Bijlagen

SISA-bijlage

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 28 januari 2021

FIN

B1

Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst/Toeslagen

Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3)

Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdeel c (artikel 3)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: B1/01

Indicator: B1/02

Indicator: B1/03

Indicator: B1/04

Indicator: B1/05

Indicator: B1/06

0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

BZK

C1

Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik

Totaal ontvangen bedrag beschikking

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C1/01

Indicator: C1/02

€ 1.671.677

Nee

Projectnaam/nummer per project

Besteding (jaar T) per project

Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee)

Besteding (jaar T) aan afwijkingen.

Alleen invullen bij akkoord ministerie.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: C1/03

Indicator: C1/04

Indicator: C1/05

Indicator: C1/06

1

RRE 2019-622687

€ 1.211.716

Nee

€ 60.000

Kopie projectnaam/nummer

Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T)

Toelichting

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C1/07

Indicator: C1/08

Indicator: C1/09

Indicator: C1/10

1

RRE 2019-622687

€ 1.211.716

Tijdens uitvoering budgetten verschoven tussen activiteiten 2, 4 en 10. Totale budget blijft gelijk

Nee

BZK

C10

Tijdelijk besluit specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee)

Toelichting op niet-afgeronde projecten

Gemeente en Provincies

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: C10/01

Indicator: C10/02

Indicator: C10/03

Indicator: C10/04

Indicator: C10/05

€ 4.023

€ 4.023

Nee

Nee

Project is in 2020 gestart en loopt nog door in 2021 conform beschikking.

BZK

C30

Specifieke uitkeringen proeftuinen aardgasvrije wijken 2e ronde

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) te laste van Rijksmiddelen

Aantal (t/m jaar T) aardgasvrij gemaakte bestaande woningen en andere gebouwen in de wijk

Aantal (t/m jaar T) aardgasvrij-readygemaakte bestaande woningen en andere gebouwen in de wijk

Aanvraag is volgens plan/aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee)

Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Indicator 06 verplicht als hier 'Nee' wordt ingevuld

Verplicht als bij indicator 05 'Nee' is ingevuld

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C30/01

Indicator: C30/02

Indicator: C30/03

Indicator: C30/04

Indicator: C30/05

Indicator: C30/06

€ 0

€ 0

0

0

Ja

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: C30/07

Nee

BZK

C31

Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m Jaar T)

Besteding (jaar T) aan projecten die niet zijn opgenomen in de toezegging

Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Verplicht als bij indicator 03 een bedrag is ingevuld

Gemeenten

Aard controle R

Aard controlen n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C31/01

Indicator: C31/02

Indicator: C31/03

Indicator: C31/04

Indicator: C31/05

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

OCW

D1

Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten

Besteding (jaar T)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Contactgemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: D1/01

Indicator: D1/02

Indicator: D1/03

€ 875.881

€ 120.674

Ja

OCW

D1A

Regionale maatregelen voortijdig schoolverlaten 2016-2021

Besteding (jaar T)

Besteding aan contactschool (jaar T)

Totale besteding (jaar T) van educatie (automatisch)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Contactgemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: D1A/01

Indicator: D1A/02

Indicator: D1A/03

Indicator: D1A/04

Indicator: D1A/05

€ 1.366.530

€ 0

€ 1.366.530

€ 849.827

Ja

OCW

D8

Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)

Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: D8/01

Indicator: D8/02

Indicator: D8/03

Indicator: D8/04

€ 2.341.112

€ 402.796

€ 16.250

€ 802.372

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid

Bedrag

Bedrag

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: D8/05

Indicator: D8/06

Indicator: D8/07

Indicator: D8/08

1

OCW

D10

Volwasseneneducatie

Verstrekte uitkering (jaar T)

Besteding (jaar T) van educatie

Reservering besteding van educatie in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 )

Onttrekking besteding van educatie in jaar T van volgend kalenderjaar (jaar T+1 )

Contactgemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: D10/01

Indicator: D10/02

Indicator: D10/03

Indicator: D10/04

€ 1.759.487

€ 1.649.028

€ 439.872

€ 0

OCW

D11

Regeling specifieke uitkering extra financiële middelen RMC-functie

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Contactgemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: D11/01

Indicator: D11/02

Indicator: D11/03

€ 35.851

€ 35.851

Nee

OCW

D12

Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024

Besteding (jaar T)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Contactgemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: D12/01

Indicator: D12/02

Indicator: D12/03

€ 0

€ 0

Nee

OCW

D12A

Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024

Besteding (jaar T)

Besteding aan contactschool (jaar T)

Totale besteding (jaar T) van educatie (automatisch)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Contactgemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: D12A/01

