Jaarrekening

WNT

3.5 WNT

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semi-publieke sector (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semi-publieke sector (WNT) in werking getreden. Deze wet is de opvolger van de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (de WOPT).

Het belangrijkste uitgangspunt van de WNT is dat alle partijen, zowel (beoogde) topfunctionarissen als instellingen, hun maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen. Zij maken afspraken binnen de kaders van de WNT en leggen daar in het financieel jaarverslag transparant verantwoording over af. De wet schrijft onder andere voor dat financiële gegevens van topfunctionarissen openbaar gemaakt moeten worden. In de onderstaande tabel zijn deze gegevens opgenomen.

Bij het opstellen van deze paragraaf hebben wij de Beleidsregels toepassing WNT van 27 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 maart 2014, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd.

Functie

naam

Aanvang en einde functievervulling in 2020

deeltijd-factor

beloning + belastbare onkosten-vergoeding

Beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging 2020

Totale bezoldiging op basis van een volledig jaar

Bezoldigings-maximum

Gemeentesecretaris

T.J.H.M. Berben

[01/01] – [31/12]

1

€ 146.351

€ 21.246

€ 167.597

€ 167.562

€ 201.000

Griffier

A. Oudbier

[01/01] – [31/12]

1

€ 121.516

€ 20.454

€ 141.970

€ 141.729

€ 201.000

Functie

naam

Aanvang en einde functievervulling in 2019

deeltijd-factor

beloning

voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging 2019

Totale bezoldiging op basis van een volledig jaar

Gemeentesecretaris

T.J.H.M. Berben

[01/01] – [31/12]

1

€ 140.962

€ 20.307

€ 161.269

€ 161.268

Griffier

A. Oudbier

[01/01] – [31/12]

1

€ 116.550

€ 19.683

€ 136.233

€ 136.233

Er zijn geen belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen uitgekeerd.

Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor gemeenten is € 201.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. In 2020 zijn dhr. Oudbier en dhr. Berben het gehele jaar in dienst geweest.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2020 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Wij herkennen ons in de door de Minister van BZK in zijn kamerbrief d.d. 27 februari 2014 onderkende uitvoeringsproblemen met betrekking tot externe niet-topfunctionarissen. In lijn met paragraaf 6 van de (gewijzigde) Beleidsregels toepassing WNT leggen wij geen verantwoording af over externe niet-topfunctionarissen.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10