Paragrafen

COVID-19

Inleiding

Het coronavirus COVID 19 heeft in 2020 een grote impact gehad op onze economie en onze inwoners.  Aanvullend op steunmaatregelen van het Rijk en van Provincie hebben wij met lokale steunmaatregelen onze economie en onze inwoners zo goed mogelijk proberen te ondersteunen.
In de programma’s besteden we hier aandacht aan.
In 2020 hebben we met quick scans per kwartaal het financiële effect in beeld gebracht. In deze paragraaf geven we een samenvattend beeld van het financiële effect COVID 19 in 2020.

Samenvatting financieel effect COVID19

Recap COVID 19

Rek.

(bedragen * € 1.000)

2020

Budget jaarrekening 2020(inclusief inzet eigen middelen)

13.409

Uitgaven jaarrekening 2020

-11.828

Saldo

1.581

Nog te bestemmen volgens besluit decembercirculaire

- Continuïteit in de zorg ; beschermd wonen

-153

- Crisisdienstverlening; bestrijden regionale werkloosheid

-478

-631

Resultaat vierde quick scan na bestemming in 2021

950

Toelichting.

  1. Budget jaarrekening 2020

In 2020 hebben we € 13,4 miljoen voor corona-gerelateerde uitgaven en dekking van kosten en gederfde inkomsten bestemd. Dat zijn bijdragen van het Rijk en Provincie Gelderland en inzet van eigen middelen.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Jaarrekening 2020

Ontvangsten Rijk/provincie en inzet eigen middelen

Bijdrage Rijk via algemene uitkering, 1e en 2e tranche

6.896

Bijdrage Rijk via algemene uitkering, 3e tranche

1.436

Bijdrage Provincie, lump sum bijdrage

463

Bijdrage Provincie, arbeidsmarktregio

453

Bijdrage Provincie, cultuur (Orpheus en Gigant)

315

Uitvoeringskosten TOZO 1,2 en 3

3.193

Inzet eigen middelen

Budget onvoorzien

170

Overige inzet eigen middelen

434

Bijdrage Veiligheidsregio

49

Totaal ontvangsten

13.409

In het laatste kwartaal hebben we meer geld gekregen van het rijk (decembercirculaire) en we hebben compensatie ontvangen voor de uitvoering van TOZO 1,2 en 3. Daarnaast hebben we een aantal activiteiten in het kader van corona uit reguliere budgetten gedekt, zoals de kosten van extra faciliteiten voor thuiswerken. In totaal zijn de beschikbare middelen in het laatste kwartaal van 2020 met bijna € 5 miljoen toegenomen.

  1. Bestemming van het budget.

Hieronder volgt een overzicht van de bestemming van het budget in 2020.

Raming extra kosten/derving opbrengsten)

Realisatie 2020

rop 2020

Totaal

incl. rop

Arbeidsmarktregio

453

453

Lucrato

832

832

Uitvoeringskosten TOZO

1.888

1.888

Tekort parkeren (incl. parkeren Berg en Bos)

1.934

1.934

Prognose tekort toeristenbelasting

944

944

Tekort ozb

0

0

Tekort precario

150

150

Tekort leges burgerzaken

58

58

Tekort marktgelden

47

47

Veilige buitenruimte

521

521

Reserveren voor verkiezingen in tijden van corona

259

259

Ondersteuning grotere culturele instellingen (CODA, Orpheus, Gigant)

398

398

Bijdrage Provincie cultuur voor Orpheus en Gigant

315

315

Compensatie inkomstenderving eigen bijdrage WMO

127

127

Vergoeden eigen bijdrage ouders peuteraanbod

8

65

73

Noodopvang kinderen met ouders cruciaal beroep

190

190

Maatschappelijke opvang, Apeldoorn centrumgemeente

456

428

884

Vrouwenopvang, Apeldoorn centrumgemeente

171

171

Continuïteit financiering sociaal domein, voorschot

474

474

Communicatie

156

156

Bescherming personeel tegen infectie

95

95

Extra faciliteiten thuiswerken

815

815

Digitaal vergaderen

0

0

Dividend BNG en Accres

177

177

Investeringsfonds ondernemen 055 (uit lump sum bijdrage Provincie)

