. Denk hierbij aan het CJG, het onderwijs en Accres.
Door Corona heeft het project niet de start kunnen maken op de scholen, omdat de scholen tijdens de lockdowns dicht zijn / waren. En wanneer de scholen wel open gingen, werden er andere prioriteiten gesteld. Men had de handen vol aan de werkzaamheden die direct en indirect met deze coronacrisis te maken hadden en hebben.

Het geld is hard nodig in 2021, mede omdat er geen budget beschikbaar is gesteld in de MPB. Dit als gevolg van het enorme tekort van ruim 27 miljoen voor 2020 was het college gedwongen om te bezuinigen. Als gevolg hiervan zijn de budgetten m.b.t. Motoriek Jeugd in de MPB 2020-2023 geschrapt.

5

Kinderopvang

0

0

0

0

175.000

175.000

Door Corona konden veel jaarlijkse controles van kinderopvanglocaties door de GGD niet worden uitgevoerd en moesten worden opgeschort. Deze controles worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 alsnog uitgevoerd.

5

JOGG (Jongeren op gezond gewicht)

50.565

50.565

Door corona zijn veel activiteiten waar JOGG bij betrokken was gecanceld. Omdat JOGG een aanpak is die zich kenmerkt door de samenwerking met het onderwijs en de sportverenigingen is het merendeel aan interventies en activiteiten vanuit JOGG stilgevallen in 2020. Er zijn klein oplevingen geweest aan activiteiten tussen de lockdowns door, maar dat is te verwaarlozen op het totaal. Ook zien we dat de partners waarmee we werken andere prioriteiten hebben, zodra er wel weer wat mag (onderwijs geven bijvoorbeeld).
Uiteraard om begrijpelijke redenen, maar daardoor hebben jongeren educatie op scholen en beweegactiviteiten gemist. We merken dat alles weer langzaam op gang komt, maar door capaciteitstekort en verschuiving van prioriteiten blijft het lastig om de gezonde leefstijl de aandacht te blijven geven die het zo hard verdient. Misschien nu nog wel meer dan voorheen. We zien dat kinderen nog minder zijn gaan bewegen en bij de consulten op het CJG zien we een stijging van het gewicht van kinderen.
Incidenteel is in 2021 nog € 58.000 budget beschikbaar; dit zal niet voldoende zal zijn om de opgelopen achterstand in te halen.

5

Koplopersproject cliëntondersteuning

41.000

41.000

In het kader van het koplopersproject clientondersteuning hebben wij op 6 februari 2020 een gezamenlijk plan bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingediend. In de meicirculaire 2020 is een bijdrage ontvangen voor dit traject voor 2020 en 2021 (€ 82.000 voor Jeugd, € 115.000 voor MO/BW en € 275.000 voor WMO). De helft van de ontvangen bijdrage wordt uitgegeven in 2021. Daarom is het noodzakelijk dat dit deel van de bijdrage meegenomen wordt naar 2021.

5

Compensatie coronakosten

598.088

598.088

In de Rijkscompensatie regelingen hebben we compensatie van het Rijk gekregen voor hogere kosten en gederfde inkomsten als gevolg van corona. De regelingen voor het zorgdomein staan nog t/m eind januari 2021 open, dan pas weten we welk totaalberoep daarop wordt gedaan. Daarom is het noodzakelijk om de in 2020 niet bestede compensatie mee te nemen naar 2021.

Totaal programma 5

1.815.900

398.292

1.417.608

864.653

2.282.261

6

Regionaal Werkbedrijf

74.962

74.962

2.243.223

2.243.223

Door het Rijk voor 2020 en verdere jaren beschikbaar gestelde middelen zijn bestemd voor de uitvoering van het regionale plan van aanpak “Doe-agenda Perspectief op Werk’’. Deze Doe-agenda is in 2019 opgesteld en vastgesteld door de veertien gemeenten, UWV, de werkgeversvertegenwoordiging, de werknemersvertegenwoordiging en de beide ROC’s in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe. Deze middelen komen niet toe aan de gemeente Apeldoorn als coördinerende centrumgemeente, maar aan de in FactorWerk, het Regionaal Werkbedrijf (RWB) Stedendriehoek en Noord-Veluwe samenwerkende arbeidsmarktpartijen. De beschikbaar gestelde middelen worden meerjarig ingezet. Voor de uitvoering heeft het Rijk € 2.000.000,- beschikbaar gesteld.
Daarnaast heeft de provincie Gelderland, in het kader van de overbruggings- en herstelacties Covid-19, extra middelen beschikbaar gesteld aan de arbeidsmarktregio’s in Gelderland. Hiermee worden regionale van werk-naar-werk trajecten gerealiseerd om mensen naar (ander) werk te begeleiden. Op grond van de door de gemeente Apeldoorn, namens FactorWerk, ingediende subsidieaanvraag heeft de provincie Gelderland € 1.132.000,- beschikbaar gesteld.
Het deel van de middelen dat in FactorWerk nog niet besteed is in 2020, wordt ingezet in 2021.

