Bijlagen

Verloopstaat overlopende activa en passiva "Medeoverheden"

6

Overlopende activa

31-12-2020

Vermeerderingen

Verminderingen

31-12-2019

Mutatie

Nog te ontvangen bijdragen van de EU

Diversen < € 200.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk

06.16

Min. BZK subs ikv kwekerij

590

590

0

590

06.18

Bommenregeling

2.080

2.080

1.629

1.629

451

06.26

Bijdrage Asielszoekers

149

149

-149

06.28

Omzetbelasting

479

479

-479

06.29

beschut werk

129

129

-129

Diversen < € 200.000

136

136

0

136

2.806

2.806

2.386

2.386

420

Nog te ontvangen bijdragen van de overige overheid

Diversen < € 200.000

659

659

251

251

408

659

659

251

251

408

Totaal overlopende activa medeoverheden

3.465

3.465

2.637

2.637

828

11

Overlopende passiva

31-12-2020

Vermeerderingen

Verminderingen

31-12-2019

Mutatie

Vooruitontvangen bijdragen de EU

11.50

Cityloops/RRE

773

773

0

773

11.51

ESF - Kansen in AMR stedenvierkant

2564

2461

17

120

2.444

Diversen < € 200.000

0

0

3337

3234

17

120

3217

Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk

11.45

Onderwijsachterstandenbeleid

1480

1473

845

852

628

11.46

Voortijdig Schoolverlaten

3

3

787

787

-784

11.47

WEB terugbetaling

51

51

71

71

-20

11.52

Meeneemregeling WEB 2019

440

440

345

345

95

11.53

Declaratie BBZ 2019

191

191

156

156

35

11.54

Subsidie RUPS III

156

156

181

181

-25

11.55

Transformatiefonds jeugd

957

957

1085

1085

-128

11.56

Regionale gelden HG/kindermishandeling 2019

947

947

861

861

86

11.57

Regiodeal

3638

3638

0

3.638

11.58

Tozo

6751

6751

6.751

11.59

SPUK BZK Track and Trace

609

609

609

11.60

Min Bin. Zaken, huisv. Kwetsb. Doelg.

892

892

892

Diversen < € 200.000

530

530

56

56

474

16.645

16.638

4387

4.394

12.251

Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid

11.38

Warmtenet e.a.

6540

6540

1138

1138

5.402

11.39

Routebureau

265

265

304

304

-39

11.40

Subsidie Gevelsanering

107

202

103

206

99

11.41

Diverse subsidies collectief vervoer

88

88

139

139

-51

11.42

Subsidie provincie Gelderland Woldhuis 13

200

200

0

11.47

Subsidie particuliere monumenten

526

526

523

523

3

11.61

MOBW regio

1775

2013

2.013

Diversen < € 200.000

350

350

314

314

36

9851

9984

2521

2824

7463

Totaal overlopende passiva medeoverheden

29.833

29.856

6925

7338

22.931

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10