150

150

Steunmaatregel Apeldoorn: bijdrage buurt- en dorpshuizen

79

79

Ondersteuning dorps- en buurthuizen

100

100

Ondersteuning vrijwillige jeugd- en jongerenwerk

15

15

Coronanoodsteun Cultuur en Erfgoed

150

150

Verbeteringen buitenruimte

250

250

Steunmaatregel Accres, inclusief tekort parkeren

pm

Diverse voor- en nadelen organisatiebudgetten en personele inzet

123

123

Totaal extra kosten/derving opbrengsten

9.559

2.269

11.828

Totaal

1.581

Het totaal van de extra kosten en gederfde inkomsten corona in de jaarrekening 2020 bedraagt ruim
€ 11,8 miljoen. Dit bestaat uit een nadeel van € 9,6 miljoen aan extra kosten/minder inkomsten en een bedrag van € 2,2 miljoen dat als overlopend budget gereserveerd wordt voor 2021, omdat betreffende steunmaatregelen nog doorlopen. We hebben effectief en efficiënt medewerkers kunnen inzetten voor de uitvoering van de TOZO regeling, waardoor er minder kosten zijn gemaakt dan de compensatie die van het Rijk is ontvangen.

  1. Saldo Corona 2020

Nu we de rekening 2020 opgemaakt hebben komen we uit op een saldo Corona van € 1.581.000. In het saldo zitten twee budgetten, die we in december als centrumgemeente gekregen hebben voor regionale steunmaatregelen. In 2021 volgt een begrotingswijziging en zal de gemeenteraad deze bestemming formaliseren. Het resultaat na deze bestemming is € 950.000.

  1. Overzicht ROP’s Corona

Een aantal budgetten zijn in het vierde kwartaal beschikbaar gesteld voor activiteiten, die doorlopen in 2021. Deze budgetten worden via de Reserve Overlopende Posten doorgeschoven naar 2021.

Raming Reserve Overlopende Posten Corona

ROP 2020

Arbeidsmarktregio

453

Reserveren voor verkiezingen in tijden van corona

259

Vergoeden eigen bijdrage ouders peuteraanbod

65

Noodopvang kinderen met ouders cruciaal beroep

190

Maatschappelijke opvang, Apeldoorn centrumgemeente

428

Continuïteit financiering sociaal domein, voorschot

474

Coronanoodsteun Cultuur en Erfgoed

150

Verbeteringen buitenruimte

250

Diverse voor- en nadelen organisatiebudgetten en personele inzet

Totaal

2.269

Reserve Corona
Op dit moment zitten we nog midden in de coronapandemie. Komende tijd zullen aanvullende steunmaatregelen van het Rijk en ook van onze gemeente wenselijk en noodzakelijk zijn. Daarnaast zullen we ook in 2021 te maken krijgen met inkomstenderving en extra gemeentelijke kosten. Daarom zal vooruitlopend op de besluitvorming over de jaarrekening 2020 een voorstel worden voorgelegd aan de gemeenteraad om het saldo corona 2020 storten in een nieuw te vormen Reserve Corona.
Vanuit deze reserve kunnen extra corona-gerelateerde kosten en steunmaatregelen 2021 (voor bijv. economie, cultuur, sport, jongeren) voor overbrugging en herstel worden gedekt.
In 2021 volgt nog compensatie over 2020. Het betreft onder andere de nacalculatie van het Rijk compensatie inkomstenderving, compensatie zwembaden, compensatie afvalinzameling. Voorstel is om deze middelen toe te voegen aan de reserve Corona of indien van toepassing rechtstreeks beschikbaar te stellen. Vervolgens stellen we voor, zoals gemeld in het raadsvoorstel van de decembercirculaire, om de nog niet geoormerkte tranche van het rijk van € 1.575.000 voor cultuur toe te voegen aan de reserve. Daarnaast verwachten we in 2021 nog aanvullende steunmaatregelen en budgetten van het Rijk, die we lokaal zullen inzetten, zoals het onlangs door het Rijk gepresenteerde ‘Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl’ van € 200 miljoen.
Tenslotte is in deze jaarrekening 2020 een voorstel opgenomen over de bestemming van het overschot 2020 op sport van € 140.000 met de intentie om dit aan te wenden voor een mogelijke hulpvraag van sportverenigingen in 2021.

Risico Corona
Het coronavirus COVID-19 heeft in 2020 ook een economische teruggang tot gevolg gehad. We hebben te maken gekregen met een recessie. Het is nog onzeker hoelang en in welke mate het virus een bedreiging zal vormen. Begin 2021 dreigt een derde golf en hebben we te maken met een gedeeltelijke lockdown. Anderzijds zal vaccinatie er toe leiden, dat de samenleving geleidelijk weer open zal gaan. Het laatste basisscenario van het CPB gaat uit van een matig herstel in 2021, maar ook een pessimistischer scenario is nog steeds mogelijk. In de jaarrekening hebben we een risico COVID 19 opgenomen van € 4 miljoen met mogelijk een structureel conjunctureel effect.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10