6

Investeringsprogramma 3D (Iedereen doet mee)

64.495

58.690

11.394

Middelen zijn in 2020 ingezet.

6

Investeringsprogramma 3D (Project regelluw)

5.589

Middelen zijn in 2020 ingezet.

6

Implementatie budget Wet Inburgering

323.400

323.400

De nieuwe Wet inburgering is 2x een half jaar uitgesteld. Inmiddels is de wet door het parlement vastgesteld, en is de verwachting dat invoering op 1 januari 2022 aan de orde is. Omdat uitstel steeds dreigde, en ook eerst duidelijkheid omtrent de definitieve regelgeving gewenst was, is de voorbereiding beperkt ter hand genomen. De basisplannen liggen er, maar de feitelijke uitwerkingen, de aanbesteding en een pilot om volgens de intenties van de nieuwe wet te gaan werken zijn nu voorzien gedurende 2021. Om dit te kunnen uitvoeren is het nodig om de door het Rijk in 2020 eenmalig voor de implementatie beschikbaar gestelde middelen over te hevelen van 2020 naar 2021.

6

Ondertussen middelen inburgeraars 2020

160.000

160.000

Door het Rijk zijn eenmalig voor 2020 middelen beschikbaar gesteld voor de ondertussen groep inburgeraars. Deze ondertussenmiddelen 2020 zijn bedoeld geweest om de huidige inburgeraars, die niet van de verbeteringen van de nieuwe wet kunnen profiteren, aanvullend te ondersteunen. Intentie was hiervoor een reeks taal/werkprogramma’s in te zetten. Door gebrek aan (fysieke) lesmogelijkheden vanwege Corona zijn deze trainingen echter vertraagd. Daarom wordt voorgesteld de nog beschikbare middelen over te hevelen naar 2021, opdat ze alsnog aan de doelgroep ten goede kunnen komen.

6

Kledingcheques kinderen in laag inkomen gezinnen

167.500

167.500

Met de middelen uit het sociaal vangnet stimuleert de gemeente de participatie voor inwoners met een laag inkomen en ondersteunt hen bij het dragen van specifieke hoge kosten. We weten dat de noden bij groepen met een laag inkomen door de toenemende ongelijkheid als gevolg van de coronacrisis extra hoog zijn.

Deze toenemende ongelijkheid is onder andere zichtbaar als het gaat om de aanschaf van winterkleding voor kinderen in gezinnen met lage inkomen. Uit onderzoek van Nationaal Fonds Kinderhulp blijkt dat circa 7 procent van de ouders in Nederland geen winterjas en schoenen kunnen aanschaffen voor hun kind. Bovendien geven leraren aan dat zij kinderen waarvan ouders het financieel moeilijk hebben het vaakst herkennen aan de kleding of schoenen van een leerling.

Het college stelt voor om een deel van het saldo van het budget Sociaal Vangnet 2020 over te hevelen naar 2021 voor het verstrekken van kledingcheques aan kinderen uit arme gezinnen. Het gaat om ruim 3.000 kinderen die opgroeien in een huishouden met een inkomen tot 120 procent van het Wettelijk sociaal minimum. Hiervoor is een bedrag van € 167.500,- nodig. Het budget 2021 laat geen ruimte om deze extra ondersteuning aan deze groep inwoners te financieren.

