Bijlagen

Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten en baten

4.10 Incidentele lasten en baten

In dit overzicht zijn de incidentele baten en lasten vermeld. Deze baten en lasten hebben betrekking op de exploitatiebegroting, zijn in de programma's opgenomen en beïnvloeden het structurele jaarrekeningresultaat.

x € 1.000,-

Begroting 2020

Realisatie 2020

programma

taakveld

Omschrijving

Baten

Lasten

Baten

Lasten

01

0.3

Verkooptaakstelling vastgoed

1.630

1.588

divers

divers

Compensatie Rijk en Provincie en VNOG corona

9.612

divers

extra uitgaven Corona incidentele lasten

6.807

divers

gederfde inkomsten Corona

-3.133

01

0.64

Precario netwerkbeheerders incidenteel

7.500

7.626

01

0.8

ZW-poort PPS Veldekster

-392

311

01

0.8

Kanaalzone PPS pilot zuid

-384

367

01

0.8

Vastgoed maatschappelijke doeleinden

615

110

01

0.8

toevoeging voorziening dubieuze debiteuren

608

01

0.8

Teruggave BTW kosten op reintegratie na bezwaar

4.100

01

0.9

VPB: het nadeel 2020 bedraagt € 318.000 en heeft betrekking op de jaren 2019 en 2020

318

divers

divers

Projecten BROA

2.417

4.057

8.629

2.290

03

2.1

Voordeel innovatief vervoer

-400

03

2.1

Herstelwerkzaamheden bij aanleg van glasvezel

461

558

245

03

2.1

Subsidie fietsenstalling NS

127

03

2.1

Verhuuropbrengsten appartementen boven rijwielstalling Paslaan

84

05

4.2

extra afschrijvingen/ desinvesteringen inclusief opstallen DHG

2.203

11.720

05

4.2

Terugvordering subsidie 2018

452

05

6.2

teruggave uit de reserve CJG

1.000

06

6.3

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers inclusief uitvoeringskosten (Tozo)

21.060

19.800

08

5.2

SPUK-uitkering in vz SPUK; afhankelijk van fiscale uitspraak positie Accres

958

958

09

8.1

Inrichting Zwitsalpark

393

486

09

8.1

Op het budget voor het uitkopen van eigenaren van woningen die onder hoogspanningslijnen zijn gevestigd hielden we een substantieel bedrag over. Omdat de regeling tot eind 2021 doorloopt en wij nog niet in kunnen schatten hoeveel gebruik hiervan wordt gemaakt hevelen wij het resterende bedrag van € 1,86 miljoen over naar volgend jaar.

1.998

1.998

14

14

divers

0.10

mutatie reserves

31.720

22.951

44.224

55.951

Totaal

44.096

41.381

96.739

110.739

Onder incidentele baten en lasten verstaan wij:

  • Projecten
  • Subsidies voor een bepaalde tijd
  • (De realisatie van) budgetten die tijdelijk zijn toegekend
  • (De realisatie van) budgetten die structureel zijn geweest, maar eindigen
  • Alle stortingen in en onttrekking uit reserves

Toelichting
Programma 1:
Hier betreffen de incidentele baten en lasten projecten en een subsidie. Het grootste deel is de precario netwerkbeheerders, deze komt op termijn te vervallen.

Programma 3:
De incidentele baten en lasten betreffen projecten en de subsidies die daarmee samenhangen.

Programma 4:
De incidentele baten en lasten betreffen projecten en de subsidies die daarmee samenhangen.

Programma 5:
Bij dit programma bestaan de incidentele baten en lasten uit projecten, subsidies/bijdragen en vrijvallende balansposten.

Programma 7:
De incidentele baten en lasten betreffen projecten.

Programma 8:
De incidentele baten en lasten betreffen projecten en de subsidies die daarmee samenhangen.

Programma 9:
De incidentele baten en lasten betreffen projecten en de subsidies die daarmee samenhangen.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10