Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

2.1.1 Inleiding

In deze paragraaf gaan we in op onze risico's en hoe we daarmee omgaan. Dit doen we door een weergave te geven van de risico’s die we lopen bij het realiseren van onze doelstellingen. Welke onzekere gebeurtenissen kunnen zich voordoen die het bereiken van de gewenste resultaten beïnvloeden? Vervolgens brengen wij maatregelen in beeld die wij nemen om de risico's te beheersen. Ook schetst deze paragraaf welke buffer (weerstandscapaciteit) aanwezig is om financiële risico's op te vangen mochten die zich onverhoopt toch voordoen. Zoals afgesproken in de Nota Risicomanagement richten wij ons daarbij op de TOP-risico's. In de jaarrekening blikken wij daarbij vooral terug: welke mutaties in risico's deden zich voor en hoe verliep de uitvoering van beheersmaatregelen?
We starten de paragraaf met een weergave van onze financiële positie. Dat vormt immers belangrijke context om impact van risico’s te duiden: hoe gevoelig zijn we daar voor? Het financiële beeld duiden we aan de hand van de verplichte financiële kengetallen en ijkpunten, aangevuld met een aantal aanvullende indicatoren. Vervolgens beschrijven we ons systeem van risicomanagement, de geïnventariseerde risico’s en daarbij getroffen beheersmaatregelen.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10