Paragrafen

Lokale heffingen

2.6.1 Inleiding

Voor 2020 ontvingen we € 629 miljoen aan inkomsten. Daarbij rekenen we het gebruik van reserves niet mee. Meer dan de helft van onze inkomsten kregen we van het rijk via de algemene uitkering uit het gemeentefonds en speciale uitkeringen voor bijvoorbeeld sociale zekerheid en maatschappelijke dienstverlening. Verder hebben we inkomsten uit de bouwgrondexploitatie en inkomsten van gemeentelijke belastingen. De onroerendezaakbelasting (ozb) zorgt voor de meeste inkomsten als het om gemeentelijke belastingen gaat.
In deze paragraaf is per gebonden belasting een overzicht opgenomen van de kostendekkendheid. Ook worden de gehanteerde beleidsuitgangspunten en eventuele kruissubsidiëring toegelicht.

Bouwstenen nieuw belastingstelsel
In mei 2020 is het rapport bouwstenen voor een beter belastingstelsel uitgekomen. Een onderdeel van dit rapport gaat in op de herziening van het gemeentelijk belastingstelsel en verkent een viertal beleidsopties:
1) verruiming van het gemeentelijk belastinggebied;
2) verbreding van de grondslag ozb;
3) modernisering van de overige belastingen;
4) uitbreiden van het belastinginstrumentarium.
De inzichten kunnen worden gebruikt bij een volgende kabinetsformatie. Het rapport leest u hier .

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10