6

Niet nagekomen verplichtingen SROI

125.000

125.000

In de periode van 1 januari 2014 tot 1 september 2018 heeft de gemeente Apeldoorn een contract voor het leveren van hulpmiddelen (WMO) gehad met Welzorg BV. In deze overeenkomst zijn ook afspraken gemaakt over Social Return. Welzorg heeft ondanks meerdere gesprekken hierover, zich niet gehouden aan de Social Return verplichting. Dit heeft na meerdere interveniërende gesprekken in 2020 geleid tot een schikking over het niet ingevulde Social Return bedrag. Dit schikkingsbedrag is voor de gemeente Apeldoorn €125.000,- en komt ten bate van de Social Return doelgroep: inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente hanteert voor de inkoop van Leveringen, Diensten en Werken boven de Europese drempel voor Diensten het uitgangspunt dat een SROI eis van minimaal 5% aanneem/inschrijfsom wordt opgelegd, tenzij de opdracht dit niet toelaat. Dit is bedoeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te geven. Afwijkingen van deze uitgangspunten en invulling van de SROI eis gebeurt in overleg met de SROI coördinator. Bij andere aanbestedingen en/of bedragen kan een SROI eis of wens worden opgenomen. In 2021 bepalen we nader hoe we dit bedrag a € 125.000,- gaan besteden aan de genoemde doelgroep. Te denken valt aan verdere uitrol van SROI en sociaal ondernemen en extra inzet voor Werkt mee producten.

6

Budget Invoering Stadspas

101.220

101.220

In 2020 is gestart met de implementatie van de stadspas. Daar is eenmalig 150.000 euro voor gereserveerd cq. vrijgemaakt in de MPB. De implementatiefase van de Stadspas loopt door in 2021. Daarom zal een deel van de eenmalige middelen pas in 2021 uitgegeven worden.

6

ESF subsidie ondersteuning leerlingen pro en vso

221.600

221.600

Voor het schooljaar 2020-2021 hebben we als arbeidsmarktregio’s Stedendriehoek en Noordwest Veluwe van het ministerie van SZW een bedrag vanuit een ESF subsidie ontvangen voor de ondersteuning van leerlingen op pro en vso scholen. Als gevolg van Corona hebben we deze middelen nog niet in kunnen zetten, maar we zijn met scholen en regiogemeenten in overleg om deze middelen in 2021 in te zetten. Aangezien het hier gaat om middelen t.b.v. het schooljaar 2020-2021 en budget t.b.v. 2 arbeidsmarktregio’s is het wenselijk deze middelen over te hevelen naar 2021.

6

WEB

53.588

53.588

Om gemeenten te ondersteunen bij de coördinatie en uitvoering van de regionale plannen voor de aanpak van laaggeletterdheid, verstrekt het Rijk van 2020 tot en met 2024 extra middelen. Dit gebeurt via een decentralisatie uitkering. Vanwege corona hebben we in 2020 niet alles uit kunnen geven, daarom nemen we het overgebleven deel mee naar 2021.

Totaal programma 6

145.046

133.652

11.394

3.395.531

3.395.531

7

MFA Kristal

65.908

65.908

t/m 2020 bezien als balanspost overlopende passiva

7

DVO-afspraak Accres onderhoud

25.821

25.821

Middelen zijn in 2020 ingezet.

7

Actieprogramma Kansrijke Start

42.777

42.777

Als gemeente hebben we geld van het Rijk gekregen in het kader van het Actieprogramma Kansrijke Start.
Dit programma loopt tot en met 2022.
De eerste bijeenkomsten in Apeldoorn zijn geweest en vanaf 2021 zal een externe projectleider met het project verder gaan.
Aan het project hangt ook een uitvoeringsprogramma.
Om de komende jaren de nodige activiteiten te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk de gelden van 2020 mee te nemen naar 2021.

7

Koplopersproject cliëntondersteuning

195.000

195.000

In het kader van het koplopersproject clientondersteuning hebben wij op 6 februari 2020 een gezamenlijk plan bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingediend. In de meicirculaire 2020 is een bijdrage ontvangen voor dit traject voor 2020 en 2021 (€ 82.000 voor Jeugd, € 115.000 voor MO/BW en € 275.000 voor WMO). De helft van de ontvangen bijdrage wordt uitgegeven in 2021. Daarom is het noodzakelijk dat dit deel van de bijdrage meegenomen wordt naar 2021.

7

Compensatie coronakosten

558.900

558.900

In de Rijkscompensatie regelingen hebben we compensatie van het Rijk gekregen voor hogere kosten en gederfde inkomsten als gevolg van corona. De regelingen voor het zorgdomein staan nog t/m eind januari 2021 open, dan pas weten we welk totaalberoep daarop wordt gedaan. Daarom is het noodzakelijk om de in 2020 niet bestede compensatie mee te nemen naar 2021.

Totaal programma 7

91.729

25.821

65.908

796.677

796.677

8

Omnisport onderhoud

33.833

33.833

Middelen zijn in 2020 ingezet.

8

DVO-afspraak Accres onderhoud

94.300

94.300

Middelen zijn in 2020 ingezet.

