Paragrafen

Grondbeleid

2.5.6 Resultaat grondbedrijf 2020

In onderstaand overzicht wordt het Resultaat Grondbedrijf 2020 weergegeven.

Resultaat grondbedrijf 2020
(bedragen x € 1 miljoen)

Begroot

Werkelijk

Afwijking t.o.v. begroting

Doorbelasting apparaatskosten Vastgoed & Grond

-0,2

-0,3

-0,1

N

Afwaardering strategische gronden (MVA)

0,0

-6,6

-6,6

N

Winstneming

0,8

5,3

4,5

V

Dotatie verliesvoorzieningen

0,0

-0,5

-0,5

N

Vrijval verliesvoorzieningen

0,0

9,2

9,2

V

Totaal

0,6

7,1

6,5

V

De grootste afwijking t.o.v. de begroting betreft de vrijval verliesvoorziening.
De mutaties in de verliesvoorzieningen zijn lopende het jaar ontstaan. Bij het actualiseren van de grondexploitatiebegrotingen bij het MPG 2020 is rekening gehouden met alle op dat moment bekende projectrisico’s en de consequenties daarvan zijn verwerkt in de jaarrekening 2019. De belangrijkste dotatie aan de voorzieningen betreft WC Kerschoten (€ 0,2 miljoen). De hoge vrijval van de voorzieningen betreft voor € 6,4 miljoen het complex Kieveen en voor  € 2,5 miljoen het complex Zuidbroek. De redenen zijn toegelicht bij het overzicht verliesvoorzieningen.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10