Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

2.2.1 Inleiding

De gemeente Apeldoorn heeft een groot vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van wegen, openbare verlichting, riolering, groen, water, sportvoorzieningen, gemeentegebouwen en onderwijsgebouwen. Het onderhoud van deze goederen is van groot belang voor het zo goed mogelijk functioneren van de gemeente op vele terreinen. Vanwege het belang hiervan is dit onderhoud grotendeels vastgelegd in allerlei meerjarenplannen, nota’s, visies en regelingen.In deze paragraaf wordt per onderwerp ingegaan op de notities en plannen waarin het beleidskader is aangegeven, de stand van zaken en de geleverde prestaties in het afgelopen jaar. Hiermee willen we inzicht geven op welke wijze het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen wordt geborgd. We verbeteren de traditionele infrastructuur ook door middel van informatietechnologie, waarmee we invulling geven aan de doelstelling van Smart City.

Onderhoudsbudget gemeentelijke kapitaalgoederen in EURO's exclusief interne uren (overhead)

Omschrijving

Beleidsnota

Vaststelling jaar

Budget

Realisatie

1.a. Groen

Kadernotitie beheer openbare ruimte (2009) en Groenplan (2018)

3.970.000

3.716.000

1.b. Wegen

Herstelplan wegen

2013

2.383.000

2.071.000

2. Openbare verlichting

Handboek openbare verlichting

637.000

514.000

3. Bruggen

Herstelplan Wegen (2013)/nota Bruggen

2010

105.000

136.000

4. Begraafplaatsen

Nota begraafplaatsen (2002) en herstelplan (2014)

2002

198.000

195.000

5. Water & riolering

Gemeentelijk rioleringsplan

2016

1.754.000

1.707.000

6. Verkeersapparatuur

Verkeersvisie

2016

356.000

374.000

7. Parkeren

Actualisatie parkeernota (2004), parkeervisie (2019)

2019

821.000

832.000

8. Gemeentelijk vastgoed (gebouwen en sportvelden)

Vastgoednota Apeldoorn (2010) en Uitvoeringskader Meerjaren Perspectief Vastgoed (2013 & 2017)

2017

4.242.000

4.776.000

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10