Indicator: D12A/02

Indicator: D12A/03

Indicator: D12A/04

Indicator: D12A/05

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

IenW

E3

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Overige bestedingen (jaar T)

Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt

Correctie over besteding (t/m jaar T)

Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: E3/01

Indicator: E3/02

Indicator: E3/03

Indicator: E3/04

Indicator: E3/05

Indicator: E3/06

1

201602003

€ 111.633

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

2

201508203

€ 97.893

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Kopie beschikkingsnummer

Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T)

Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen

Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E3/07

Indicator: E3/08

Indicator: E3/09

Indicator: E3/10

Indicator: E3/11

Indicator: E3/12

1

201602003

€ 111.633

€ 0

€ 0

€ 0

Ja

2

201508203

€ 138.679

€ 0

€ 0

€ 0

Ja

IenW

E19

Regeling specifieke uitkering uitvoeringspilots Ruimtelijke Adaptatie tweede tranche

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Cofinanciering (jaar T) ten laste van eigen middelen

Totale cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) ten laste van eigen middelen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Provincies en Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E19/01

Indicator: E19/02

Indicator: E19/03

Indicator: E19/04

Indicator: E19/05

€ 87.476

€ 87.476

€ 228.927

€ 228.927

Nee

IenW

E20

Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)

Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)

Provincies en Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E20/01

Indicator: E20/02

Indicator: E20/03

Indicator: E20/04

€ 16.373

€ 16.373

€ 8.187

Nee

Naam/nummer per maatregel

Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

De hoeveelheid van de op te leveren en de opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (m1, m2, aantallen )

Eventuele toelichting, mits noodzakelijk

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E20/05

Indicator: E20/06

Indicator: E20/07

Indicator: E20/08

1

Aanbrengen van kant- en asmarkeringen op fietspaden

Ja

10.240

Hoeveelheid is in meters

2

Verbreden van fietspaden

Nee

3

Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30

Nee

4

Korte rechtstanden / verkeersdrempels - Drempel

Nee

5

Korte rechtstanden / verkeersdrempels - Wegversmalling

Nee

6

Het volwaardig afwaarderen van een gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur naar een erftoegangsweg 30 km/uur

Nee

7

8

9

10

IenW

E38

Tijdelijke stimuleringsregeling veilig, doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur

Besteding (jaar T-1) aan projectkosten voor het totale project

Besteding (jaar T) aan projectkosten voor het totale project

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan projectkosten voor het totale project

Cofinanciering (jaar T)

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)

Alleen van toepassing in 2020

Zelfstandige uitvoering

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E38/01

Indicator: E38/02

Indicator: E38/03

Indicator: E38/04

Indicator: E38/05

€ 0

€ 4.355

€ 4.355

€ 2.242

€ 2.242

Projectnaam/nummer per project

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E38/06

Indicator: E38/07

1

Proeven met maatregelen om kinderen en jongeren veilig op de fiets naar school kunnen gaan

Ja

2

Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Correctie besteding (Jaar T-1) ivm aan andere medeoverheden overgeboekte middelen

Eindverantwoording totale project (Ja/Nee)

Vanaf SiSa 2021 invullen

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E38/08

Indicator: E38/09

Indicator: E38/10

Ja

€ 0

Ja

EZK

F1

Regeling aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding

Totale Besteding (jaar T) ten last van Rijksmiddelen (automatisch berekend)

Aard controle R

Indicator: F1/01

€ 13.272

Projectnaam/UWHS-nummer

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per woning

Is de bestemming gewijzigd (Ja/Nee)

Indien woning verplaatst: conform de ingediende perceelschets (Ja/Nee)

Eindverantwoording per woning (Ja/Nee)

Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle R

Indicator: F1/02

Indicator: F1/03

Indicator: F1/04

Indicator: F1/05

Indicator: F1/06

Indicator: F1/07

1

UWHS170009

€ 6.384

Nee

Nee

€ 446.281

2

UWHS170134

€ 1.374

Nee

Nee

€ 426.805

3

UWHS170136

€ 1.917

Nee

Nee

€ 314.630

4

UWHS170157

€ 1.979

Nee

Nee

€ 252.703

5

UWHS170064

€ 809

Nee

Nee

€ 291.880

6

UWHS170021

€ 809

Nee

Nee

€ 411.821

SZW

G2

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2020

Besteding (jaar T) algemene bijstand

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAZ

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

I.1 Participatiewet (PW)

I.1 Participatiewet (PW)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G2/01

Indicator: G2/02

Indicator: G2/03

Indicator: G2/04

Indicator: G2/05

Indicator: G2/06

€ 47.312.433

€ 1.066.854

€ 2.664.135

-€ 11.146

€ 207.684

€ 474

Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud

Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud

Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet

Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

I.7 Participatiewet (PW)

