Paragrafen

Grondbeleid

2.5.1 Wat is het doel van deze paragraaf?

De paragraaf grondbeleid is onderdeel van de Jaarrekening 2020. Het grondbeleid is vast onderdeel
van de reguliere begrotings- en verantwoordingscyclus van de gemeente. De paragraaf grondbeleid is
op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) hiervoor een verplicht onderdeel van de
meerjarenprogrammabegroting (vooruitblik) en de jaarrekening (terugblik).
Voor u ligt de paragraaf grondbeleid bij de jaarrekening 2020. Een terugblik dus op het afgelopen jaar
waarbij deze paragraaf u informatie geeft over:
a. De uitvoering van het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de
programma’s die in de meerjarenbegroting staan;
b. belangrijke wijzigingen in de wet- en regelgeving voor het grondbedrijf.
Naast deze beleidsmatige aspecten rapporteren wij ook over de financiële positie van het grondbedrijf.
Dit betreft de volgende onderdelen:
c. de resultaten die we met de lopende grondexploitaties hebben gerealiseerd;
d. een onderbouwing van de gerealiseerde winstneming;
e. het verloop van de verliesvoorzieningen en de Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG).
Ad a – Nota grondbeleid
De gemeente heeft haar visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van
de programma’s die zijn opgenomen in de gemeentelijke meerjarenbegroting vastgelegd in de nota
grondbeleid die op 13 juni 2013 door de raad is vastgesteld. In deze nota staat aangegeven welke
vorm van grondbeleid de gemeente voorstaat en welke instrumenten zij zal inzetten om het ruimtelijke
beleid tot uitvoering te brengen. Het vaststellen van een nota grondbeleid is geen wettelijke
verplichting. In 2020 is gewerkt aan de actualisatie van de nota grondbeleid. De gemeenteraad is
meerdere keren geconsulteerd over de richting hoe het grondbeleid de komende jaren vormgegeven
moet worden.
Ad b - Wetgeving
De invoering van de Omgevingswet, waarin de voor het grondbedrijf relevante aanvullingswet
Grondeigendom wordt opgenomen, is uitgesteld naar 1 januari 2022. In de aanvullingswet is het
instrumentarium voor de uitvoering van het grondbeleid opgenomen. Zie verder onder het kopje
‘Wettelijke kaders’.
Ad c, d en e – de financiële positie van het grondbedrijf
In aanvulling op de begroting en jaarrekening kent de gemeente Apeldoorn een meerjarenperspectief
grondexploitaties (MPG). Het MPG geeft informatie over de actuele voortgang van de
grondexploitaties. In het MPG wordt teruggekeken op de het afgelopen jaar en vooruitgekeken naar
de komende jaren. De te verwachten ontwikkelingen worden financieel vertaald. In deze paragraaf
worden de resultaten van het MPG benoemd. Hiervoor verwijzen wij u naar de ‘Vermogenspositie van
het grondbedrijf’.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10