8

Maaiveld (voorheen ACE)

72.564

72.564

33.926

106.490

Doelstelling van dit budget is het bereiken van een breed publiek voor professionele klassieke en hedendaagse muziek in het festival Maaiveld in Apeldoorn. Aangezien in 2020 geen enkel cultureel evenement, waaronder Maaiveld, doorgang kon vinden willen wij deze sector in 2021 een extra boost geven door nieuwe evenementen/festivals/programma's mogelijk te maken. Daar willen wij in 2021 deze middelen voor inzetten.

8

Kunst in de openbare ruimte / projecten op het gebied van beeldende kunst

110.000

110.000

Doelstelling van dit budget is het mogelijk maken van activiteiten en projecten op het gebied van beeldende kunst. Door corona kon in 2020 het project omtrent het in kaart brengen van de huidige kunstcollectie en werken aan de zichtbaarheid (d.m.v. bordjes bij de kunstwerken) geen doorgang vinden. Dit project wordt in de eerste helft van 2021 opgepakt.

8

Pilot projectsubsidies

200.000

200.000

Doelstelling van dit budget is het mogelijk maken van initiatieven en activiteiten die bijdragen aan culturele activiteiten voor onze inwoners en/of de culturele sector van Apeldoorn. De regeling zou in 2020 worden ingevoerd maar door corona kon dit geen doorgang vinden. De regeling wordt in 2021 opgesteld.

8

Ontwikkelen kerkenvisie

75.000

75.000

Dit bedrag is in de septembercirculaire eenmalig aan de begroting toe gevoegd. In 2020 was er geen tijd meer om de kerkenvisie te ontwikkelen. Daarvoor stellen wij voor om het bedrag over te hevelen naar 2021. De raad heeft gevraagd om bij de kerkenvisie betrokken te worden.

8

Noodsteunregeling Cultuur & erfgoed

150.000

150.000

De tijdelijke Subsidieregeling Coronanoodsteun Cultuur & Erfgoed Apeldoorn is er om culturele en erfgoedstichtingen en -verenigingen te ondersteunen, die door de coronamaatregelen in hun voorbestaan bedreigd worden. De regeling heeft betrekking op het boekjaar 2020 maar kan worden aangevraagd in januari 2021. De middelen komen uit de rijksbijdragen voor ondersteuning corona in 2020. Daarom stellen wij voor om het bedrag over te hevelen naar 2021.

8

Erfgoedfonds

106.560

106.560

Voor de dekking van het subsidieplafond van de ‘Instandhouding van gemeentelijke monumenten’ is in 2021 een tekort op de begroting. B&W heeft op dinsdag 15 december besloten dit tekort te willen dekken uit overgebleven budget van het erfgoedfonds van 2020 en aan te zuiveren met beschikbaar budget uit het erfgoedfonds in 2021. Voor de periode 2022 en verder zou het een nieuwe aanvraag via de Meerjarenprogrammabegroting kunnen worden.

Totaal programma 8

200.697

128.133

72.564

675.486

748.050

9

Masterplan Binnenstad (08100110) (Integraal toekomstperspectief Binnenstad)

231.298

231.298

Middelen zijn in 2020 ingezet.

9

Verkenning hofruimten Binnenstad (eenmalig studiebudget)

50.000

50.000

50.000

Voornamelijk agv het stilleggen van alle projecten in de Binnenstad nav Plein van de Stad is dit budget niet besteed in 2020. Na besluit MPB 2021-2024 mbt herijking Binnenstad icm bestuurlijke besluitvorming Stadspark Apeldoorn begin 2021 zal dit budget in 2021 waar nodig weer worden aangewend.

9

Quick wins aanloopstraten Binnenstad

32.596

11.950

20.646

50.000

70.646

Voornamelijk agv het stilleggen van alle projecten in de Binnenstad nav Plein van de Stad is dit budget minimaal besteed in 2020. Na besluit MPB 2021-2024 mbt herijking Binnenstad en de invulling van de motie extra vergroening Binnenstad zal dit budget in 2021 waar nodig weer worden aangewend in samenhang met de uit te voeren werkzaamheden in de Binnenstad.

