Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten (programmarekening)

bedragen x € 1.000,-

Taakveld/programma

Primaire begroting 2020

Begroting 2020

Rekening 2020

Afwijkingen 2020

Rekening

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2019

Paragraaf bedrijfsvoering

0.4 Overhead

68.113

5.310

-62.803

69.361

5.332

-64.029

65.483

4.683

-60.800

-3.878

-649

3.229

-57.851

0.10 Mutaties reserves

293

1.690

1.397

293

2.561

2.268

1.904

2.783

879

1.611

222

-1.389

36

Sub-totaal programma

68.406

7.000

-61.406

69.654

7.893

-61.761

67.387

7.466

-59.921

-2.267

-427

1.840

-57.815

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

0.1 Bestuur

9.863

121

-9.742

9.889

121

-9.768

9.281

169

-9.112

-608

48

656

-8.587

0.2 Burgerzaken

3.600

1.929

-1.671

3.860

1.929

-1.931

3.056

1.574

-1.482

-804

-355

450

-1.633

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

2.922

2.734

-188

3.024

2.734

-290

3.073

2.698

-375

49

-36

-85

348

0.5 Treasury

10.468

12.841

2.373

10.468

12.841

2.373

9.734

10.991

1.257

-734

-1.850

-1.116

1.707

0.61 OZB Woningen

1.976

25.556

23.580

1.976

25.556

23.580

1.979

25.381

23.402

3

-175

-178

21.834

0.62 OZB Niet-woningen

28.098

28.098

28.098

28.098

27.590

27.590

-508

-508

26.126

0.64 Belastingen overig

86

9.681

9.595

86

9.681

9.595

91

8.990

8.899

5

-691

-696

9.229

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

334.292

334.292

346.032

346.032

356.955

356.955

10.923

10.923

328.954

0.8 Overige baten en lasten

-2.916

347

3.263

-3.143

347

3.490

1.184

524

-660

4.327

177

-4.149

1.108

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

318

-318

318

-318

-511

3.4 Economische promotie

1.128

2.057

929

1.128

2.057

929

1.006

1.113

107

-122

-944

-823

987

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

54

-54

54

-54

33

-33

-21

21

-50

0.10 Mutaties reserves

9.018

2.300

-6.718

17.018

10.845

-6.173

20.553

19.577

-976

3.535

8.732

5.197

2.055

Sub-totaal programma

36.199

419.956

383.757

44.360

440.241

395.881

50.308

455.562

405.254

5.948

15.321

9.374

381.567

Programma 2 Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

12.479

344

-12.135

12.479

344

-12.135

12.217

345

-11.872

-262

1

263

-11.645

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.669

934

-1.735

4.859

950

-3.909

4.442

858

-3.584

-417

-92

324

-4.262

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

48

-48

48

-48

-48

48

0.10 Mutaties reserves

100

100

312

100

-212

312

-312

-152

Sub-totaal programma

15.196

1.278

-13.918

17.386

1.394

-15.992

16.971

1.303

-15.668

-415

-91

323

-16.059

Programma 3 Openbare ruimte

0.63 Parkeerbelasting

4.116

4.116

4.116

4.116

11

2.177

2.166

11

-1.939

-1.950

3.739

1.2 Openbare orde en veiligheid

205

79

-126

205

79

-126

195

30

-165

-10

-49

-38

-107

2.1 Verkeer en vervoer

16.110

1.546

-14.564

17.641

2.078

-15.563

15.768

2.198

-13.570

-1.873

120

1.993

-13.089

2.2 Parkeren

4.055

10

-4.045

4.248

10

-4.238

4.288

221

-4.067

40

211

172

-519

2.5 Openbaar vervoer

73

-73

65

-65

63

-63

-2

2

-63

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

14.274

1.672

-12.602

14.821

1.680

-13.141

14.754

1.459

-13.295

-67

-221

-154

-11.990

7.2 Riolering

8.683

12.325

3.642

8.910

