Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beschikbare weerstandscapaciteit

2.1.5 Beschikbare weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit zijn de middelen en mogelijkheden die we hebben om kosten te dekken van risicogebeurtenissen die we niet hebben begroot. Deze weerstandscapaciteit kan, evenals de risico’s, worden onderverdeeld in de algemene dienst en grondexploitaties.

Algemene Dienst
De weerstandscapaciteit van de Algemene Dienst is opgebouwd uit:

  • Het risicodeel van de Algemene Reserve;
  • Het surplus van de Algemene reserve inclusief rekeningresultaat, dat bijdraagt aan de financiële weerbaarheid van de gemeente op langere termijn;
  • Buffers in de exploitatie, die opgenomen zijn om te kunnen anticiperen op risico's en autonome ontwikkelingen op kortere termijn. In deze begroting zijn forse ombuigingen opgenomen, waarvan het risico is, dat ze niet geheel worden gerealiseerd. De buffer is met name bedoeld om dit risico op te vangen.

De weerstandscapaciteit van de AD is eind 2020 € 93,6 miljoen en zal komende jaren naar verwachting verder toenemen.

Grondbedrijf
De weerstandscapaciteit van het Grondbedrijf bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Post onvoorzien binnen grondexploitatiebegrotingen;
  • Eventuele winstverwachting van grondexploitatiebegrotingen;
  • Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG).

Het weerstandsvermogen wordt berekend door de weerstandscapaciteit te delen door het risicobedrag. Rekening houdend met de mogelijkheid om risico’s binnen projecten op te kunnen vangen (post onvoorzien of lagere winstverwachting) zou op basis van de huidige inzichten de streefwaarde van de ARG per 31-12-2020   € 9,7 miljoen (risicobedrag) moeten bedragen.

De totale beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt eind 2020 ruim € 110,8 miljoen.  De prognose 2021-2024 is gebaseerd op de MPB 2021-2024. Daarbij plaatsen we de kanttekening, dat in de MPB de jaarschijven 2023 en 2024 nog niet sluitend zijn.

Omschrijving

JR

JR

JR

JR

prognose

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

ALGEMENE DIENST

Surplus Algemene Reserve

-6,3

23,4

29

45,5

57,4

56,5

56,7

58,1

Risiscodeel Algemene Reserve

19,5

13,4

56,2

47,6

47,6

47,6

47,6

47,6

Risicobuffer in de begroting

0

0

0

0,5

1,3

0,5

6,3

6,3

Weerstandscapaciteit AD

13,2

36,8

85,2

93,6

106,3

104,6

110,6

112,0

GRONDBEDRIJF

Risicodeel Algemene Reserve GB

24,1

16,6

12,5

12,5

9,7

9,7

9,7

9,7

Buffer Algemene Reserve GB

16,5

13,5

4,7

4,7

Post onvoorzien/winstreservering

7,1

7,1

7,1

7,1

Weerstandscapaciteit GRB

40,6

30,1

17,2

17,2

16,8

16,8

16,8

16,8

Totaal beschikbaar

53,8

66,9

102,4

110,8

123,1

121,4

127,4

128,8

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10