Paragrafen

Grondbeleid

2.5.4 Conclusie en actuele ontwikkelingen

2020 was een zeer goed jaar voor het grondbedrijf. De financiële en programmatische doelstellingen
zijn behaald.
De afronding van de nieuwe nota Grond- en Vastgoedbeleid is voor 2021 voorzien, waarbij ook het
kostenverhaalsinstrumentarium op basis van de Aanvullingswet grondeigendom geactualiseerd zal
worden. Daarnaast vindt ook besluitvorming over de Omgevingsvisie plaats, waarbij er aandacht zal
zijn voor de rol van het grondbedrijf in de uitvoeringsstrategie op deze visie. De nieuwe groeiopgave
voor zowel wonen, werken als de energietransitie kan leiden tot een andere rolneming van het
grondbedrijf dan in de afgelopen jaren het geval was.
In 2021 verwachten wij besluitvorming over een aantal nieuwe complexen. Het gaat daarbij om
besluitvorming over de ontwikkeling van een aantal gemeentelijke grondposities uit het
afwegingskader. Daarnaast willen we de plannen voor Ecofactorij 2 verder uitwerken. Inzet is om de
winsten die in 2020 zijn behaald in te kunnen zetten voor eventuele tekorten op deze locaties.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10