Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risico's

2.1.4.1 Risico's algemene dienst

Bij het inventariseren van risico's kijken we naar:

  • de kans, dat een risicogebeurtenis zich voordoet;
  • de invloed op de prestaties en het imago van de gemeente;
  • de financiële gevolgen van een risico;

Die risico’s kunnen eenmalig voorkomen of zijn voor een deel altijd aanwezig. Bij de bepaling van de grootte van de risico’s gaan we ervan uit, dat structurele risico’s in vier jaar worden gedekt door ombuigingen binnen de begroting, aanpassing van beleid of beheersmaatregelen. Deze systematiek leidt tot een verdubbeling van de financiële gevolgen. Het 1e jaar zijn de gevolgen 100%, het 2e jaar 67%, het 3e jaar 33% en het 4e jaar 0%.

De omvang van de financiële risico's van de Algemene Dienst is nu berekend op € 47,6 miljoen. In de MPB 2021-2024 (peildatum risico's 1/9/2020) gingen we uit van een risicobedrag van € 66 miljoen. Dit betekent een forse daling van het risicobedrag. Onderstaand is de ontwikkeling van het risicobedrag in de afgelopen jaren grafisch weergegeven.

Grafiek 4.3: Ontwikkeling risico's Algemene dienst en financieel effect

De daling in de laatste maanden van 2020 wordt vrijwel volledig veroorzaakt door de afgenomen risico's op het zorgdomein. Daarnaast is het risico als gevolg van Corona lager geworden nu het Rijk meer financiële steun aan de gemeenten heeft verleend en ook in 2021 zal verlenen.

Risicoprofielen
Het risicobestand bestaat uit een groot aantal risico's die verschillen in omvang en kans van optreden. Om het risicoprofiel goed te kunnen duiden, is het interessant om in beeld te hebben hoe de verdeling van de risico's naar omvang / kans eruit ziet. Dit is onderstaand grafisch weergegeven waarbij op de verticale as de kans van optreden staat en de horizontale as het risicobedrag.

TOP-risico’s

De matrix laat zien dat de meeste risico's beperkte financiële gevolgen hebben. De financiële TOP-risico's zitten in het kwadrant rechtsboven. Daar is de kans van optreden minimaal 25% en het risicobedrag groter dan € 1,0 mln. Volgens afspraak ligt onze aandacht primair bij deze risico's, reden waarom deze onderstaand nader zijn uitgewerkt.

TOP-risico's algemene dienst

Nr.

Eenheid

Risico

Bedrag

Kans

I/S

Netto financieel gevolg weerstands-vermogen

Impact op de doelstelling

Impact op het imago

Totaal

Programma 1

1601

Eenheid Financiën en control

Financieel effect COVID-19

4.000.000

70%

S

5.600.000

2

3

5

474

Eenheid Financiën en control

Aanvullende rijksvergoeding tekorten Jeugd (2023/2024)

9.000.000

50%

I

4.500.000

2

1

3

Programma 3

1461

Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving

Tunnel Laan van Osseveld

3.900.000

50%

S

3.900.000

2

2

4

Programma 5

561

Eenheid Jeugd, Zorg & Welzijn

Extra afschrijving op onderwijsgebouwen.

2.000.000

50%

I

1.000.000

1

2

3

1041

Eenheid Jeugd, Zorg & Welzijn

Volumemutatie aantal zorgplaatsen

5.000.000

25%

S

2.500.000

3

3

6

641

Eenheid Jeugd, Zorg & Welzijn

Financiële consequenties in MPB opgenomen tekorten en volume- en prijsontwikkeling Jeugdhulp worden onvoldoende door de ingezette maatregelen opgevangen

4.500.000

70%

S

6.300.000

1

1

2

Programma 6

244

Eenheid activering en inkomen

Sterke toename bijstandsuitkeringen (BUIG) en het tekort BUIG als gevolg van nu nog niet voorziene Corona-effecten

1.500.000

50%

S

1.500.000

3

1

4

Programma 7

761

Eenheid Jeugd, Zorg & Welzijn

Financiële consequenties in MPB opgenomen tekorten en volume- en prijsontwikkeling ontwikkeling Wmo worden onvoldoende door de maatregelen opgevangen

5.000.000

70%

S

7.000.000

3

3

6

1441

Eenheid Jeugd, Zorg & Welzijn

Nieuw verdeelmodel rijksbijdrage beschermd Wonen

6.000.000

50%

S

6.000.000

3

2

5

Overige risicos

9.303.875

Totaal

47.603.875

Ten opzichte van de financiële TOP-risico’s in de MPB 2021-2024 zijn enkele TOP-risico’s nieuw, gewijzigd of vervallen:

Nieuw
1461 Tunnel Laan van Osseveld
Voor de tunnel Laan van Osseveld is € 28,1 miljoen beschikbaar. Het is een complex project. De voorbereiding vraagt veel tijd. Dat zou er toe kunnen leiden dat de start van het project vertraagt en dat de kosten hoger worden dan geraamd.

