Paragrafen

Lokale heffingen

2.6.2 Beleidsuitgangspunten

U heeft veel vrijheid bij de vaststelling van de belastingtarieven. Voordat we de tarieven verhogen met het percentage van de inflatie, controleren we of de inkomsten daardoor niet hoger worden dan de kosten.
De tarieven van de belastingen worden in beginsel jaarlijks trendmatig verhoogd, echter per belastingsoort kan daarvan worden afgeweken.
Het inflatiepercentage hebben we gebaseerd op de trendmatige groei BBP, prijsontwikkeling nationale bestedingen (pnb), zoals opgenomen in de meicirculaire Gemeentefonds en bedroeg voor 2020 1,5%.

Naast deze belastingen, heeft de gemeente rechten, heffingen en leges voor taken en individuele dienstverlening aan haar burgers. De gemeentelijke kosten voor deze zogenaamde gebonden belastingen worden maximaal kostendekkend doorberekend in de tarieven. De kosten die de gemeente heeft gemaakt (intern gewogen index) om onder andere deze diensten te verlenen, stegen gemiddeld met 2,6%.
Hieronder ziet u een overzicht van onze belastingen en heffingen in 2020.

Ongebonden belastingen:

Gebonden belastingen:

Onroerende- zaakbelastingen

Afvalstoffenheffing

Hondenbelasting

Rioolheffing

Parkeerbelastingen

Leges en rechten

Precariobelasting

Begraafplaatsrechten

Toeristenbelasting

Marktgelden

Reclamebelasting

BBV
In de begroting is weergeven hoe de berekening van de tarieven en de kostendekkendheid tot stand is gekomen. In deze jaarrekening volgen wij de opzet van de MPB 2020-2023 maar dan op basis van de gerealiseerde opbrengsten en kosten.
In de overzichten van de kostendekkendheid van de gebonden belastingen zijn de overheadkosten apart vermeld. Ook de kosten van het betreffende taakveld en de btw zijn apart opgenomen. Het overheadtarief voor 2020 was € 36,86 per uur.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10