Programmaverantwoording

Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

Programma 1

Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

Taakvelden:

0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.5 Treasury
0.61 OZB Woningen
0.62 OZB Niet-woningen
0.64 Belastingen overig
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
3.4 Economische promotie
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
0.10 Mutaties reserves

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 44.361
Gerealiseerd € 50.308
Afwijking € -5.630
Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10