244 BUIG als gevolg van Corona
De laatste jaren was de BUIG geen top- risico meer, maar als gevolg van de Corona- crisis zou de toename van het aantal bijstandsuitkeringen (BUIG) groter kunnen worden dan geraamd.

Gewijzigd
1601 Financieel effect COVID-19
Het coronavirus COVID-19 heeft een grote impact op onze samenleving. We hebben in 2020 te maken gekregen met een recessie. Het is nog onzeker hoelang en in welke mate het virus een bedreiging zal vormen. Komt er bijvoorbeeld een derde golf? Het basisscenario van het CPB gaat uit van een matig herstel in 2021, maar ook een pessimistischer scenario is mogelijk.
Nu het Rijk de steunmaatregelen heeft uitgebreid en verlengd is het risico ten opzichte van de raming in september verlaagd. Basis voor de verlaging is de vierde quick scan corona.  

Sociaal domein.
641 Financiële consequenties tekorten en volume en prijsontwikkeling Jeugdhulp
761 Financiële consequenties tekorten en volume en prijsontwikkeling WMO

De raming voor 641 Jeugdhulp in de MPB 2021-2024 was €10 miljoen en de raming voor 761 WMO €14 miljoen.
Bij de opstelling van de MPB rond de zomer 2020 is het gesprek gevoerd of het redelijk was om deze risico’s voor die bedragen te laten staan. Immers, we hadden het budget stevig verhoogd. Aan de andere kant was het nog ongewis of de beheersmaatregelen effect zouden hebben.
Daarnaast zagen we voor de toekomst het risico dat prijsstijgingen (CAO’s) fors hoger zouden kunnen uitvallen (we hadden voorbeelden) en dat de volumeontwikkeling zou gaan afwijken. Op een budget van € 120 miljoen is 1% afwijking dan al een fors bedrag. Alles overwegende zijn deze risico’s in de MPB 2021-2024 beargumenteerd ongewijzigd gelaten, mede gelet op alle onzekerheden rond Corona.
Nu hebben we wel aanleiding gezien om deze risico’s neerwaarts bij te stellen. De raming voor Jeugdhulp is aangepast in € 4,5 miljoen structureel (dus een verlaging met ruim € 5 miljoen structureel) en raming voor WMO is aangepast in € 5 miljoen (dus een verlaging met € 9 miljoen structureel).
Deze verlaging is een gevolg van een combinatie van factoren, zoals:

  1. We hebben een analyse uitgevoerd van de maatregelen en ombuigingen. Deze zijn in 2020 gerealiseerd. Ook voor de komende jaren wordt daar positief naar gekeken en is er zicht op een aantal alternatieven/bijsturingsmaatregelen mocht ergens een ombuiging toch tegenvallen.
  2. Bij Wmo zien we door Corona een vertraagde volumegroei op met name bij  Huishoudelijke Hulp. Dit leidt in de eerste jaren tot een positief effect op risicoprofiel.
  3. De Wet Langdurige Zorg leidt tot een grotere uitname van cliënten uit Beschermd Wonen (50% in plaats van 30%) en een forse daling van de kosten van Beschermd Wonen.
  4. AEF heeft in december 2020 het onderzoeksrapport gepresenteert naar de kosten in het sociaal domein. AEF toont onverkort aan dat de gemeenten ontoereikend gecompenseerd worden door het Rijk. Het gaat om forse bedragen. Het kan haast niet zo zijn dat het Rijk hierop niet gaat acteren. We zien een positief risico, waardoor het risicoprofiel lager wordt.
  5. We hadden gerekend op een boeggolf als gevolg van Corona. Deze lijkt zich niet voor te doen, in zijn onderzoek geeft AEF ook aan dat dit effect niet te verwachten is.

Risicobeheersing: actief aan de slag
De tabel toont aan dat de financiële TOP-risico's zich vooral in het zorgdomein bevinden. In 2019 is een stevig pakket aan beheersmaatregelen in uitvoering genomen om deze risico's zoveel als mogelijk te beheersen. Deze beheersmaatregelen zijn in 2020 doorgezet en de effecten zijn op de voet gevolgd. Zoals hiervoor toegelicht zien we dat de maatregelen effect hebben.
Om zicht te hebben en te houden op de effecten en risico’s van COVID 19 hebben we al snel in  2020 beheersmaatregelen genomen. We monitoren het effect van Corona op de Apeldoornse samenleving en nemen steunmaatregelen aanvullend op steun van het Rijk en van Provincie Gelderland om waar mogelijk  effect van de coronapandemie te dempen.
We monitoren ook de kosten en minder inkomsten  als gevolg van Corona. Ieder kwartaal maken we een Quick scan Coronarapportage als onderdeel van de P&C cyclus.
De tunnel Laan van Osseveld is een groot risicovol project. We hebben de projectcontrol van het project versterkt. We beheersen het project in de projectorganisatie middels het continu actueel houden van de planning, budgetbewaking en het beheersen van risico's, door periodieke voortgangsbespreking in de overlegorganen. Hierbij worden ook de ramingen via (externe) second opinions getoetst.