12.552

3.642

8.975

12.427

3.452

65

-125

-189

3.291

7.4 Milieubeheer

209

-209

209

-209

341

1

-340

132

1

-131

-449

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

3.179

3.613

434

3.179

3.613

434

3.125

3.501

376

-54

-112

-58

396

0.10 Mutaties reserves

60

426

366

60

2.151

2.091

1.346

1.912

566

1.286

-239

-1.525

-3.128

Sub-totaal programma

46.848

23.787

-23.061

49.338

26.279

-23.059

48.866

23.926

-24.940

-472

-2.353

-1.878

-21.919

Programma 4 Milieu

7.3 Afval

18.979

24.014

5.035

19.144

24.014

4.870

20.024

24.626

4.602

880

612

-269

3.413

7.4 Milieubeheer

7.076

487

-6.589

9.141

2.158

-6.983

7.792

8.047

255

-1.349

5.889

7.238

-6.062

0.10 Mutaties reserves

857

547

-310

2.529

2.743

214

8.555

2.300

-6.255

6.026

-443

-6.469

-124

Sub-totaal programma

26.912

25.048

-1.864

30.814

28.915

-1.899

36.371

34.973

-1.398

5.557

6.058

500

-2.773

Programma 5 Jeugd en onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

17.916

809

-17.107

19.426

809

-18.617

24.597

1.253

-23.344

5.171

444

-4.728

-14.641

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

9.144

4.390

-4.754

12.298

5.601

-6.697

9.849

5.201

-4.648

-2.449

-400

2.049

-6.045

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7.074

1.313

-5.761

7.817

1.769

-6.048

7.425

1.662

-5.763

-392

-107

285

-6.489

6.2 Wijkteams

5.870

136

-5.734

6.050

136

-5.914

4.630

297

-4.333

-1.420

161

1.581

-5.311

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

41.852

-41.852

42.015

-42.015

44.266

3

-44.263

2.251

3

-2.248

-42.503

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

5.400

-5.400

5.400

-5.400

4.545

-4.545

-855

855

-2.691

7.1 Volksgezondheid

4.323

-4.323

4.323

-4.323

4.272

-4.272

-51

51

-3.977

0.10 Mutaties reserves

1.343

1.343

4.669

4.669

2.282

3.738

1.456

2.282

-931

-3.214

-2.921

Sub-totaal programma

91.579

7.991

-83.588

97.329

12.984

-84.345

101.866

12.154

-89.712

4.537

-830

-5.369

-84.578

Programma 6 Apeldoorn activeert

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

624

70

-554

624

70

-554

556

89

-467

-68

19

87

-433

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.890

1.748

-142

1.890

1.748

-142

1.776

1.689

-87

-114

-59

55

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

131

5

-126

131

5

-126

225

1

-224

94

-4

-98

-264

6.3 Inkomensregelingen

70.852

53.400

-17.452

70.852

53.400

-17.452

89.271

75.898

-13.373

18.419

22.498

4.078

-15.186

6.4 Begeleide participatie

20.821

-20.821

22.359

-22.359

21.691

-92

-21.783

-668

-92

576

-20.662

6.5 Arbeidsparticipatie

8.016

145

-7.871

11.756

761

-10.995

8.081

846

-7.235

-3.675

85

3.760

-8.554

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

3.198

316

-2.882

3.159

278

-2.881

3.205

230

-2.975

46

-48

-94

-2.838

0.10 Mutaties reserves

145

145

3.396

145

-3.251

3.396

-3.395

494

Sub-totaal programma

105.532

55.684

-49.848

110.771

56.407

-54.364

128.201

78.806

-49.395

17.430

22.399

4.969

-47.443

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

13.776

1.762

-12.014

13.925

1.762

-12.163

13.076

2.204

-10.872

-849

442

1.290

-11.762

6.2 Wijkteams

13.449

140

-13.309

13.774

140

-13.634

13.118

420

-12.698

-656

280

937

-13.071

6.5 Arbeidsparticipatie

198

-198

198

