Bijlagen

Overzichten lasten en baten per taakveld

Overzichten lasten en baten per taakveld

bedragen x € 1.000,-

Taakveld/programma

Begroting 2020

Rekening 2020

Verschil

Lasten

Baten

Verschil

Lasten

Baten

Verschil

Lasten

Baten

Verschil

99 Resultaat

Resultaat Resultaat

17.068

-17.068

17.068

-17.068

Sub-totaal

17.068

-17.068

17.068

-17.068

0.1 Bestuur

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

9.889

121

-9.767

9.281

169

-9.111

-608

48

656

Sub-totaal

9.889

121

-9.767

9.281

169

-9.111

-608

48

656

0.10 Mutaties reserves

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

17.018

10.845

-6.173

20.553

19.577

-976

3.535

8.732

5.197

Programma 2 Veiligheid

100

100

312

100

-212

312

-312

Programma 3 Openbare ruimte

60

2.151

2.091

1.346

1.912

566

1.286

-239

-1.525

Programma 4 Milieu

2.529

2.743

214

8.555

2.300

-6.255

6.026

-443

-6.469

Programma 5 Jeugd en onderwijs

4.669

4.669

2.282

3.738

1.455

2.282

-931

-3.214

Programma 6 Apeldoorn activeert

145

145

3.396

145

-3.250

3.396

-3.395

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

92

92

797

92

-705

797

-797

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

17

201

184

897

204

-693

880

3

-877

Programma 9 Door! met de buitenstad

3.033

8.212

5.179

15.180

15.887

706

12.147

7.675

-4.473

Paragraaf bedrijfsvoering

293

2.561

2.268

1.904

2.783

879

1.611

222

-1.389

Sub-totaal

22.950

31.719

8.769

55.222

46.738

-8.485

32.272

15.019

-17.254

0.2 Burgerzaken

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

3.860

1.929

-1.932

3.056

1.574

-1.482

-804

-355

450

Sub-totaal

3.860

1.929

-1.932

3.056

1.574

-1.482

-804

-355

450

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

3.024

2.734

-290

3.073

2.698

-375

49

-36

-85

Programma 9 Door! met de buitenstad

Sub-totaal

3.024

2.734

-290

3.073

2.698

-375

49

-36

-85

0.4 Overhead

Paragraaf bedrijfsvoering

69.361

5.332

-64.029

65.483

4.683

-60.800

-3.878

-649

3.229

Sub-totaal

69.361

5.332

-64.029

65.483

4.683

-60.800

-3.878

-649

3.229

0.5 Treasury

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

10.468

12.841

2.373

9.734

10.991

1.257

-734

-1.850

-1.116

Sub-totaal

10.468

12.841

2.373

9.734

10.991

1.257

-734

-1.850

-1.116

0.61 OZB Woningen

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

1.976

25.556

23.580

1.979

25.381

23.402

3

-175

-178

Sub-totaal

1.976

25.556

23.580

1.979

25.381

23.402

3

-175

-178

0.62 OZB Niet-woningen

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

28.098

28.098

27.590

27.590

-508

-508

Sub-totaal

28.098

28.098

27.590

27.590

-508

-508

0.63 Parkeerbelasting

Programma 3 Openbare ruimte

4.116

4.116

11

2.177

2.166

11

-1.939

-1.950

Sub-totaal

4.116

4.116

11

2.177

2.166

11

-1.939

-1.950

0.64 Belastingen overig

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

86

9.681

9.595

91

8.990

8.899

5

-691

-696

Sub-totaal

86

9.681

9.595

91

8.990

8.899

5

-691

-696

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

346.032

346.032

356.955

356.955

10.923

10.923

Sub-totaal

346.032

346.032

356.955

356.955

10.923

10.923

0.8 Overige baten en lasten

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

-3.143

347

3.489

1.184

524

-660

4.327

177

-4.149

Sub-totaal

-3.143

347

3.489

1.184

524

-660

4.327

177

-4.149

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

318

-318

318

-318

Sub-totaal

318

-318

318

-318

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Programma 2 Veiligheid

12.479

344

-12.135

12.217

345

-11.872

-262

1

263

Sub-totaal

12.479

