Bijlagen

Specificatie Algemene reserve

Algemene reserve

Doorrekening AR MPB 2021-2024

Realisatie 2020

Doorrekening AR jaarrekening 2020

Stand per 01-01-2020

77.114.652

77.114.652

77.114.652

Bijdrage rekeningresultaat 2016 aan AD

-2.000.000

-2.000.000

-2.000.000

Resultaat jaarrekening 2019

9.100.000

8.128.325

8.128.325

Rekening resultaat grondbedrijf 2019

0

-3.337.323

-3.337.323

Tuinen Zuidbroek

0

0

0

Afdracht grondbedrijf n.a.v. jaarrekening 2019

0

4.700.000

4.700.000

Precario Liander 2020

7.500.000

7.626.005

7.626.005

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.302.000

1.302.000

1.302.000

0

0

0

30.000

30.000

Dekking Huis van de Stad uit AR

-1.190.000

-1.940.000

-1.940.000

0

750.000

750.000

Besparing Huis van de Stad

270.000

270.000

270.000

Bijdrage uit energietransitie

200.000

300.000

300.000

0

0

200.000

200.000

Stand per 31-12-2020

92.296.652

93.143.659

93.143.659

Resultaat jaarrekening 2020

17.068.000

Bestemmingsvoorstellen resultaat 2020

-12.140.000

Precario Liander 2021

7.500.000

7.500.000

Besparing Huis van de Stad

270.000

270.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

0

0

Bijdrage uit energietransitie

0

0

Onttrekking disbalans Ruimte

-875.000

Storitng restant Corona 2020 in Reserve Corona

-1.581.000

Resultaat 2021

1.603.000

1.603.000

Stand per 31-12-2021

101.669.652

104.988.659

Besparing Huis van de Stad

270.000

270.000

Bijdrage aan Zwembad Noord

-1.200.000

-1.200.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

0

0

Stand per 31-12-2022

100.739.652

104.058.659

Besparing Huis van de Stad

270.000

270.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

0

0

Stand per 31-12-2023

101.009.652

104.328.659

Besparing Huis van de Stad

270.000

270.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.030.000

1.030.000

Stand per 31-12-2024

102.309.652

105.628.659

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10