-198

238

-238

40

-40

-224

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

5.648

287

-5.361

5.648

287

-5.361

5.257

181

-5.076

-391

-106

285

-5.113

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

37.096

952

-36.144

36.827

952

-35.875

34.231

393

-33.838

-2.596

-559

2.036

-33.538

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

54.343

4.618

-49.725

57.805

4.839

-52.966

59.219

3.760

-55.459

1.414

-1.079

-2.493

-52.202

7.1 Volksgezondheid

1.848

-1.848

1.876

-1.876

1.610

60

-1.550

-266

60

326

-1.365

0.10 Mutaties reserves

92

92

797

92

-705

797

-797

3.279

Sub-totaal programma

126.358

7.759

-118.599

130.053

8.072

-121.981

127.546

7.110

-120.436

-2.507

-962

1.544

-113.996

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

5.1 Sportbeleid en activering

1.712

-1.712

1.747

-1.747

1.472

27

-1.445

-275

27

302

-1.636

5.2 Sportaccommodaties

11.196

4.521

-6.675

11.293

4.521

-6.772

12.594

5.546

-7.048

1.301

1.025

-277

-7.055

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

11.968

2.914

-9.054

12.312

2.684

-9.628

11.800

2.765

-9.035

-512

81

593

-8.562

5.4 Musea

2.450

1.172

-1.278

2.509

1.090

-1.419

2.374

1.088

-1.286

-135

-2

132

-1.092

5.5 Cultureel erfgoed

982

-982

982

-982

995

114

-881

13

114

100

-788

5.6 Media

5.817

-5.817

5.813

-5.813

5.813

-5.813

-5.675

0.10 Mutaties reserves

17

-17

17

201

184

897

204

-693

880

3

-877

22

Sub-totaal programma

34.142

8.607

-25.535

34.673

8.496

-26.177

35.945

9.744

-26.201

1.272

1.248

-27

-24.786

Programma 9 Door! met de buitenstad

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

3.1 Economische ontwikkeling

3.153

540

-2.613

3.303

540

-2.763

2.524

349

-2.175

-779

-191

588

-1.707

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

16.700

16.465

-235

6.405

6.665

260

3.638

7.553

3.915

-2.767

888

3.655

798

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

402

399

-3

402

399

-3

345

333

-12

-57

-66

-8

104

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.074

-1.074

1.039

-1.039

1.736

806

-930

697

806

109

-1.297

8.1 Ruimtelijke ontwikkeling

5.443

290

-5.153

8.404

2.295

-6.109

6.857

2.091

-4.766

-1.547

-204

1.342

-4.939

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

33.550

33.550

12.378

11.431

-947

12.991

16.319

3.328

613

4.888

4.275

3.618

8.3 Wonen en bouwen

5.775

4.889

-886

5.805

4.919

-886

5.643

5.064

-579

-162

145

307

-831

0.10 Mutaties reserves

540

4.562

4.022

3.033

8.212

5.179

15.180

15.887

707

12.147

7.675

-4.473

182

Sub-totaal programma

66.637

60.695

-5.942

40.769

34.461

-6.308

48.914

48.402

-512

8.145

13.941

5.795

-4.072

Resultaat Resultaat

99 Resultaat

17.068

-17.068

17.068

-17.068

-8.128

Sub-totaal programma

17.068

-17.068

17.068

-17.068

-8.128

Saldo van lasten en baten programma's

617.809

617.805

-4

625.147

625.142

-5

679.443

679.446

3

54.296

54.304

3

-2

Resultaat

617.809

617.805

-4

625.147

625.142

-5

679.443

679.446

3

54.296

54.304

3

-2

Overgeboekt resultaat naar balans

Resultaat na overboeking saldo naar balans

617.809

617.805

-4

625.147

625.142

-5

679.443

679.446

3

54.296

54.304

3

-2

De primaire begroting is inclusief de eerste begrotingswijziging.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10