344

-12.135

12.217

345

-11.872

-262

1

263

1.2 Openbare orde en veiligheid

Programma 2 Veiligheid

4.859

950

-3.909

4.442

858

-3.585

-417

-92

324

Programma 3 Openbare ruimte

205

79

-126

195

30

-164

-10

-49

-38

Sub-totaal

5.064

1.029

-4.035

4.637

888

-3.749

-427

-141

286

2.1 Verkeer en vervoer

Programma 3 Openbare ruimte

17.641

2.078

-15.563

15.768

2.198

-13.570

-1.873

120

1.993

Sub-totaal

17.641

2.078

-15.563

15.768

2.198

-13.570

-1.873

120

1.993

2.2 Parkeren

Programma 3 Openbare ruimte

4.248

10

-4.238

4.288

221

-4.066

40

211

172

Sub-totaal

4.248

10

-4.238

4.288

221

-4.066

40

211

172

2.5 Openbaar vervoer

Programma 3 Openbare ruimte

65

-65

63

-63

-2

2

Sub-totaal

65

-65

63

-63

-2

2

3.1 Economische ontwikkeling

Programma 9 Door! met de buitenstad

3.303

540

-2.763

2.524

349

-2.175

-779

-191

588

Sub-totaal

3.303

540

-2.763

2.524

349

-2.175

-779

-191

588

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Programma 9 Door! met de buitenstad

6.405

6.665

260

3.638

7.553

3.915

-2.767

888

3.655

Sub-totaal

6.405

6.665

260

3.638

7.553

3.915

-2.767

888

3.655

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Programma 6 Apeldoorn activeert

624

70

-554

556

89

-467

-68

19

87

Programma 9 Door! met de buitenstad

402

399

-3

345

333

-11

-57

-66

-8

Sub-totaal

1.026

469

-557

901

422

-478

-125

-47

79

3.4 Economische promotie

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

1.128

2.057

929

1.006

1.113

106

-122

-944

-823

Sub-totaal

1.128

2.057

929

1.006

1.113

106

-122

-944

-823

4.2 Onderwijshuisvesting

Programma 5 Jeugd en onderwijs

19.426

809

-18.617

24.597

1.253

-23.345

5.171

444

-4.728

Sub-totaal

19.426

809

-18.617

24.597

1.253

-23.345

5.171

444

-4.728

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Programma 5 Jeugd en onderwijs

12.298

5.601

-6.696

9.849

5.201

-4.647

-2.449

-400

2.049

Programma 6 Apeldoorn activeert

1.890

1.748

-142

1.776

1.689

-87

-114

-59

55

Sub-totaal

14.188

7.349

-6.838

11.625

6.890

-4.734

-2.563

-459

2.104

5.1 Sportbeleid en activering

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

1.747

-1.747

1.472

27

-1.445

-275

27

302

Sub-totaal

1.747

-1.747

1.472

27

-1.445

-275

27

302

5.2 Sportaccommodaties

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

11.293

4.521

-6.771

12.594

5.546

-7.048

1.301

1.025

-277

Sub-totaal

11.293

4.521

-6.771

12.594

5.546

-7.048

1.301

1.025

-277

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

54

-54

33

-33

-21

21

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

12.312

2.684

-9.628

11.800

2.765

-9.035

-512

81

593

Sub-totaal

12.366

2.684

-9.682

11.833

2.765

-9.068

-533

81

614

5.4 Musea

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

2.509

1.090

-1.418

2.374

1.088

-1.286

-135

-2

132

Sub-totaal

2.509

1.090

-1.418

2.374

1.088

-1.286

-135

-2

132

5.5 Cultureel erfgoed

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

982

-982

995

114

-882

13

114

100

Sub-totaal

982

-982

995

114

-882

13

114

100

5.6 Media

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

5.813

-5.813

5.813

-5.813

Sub-totaal

5.813

-5.813

5.813

-5.813

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Programma 3 Openbare ruimte

14.821

1.680

-13.141

14.754

1.459

-13.295

-67

-221

-154

Programma 9 Door! met de buitenstad

1.039

-1.039

1.736

806

-930

697

806

109

Sub-totaal

15.860

1.680

-14.180

16.490

2.265

-14.225

630

585

-45

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Programma 5 Jeugd en onderwijs