9

Implementatie Omgevingswet (08100129)

326.010

326.010

352.294

352.294

In voorgaande Meerjarenbegrotingen (MPB’s) is voor een aantal jaren budget beschikbaar gesteld voor de implementatie van de omgevingswet. Gelet op het meerjarige karakter van het programma betekent dit dat de daadwerkelijke uitgaven over de jaren soms anders zijn en middels de reserve overlopende projecten herfasering plaats vindt. Door uitstel van de invoering van de omgevingswet (leidt tot herfasering) en uitloop van de omgevingsvisie omdat toch een Omgevingseffect Rapportage nodig is schuift een deel van het budget 2020 door naar 2021. Het restant budget van het MAsterplan Binnenstad (ca. 16.000) wordt hieraan toegevoegd.Dit Masterplan gaat immers deel uitmaken van het omgevingsplan.

9

DSO budget onderdeel ICT

65.000

65.000

Middelen zijn in 2020 ingezet.

9

Uitkoopregeling hoogspanning

1.998.210

1.984.127

1.984.127

De gemeente biedt de mogelijkheid eigenaren van woningen die onder hoogspanningslijnen zijn gevestigd uit te kopen. Voor de hieraan verbonden kosten kan de gemeente een vergoeding op grond van een regeling van de rijksoverheid ontvangen. Deze regeling heeft een looptijd tot eind 2021 en de woningen die hiervoor in aanmerking komen zijn door het Rijk geïnventariseerd. Oorspronkelijk waren er tien woningen welke hiervoor in aanmerking kwamen. Er zijn in de afgelopen jaren in totaal zes woningen aangekocht en voor één woning lopen momenteel nog onderhandelingen. Drie huiseigenaren hebben aangegeven geen gebruik te willen maken van de regeling; zij kunnen echter nog terugkomen op het besluit. In 2020 verwachten we dat circa € 1,9 miljoen van de begrote lasten niet gerealiseerd zal worden. In 2021 loopt de regeling nog door en daarom willen we budget overhevelen via de reserve overlopende posten.
Voorzichtigheidshalve wordt het hele budget voor vier woningen meegenomen. Lagere lasten in 2020 betekent ook een lagere bijdrage met hetzelfde bedrag. Ook hier stellen we voor het hele budget voor de rijksbijdrage mee te nemen naar 2021. Per saldo vindt de overheveling van de posten budgettair neutraal plaats.

9

Uitkoopregeling hoogspanning

-1.998.210

-1.984.127

-1.984.127

De gemeente biedt de mogelijkheid eigenaren van woningen die onder hoogspanningslijnen zijn gevestigd uit te kopen. Voor de hieraan verbonden kosten kan de gemeente een vergoeding op grond van een regeling van de rijksoverheid ontvangen. Deze regeling heeft een looptijd tot eind 2021 en de woningen die hiervoor in aanmerking komen zijn door het Rijk geïnventariseerd. Oorspronkelijk waren er tien woningen welke hiervoor in aanmerking kwamen. Er zijn in de afgelopen jaren in totaal zes woningen aangekocht en voor één woning lopen momenteel nog onderhandelingen. Drie huiseigenaren hebben aangegeven geen gebruik te willen maken van de regeling; zij kunnen echter nog terugkomen op het besluit. In 2020 verwachten we dat circa € 1,9 miljoen van de begrote lasten niet gerealiseerd zal worden. In 2021 loopt de regeling nog door en daarom willen we budget overhevelen via de reserve overlopende posten.
Voorzichtigheidshalve wordt het hele budget voor vier woningen meegenomen. Lagere lasten in 2020 betekent ook een lagere bijdrage met hetzelfde bedrag. Ook hier stellen we voor het hele budget voor de rijksbijdrage mee te nemen naar 2021. Per saldo vindt de overheveling van de posten budgettair neutraal plaats.

9

Onderzoeksbudget ECO II

144.165

144.165

In de MPB 2020-2023 is € 250.000 beschikbaar gesteld om te onderzoeken of een bedrijventerrein op ECO II haalbaar is. In 2020 hebben we u raad geïnformeerd over de stand van zaken. Daarbij heeft u besloten van het restant budget de onderzoeken te doen die nodig zijn om een grex te gaan opzetten en openen. Eén van deze onderzoeken is het onderzoek naar stikstof.