I.7 Participatiewet (PW)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G2/07

Indicator: G2/08

Indicator: G2/09

Indicator: G2/10

Indicator: G2/11

Indicator: G2/12

€ 406.862

€ 42.084

€ 0

€ 1.962.486

€ 36.778

Ja

SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2020

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)

Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) Bob

Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G3/01

Indicator: G3/02

Indicator: G3/03

Indicator: G3/04

Indicator: G3/05

Indicator: G3/06

€ 31.436

€ 0

€ 248.655

€ 0

€ 0

€ 43.218

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: G3/07

Ja

SZW

G4

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2020

Welke regeling betreft het?

Besteding (jaar T) levensonderhoud

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) levensonderhoud

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G4/01

Indicator: G4/02

Indicator: G4/03

Indicator: G4/04

Indicator: G4/05

Indicator: G4/06

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

€ 11.124.496

€ 532.343

€ 231.160

€ 1.851

€ 112

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

€ 3.966.501

€ 845.212

€ 54.355

€ 8.500

€ 50

3

Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) 

€ 2.773.121

€ 145.220

€ 15.660

€ 0

€ 0

Kopie regeling

Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)

Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)

Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G4/07

Indicator: G4/08

Indicator: G4/09

Indicator: G4/10

Indicator: G4/11

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

2.828

67

€ 0

Ja

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

981

129

Ja

3

Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) 

905

71

Ja

Kopie regeling

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig

Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G4/12

Indicator: G4/13

Indicator: G4/14

Indicator: G4/15

Indicator: G4/16

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

3

Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) 

VWS

H1

Ministeriële regeling heroïnebehandeling

Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T)

Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T)

Besteding (jaar T)

Afspraak

Realisatie

Gemeenten

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle R

Indicator: H1/01

Indicator: H1/02

Indicator: H1/03

21

21

€ 584.949

VWS

H4

Regeling specifieke uitkering stimulering sport

Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)

Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld

Gemeenten

Aard controle R.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H4/01

Indicator: H4/02

€ 958.214

€ 34.678

Projectnaam/nummer

Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen

Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen

Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen

Toelichting

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: H4/03

Indicator: H4/04

Indicator: H4/05

Indicator: H4/06

Indicator: H4/07

Indicator: H4/08

1

SPUK20-802812

€ 923.536

€ 461.437

€ 0

€ 462.099

Bestedingen onzeker als gevolg van geen zekerheid omtrent btw-positie sportbedrijf.

2

Kopie projectnaam/nummer

Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening)

Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: H4/09

Indicator: H4/10

Indicator: H4/11

1

SPUK20-802812

€ 923.536

96,38%

2

0,00%

VWS

H7

Regeling specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Projectnaam/nummer

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Project is volgens plan/aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee)

Toelichting

Zelfstandige uitvoering

Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2021

Gemeenten

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H7/01

Indicator: H7/02

Indicator: H7/03

Indicator: H7/04

Indicator: H7/05

1

330836

€ 14.900

€ 14.900

Ja

2

330848

€ 0

€ 0

Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Projectwerkzaamheden afgerond? (Ja/Nee)Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H7/06

Indicator: H7/07

Ja

Nee

VWS

H8

Regeling Sportakkoord

Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)

Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)

Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)

Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H8/01

Indicator: H8/02

Indicator: H8/03

Indicator: H8/04

Indicator: H8/05

€ 5.950

€ 6.227

€ 8.925

€ 9.432

Nee

LNV

L5

Regiodeals 3e tranche

Betreft pijler

Besteding per pijler (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cofinanciering per pijler (jaar T)

Totale besteding per pijler (t/m jaar T)

Totale cofinanciering per pijler (t/m jaar T)

Toelichting

Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden)

Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden)

Als er sprake is van SiSa tussen medeoverheden. Vanaf SiSa 2021 indicatoren L5/02 + L5B/04 optellen

Als er sprake is van SiSa tussen medeoverheden. Vanaf SiSa 2021 indicatoren L5/03 + L5B/05 optellen

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: L5/01

Indicator: L5/02

Indicator: L5/03

Indicator: L5/04

Indicator: L5/05

Indicator: L5/06

1

Cleantech werkt

€ 12.300

€ 101.860

€ 12.300

€ 101.860

2

Groene Groei

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Totale uitvoeringskosten (t/m jaar T)

Totale compensabele BTW (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Inclusief uitvoering door derden

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: L5/07

Indicator: L5/08

Indicator: L5/09

Indicator: L5/10

Ja

€ 0

€ 0

Nee

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10