Bijlagen

Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves

bedragen x € 1.000,-

Naam

Beginbalans

Vermeerderingen

Verminderingen

Eindbalans

Minimum

Maximum

Doel en bijzonderheden

Algemene reserve

Algemene Reserve

85.242.977

14.439.220

6.531.125

93.151.073

3.000.000

n.v.t.

De Saldireserve en de reserve eenmalige bestedingen zijn m.i.v. 1-1-2008 samengevoegd. De reserve is een buffer t.b.v. rekening-uitkomsten; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven

Algemene reserve

85.242.977

14.439.220

6.531.125

93.151.073

Bestemmingsreserve

Reserve sportactiviteiten

55.903

5.999

61.902

125.000

600.000

Ondersteuning van sportevenementen

Reserve topsportevenementen

41.961

132.003

173.963

0

n.v.t.

Regelmatig financieel kunnen participeren in topsportevenementen

Reserve Overl. Projecten

6.309.299

12.952.241

6.309.299

12.952.241

0

n.v.t.

Geoormerkte gelden

Reserve zwitsal park

6.081.080

13.371

913.979

5.180.472

Algemene reserve grondbedrijf

13.856.992

13.130.325

16.373.002

10.614.315

cfm risicoprofiel Grondbedrijf

T.b.v. algemeen ondernemersrisico's van het Grondbedrijf.

Reserve onderhoud stadhuis

335.993

335.993

0

n.v.t.

Middelen ten behoeve van het onderhoud van het stadhuis

Reserve frictiekosten

790.663

580.273

79.642

1.291.294

0

n.v.t.

Middelen om de mobiliteit te bevorderen

Reserve bedrijfsvoering GRF

50.000

50.000

Egalisatiereserve explosieven

875.576

171.728

1.047.303

n.v.t.

n.v.t.

Deze reserve dient als egalisatiereserve voor de overschotten en tekorten in een jaarschijf voor de kosten van het opruimen van explosieven.

BROA

2.638.038

9.766.658

9.967.589

2.437.107

0

n.v.t.

Gecombineerde reserve voor diverse doeleinden

Reserve vernieuwen bomenbestand

447.092

13.689

460.781

0

750.000

Aanplant nieuwe bomen ter compensatie gekapte bomen

Reserve Hoogspanning de Maten

2.000.000

2.000.000

n.v.t.

n.v.t.

Bedrijfsvoeringreserve

2.000.000

2.018.757

2.018.757

2.000.000

0

2.000.000

Waarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering

Resv gebiedsgericht grondwaterbeheer

1.918.886

288.275

1.630.611

n.v.t.

n.v.t.

Ter dekking van kosten voor grondwaterbeheer

Reserve onderwijshuisvesting

5.260.599

1.921.781

3.338.817

op termijn  positief 10 jaar

n.v.t.

Reserve t.b.v. opvang fluctuaties in de uitgaven/inkomsten

Reserve Hoger onderwijs

500.000

500.000

n.v.t.

n.v.t.

Bestemmingsreserve

43.162.081

38.785.045

38.208.318

43.738.808

Totaal

128.405.058

53.224.265

44.739.442

136.889.880

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10