7.817

1.769

-6.048

7.425

1.662

-5.763

-392

-107

285

Programma 6 Apeldoorn activeert

131

5

-126

225

1

-224

94

-4

-98

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

13.925

1.762

-12.162

13.076

2.204

-10.872

-849

442

1.290

Sub-totaal

21.873

3.536

-18.336

20.726

3.867

-16.859

-1.147

331

1.477

6.2 Wijkteams

Programma 5 Jeugd en onderwijs

6.050

136

-5.914

4.630

297

-4.333

-1.420

161

1.581

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

13.774

140

-13.634

13.118

420

-12.697

-656

280

937

Sub-totaal

19.824

276

-19.548

17.748

717

-17.030

-2.076

441

2.518

6.3 Inkomensregelingen

Programma 6 Apeldoorn activeert

70.852

53.400

-17.451

89.271

75.898

-13.373

18.419

22.498

4.078

Sub-totaal

70.852

53.400

-17.451

89.271

75.898

-13.373

18.419

22.498

4.078

6.4 Begeleide participatie

Programma 6 Apeldoorn activeert

22.359

-22.359

21.691

-92

-21.783

-668

-92

576

Sub-totaal

22.359

-22.359

21.691

-92

-21.783

-668

-92

576

6.5 Arbeidsparticipatie

Programma 6 Apeldoorn activeert

11.756

761

-10.995

8.081

846

-7.235

-3.675

85

3.760

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

198

-198

238

-238

40

-40

Sub-totaal

11.954

761

-11.193

8.319

846

-7.473

-3.635

85

3.720

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

5.648

287

-5.361

5.257

181

-5.076

-391

-106

285

Sub-totaal

5.648

287

-5.361

5.257

181

-5.076

-391

-106

285

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Programma 6 Apeldoorn activeert

3.159

278

-2.881

3.205

230

-2.975

46

-48

-94

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

36.827

952

-35.874

34.231

393

-33.838

-2.596

-559

2.036

Sub-totaal

39.986

1.230

-38.755

37.436

623

-36.813

-2.550

-607

1.942

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Programma 5 Jeugd en onderwijs

42.015

-42.015

44.266

3

-44.263

2.251

3

-2.248

Sub-totaal

42.015

-42.015

44.266

3

-44.263

2.251

3

-2.248

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

57.805

4.839

-52.966

59.219

3.760

-55.459

1.414

-1.079

-2.493

Sub-totaal

57.805

4.839

-52.966

59.219

3.760

-55.459

1.414

-1.079

-2.493

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Programma 5 Jeugd en onderwijs

5.400

-5.400

4.545

-4.545

-855

855

Sub-totaal

5.400

-5.400

4.545

-4.545

-855

855

7.1 Volksgezondheid

Programma 5 Jeugd en onderwijs

4.323

-4.323

4.272

-4.272

-51

51

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

1.876

-1.876

1.610

60

-1.550

-266

60

326

Sub-totaal

6.199

-6.199

5.882

60

-5.822

-317

60

377

7.2 Riolering

Programma 3 Openbare ruimte

8.910

12.552

3.642

8.975

12.427

3.453

65

-125

-189

Sub-totaal

8.910

12.552

3.642

8.975

12.427

3.453

65

-125

-189

7.3 Afval

Programma 4 Milieu

19.144

24.014

4.871

20.024

24.626

4.602

880

612

-269

Sub-totaal

19.144

24.014

4.871

20.024

24.626

4.602

880

612

-269

7.4 Milieubeheer

Programma 3 Openbare ruimte

209

-209

341

1

-340

132

1

-131

Programma 4 Milieu

9.141

2.158

-6.983

7.792

8.047

255

-1.349

5.889

7.238

Sub-totaal

9.350

2.158

-7.192

8.133

8.048

-85

-1.217

5.890

7.107

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Programma 3 Openbare ruimte

3.179

3.613

434

3.125

3.501

376

-54

-112

-58

Sub-totaal

3.179

3.613

434

3.125

3.501

376

-54

-112

-58

8.1 Ruimtelijke ontwikkeling

Programma 9 Door! met de buitenstad

8.404

2.295

-6.108

6.857

2.091

-4.766

-1.547

-204

1.342

Sub-totaal

8.404

2.295

-6.108

6.857

2.091

-4.766

-1.547

-204

1.342

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Programma 2 Veiligheid

48

-48

-48

48

Programma 9 Door! met de buitenstad

12.378

11.431

-947

12.991

16.319

3.328

613

4.888

4.275

Sub-totaal

12.426

11.431

-995

12.991

16.319

3.328

565

4.888

4.323

8.3 Wonen en bouwen

Programma 9 Door! met de buitenstad

5.805

4.919

-886

5.643

5.064

-579

-162

145

307

Sub-totaal

5.805

4.919

-886

5.643

5.064

-579

-162

145

307

Totaal

625.147

625.142

2

679.443

679.446

5

54.296

54.304

3

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10