9

Digitalisering bouwarchief

148.800

148.800

Na openbare aanbesteding is de opdracht tot digitalisering van het bouwvergunningen- en omgevingsvergunningenarchief jaargangen 1973-2016 van 1.150 m1 in aug. 2017 gegund voor een bedrag van ruim € 533.000 en in sept. 2017 gestart. Het contract loopt van aug. 2017 tot eind 2021. Gepland was finale oplevering in sept. 2020. Opgeleverd zijn de gescande dossiers 2001-2016. Het deel 1973-2000 is nog in bewerking. Tevens loopt nog de deelopdracht rubricering en anonimisering. Door de niet voorziene complexiteit van deze deelopdracht door de leverancier is de levering sterk vertraagd. Facturatie is aangehouden totdat weer geleverd kan worden. Algehele oplevering wordt in 2021 verwacht waarbij na decharge van de opdracht finale kwijting kan plaats vinden. Het huidige projectbudget dient daarom ook in 2021 beschikbaar te blijven om als opdrachtgever aan de contractverplichting te kunnen voldoen.

9

Uitvoering asbest(sloop)taken

50.000

50.000

De uitvoeringskwaliteit van de (wettelijke) asbesttaken willen wij verhogen. Dit is in 2020 niet gelukt. Daarom worden deze taken in de loop van 2021 overgedragen aan de OVIJ. Voorgesteld wordt het uitbestedingsbudget dat niet tot besteding is gekomen in 2020 mee te nemen naar 2021 ter dekking van (een deel) de kosten van de OVIJ.

9

Kapstok buitenleven en samenleven.

250.000

250.000

Bedrag is ingebracht in de september circulaire en corona maatregelen en in dec. 2020 goedgekeurd door de Raad. Hiermee kwamen deze middelen beschikbaar voor de inzet van Coronamaatregelen in 2021.

9

Apeldoorn Oranjestad / wij zijn veluwe

206.641

206.641

In het project Koninklijk Veluwe werken we nauw samen met ondernemers. Vanwege de coronacrisis verschoven prioriteiten voor alle partners, waardoor werkzaamheden binnen het project zijn vertraagd. Dit in combinatie met vertraging in de heropening van Paleis Het Loo is besloten het Koninklijk Jaar een jaar later te doen plaatsvinden en dus te verschuiven van 2021 naar 2022. Om deze reden schuiven de budgetten ook door.

9

Economische alliantie

50.000

50.000

Vanwege corona een aantal gezamenlijke economische projecten uit de uitvoeringsagenda gestagneerd. Prioriteit van bedrijven/instellingen lag op doorkomen corona crisis. In 2021 is de verwachting dat projecten weer in ‘versneld’ in uitvoering komen.

9

Toekomstbestendige bedrijventerreinen

120.000

120.000

Vanwege corona is revitalisering van bedrijventerreinen vertraagd. Het budget is reeds gepland in te zetten voor o.a. revitalisering binnenstad/ Spoorzone & Kanaalzone (Stadsatelier Binnenstad). Hiervoor loopt echter een gunninsprocedure. Deze wordt in Q1 2021 afgerond waarna budget wordt besteed.

9

Visit Veluwe Ondersteuning

241.800

241.800

Dit bedrag is als subsidie door de provincie Gelderland ter beschikking gesteld aan de Veluwe. Visit Veluwe voert hiervoor werkzaamheden uit in 2020, 2021 en 2022. Apeldoorn is kassier voor deze projecten en heeft de subsidiebijdrage reeds ontvangen van de provincie Gelderland. Deze budgetten moeten beschikbaar blijven voor de Veluwe/Visit Veluwe.

9

Weekmarkten

80.000

80.000

In 2020 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor het realiseren van de definitieve uitwijklocatie. Vanwege corona zijn de uitvoerende werkzaamheden later gepland en ligt het zwaartepunt `van de uitvoering in 2021.

9

Welkom in Apeldoorn

90.000

90.000

Wordt ingezet voor Apenheul 50 jaar (ca. 90K). Projectplan is in ontwikkeling en nog niet goedgekeurd. Dit wordt gedaan in Q1 2021, waarna tot betaling kan worden overgegaan. En een deel wordt ingezet voor Apeldoornsche Bosch, ook hiervoor geldt dat besluitvorming pas in Q1 2021 plaatsvindt, waarna tot uitbetaling kan worden overgegaan.

9

DSO-koppelingen

210.000

210.000

Dit betreft een incidenteel budget dat in een aantal jaren wordt besteed.Dit bedrag is benodigd voor de aanbesteding en implementatie van een nieuw subsysteem alsmede voor een projectleider.

9

DSO opwerken kernregistraties

116.000

116.000

Dit project is door een onverwachte servermigratie vertraagd.

Totaal programma 9

704.904

634.258

70.646

2.109.700

2.180.346

Totaal

6.309.299

3.275.168

485.633

2.548.498

10.403.743

12.952.241

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10