Niet financiële TOP - risico's
Niet ieder risico heeft een financieel gevolg maar kan er wel voor zorgen dat wij doelstellingen niet halen en/of dat imago geschaad wordt. Ook die risico’s zijn belangrijk om te beheersen en worden apart in beeld gebracht. Voor de niet-financiële risico’s geldt dat zij als TOP-risico worden aangemerkt als zij een kans > 25% en een score van 4 tot en met 6 hebben waarbij de score als onderstaand wordt bepaald:

De scores betreffen:

  • Doelstelling wordt toch gehaald (1), de doelstelling wordt later gehaald (2), de doelstelling wordt niet gehaald (3);
  • Imagoschade: geringe schade (1), ernstige schade (2), zeer ernstige schade (3).

Grafisch ziet het risicoprofiel van deze niet-financiële risico’s er als volgt uit:

Het risicoprofiel laat zien dat er 13 niet financiële TOP-risico's zijn. In de onderstaande tabel zijn deze weergegeven.

TOP-risico's Algemene dienst

Nr.

Eenheid

Risico

Kans

Impact op de doelstelling

Impact op het imago

Totaal

Programma 1

503

Eenheid Strategie en Regie

Focus op actuele strategische koers en toekomstagenda

31%

Doelstelling wordt niet gehaald

Zeer ernstige schade (land.pers>6)

6

861

Eenheid Informatie

Datalek

25%

Doelstelling is gehaald

Zeer ernstige schade (land.pers>6)

4

1601

Eenheid Financiën en control

Financieel effect COVID-19

70%

Doelstelling wordt later gehaald

Zeer ernstige schade (land.pers>6)

5

Programma 3

301

Eenheid Beheer en Onderhoud

Ongeval door gladheid

80%

Doelstelling wordt niet gehaald

Schade (plaatselijke pers 0-3)

4

302

Eenheid Beheer en Onderhoud

Onveiligheid medewerkers en derden

40%

Doelstelling is gehaald

Zeer ernstige schade (land.pers>6)

4

303

Eenheid Beheer en Onderhoud

Beheer en onderhoud wegen, bruggen etc.

30%

Doelstelling wordt niet gehaald

Zeer ernstige schade (land.pers>6)

6

1421

Eenheid Beheer en Onderhoud

Eikenprocessierups en dennenprocessierups

70%

Doelstelling wordt niet gehaald

Schade (plaatselijke pers 0-3)

4

1381

Eenheid Beheer en Onderhoud

Gevolgen langdurige droogte

45%

Doelstelling wordt niet gehaald

Schade (plaatselijke pers 0-3)

4

1383

Eenheid Beheer en Onderhoud

Groen: toename van invasieve soorten

75%

Doelstelling wordt niet gehaald

Ernstige schade (regionale pers 4-6)

5

1542

Eenheid Projecten, vastgoed en grond

Ontwikkeling Woldhuis 13

90%

Doelstelling wordt niet gehaald

Schade (plaatselijke pers 0-3)

4

1461

Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving

Tunnel Laan van Osseveld

50%

Doelstelling wordt later gehaald

Ernstige schade (regionale pers 4-6)

4

Programma 5

1041

Eenheid Jeugd, Zorg & Welzijn

Volumemutatie aantal zorgplaatsen

25%

Doelstelling wordt niet gehaald

Zeer ernstige schade (land.pers>6)

6

Programma 6

244

Eenheid activering en inkomen

Sterke toename bijstandsuitkeringen (BUIG) en het tekort BUIG als gevolg van nu nog niet voorziene Corona-effecten

50%

Doelstelling wordt niet gehaald

Schade (plaatselijke pers 0-3)

4

Programma 7

761

Eenheid Jeugd, Zorg & Welzijn

Financiële consequenties in MPB opgenomen tekorten en volume- en prijsontwikkeling ontwikkeling Wmo worden onvoldoende door de maatregelen opgevangen

70%

Doelstelling wordt niet gehaald

Zeer ernstige schade (land.pers>6)

6

1441

Eenheid Jeugd, Zorg & Welzijn

Nieuw verdeelmodel rijksbijdrage beschermd Wonen

50%

Doelstelling wordt niet gehaald

Ernstige schade (regionale pers 4-6)

5

Programma 8

1581

Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving

SPUK

50%

Doelstelling wordt niet gehaald

Schade (plaatselijke pers 0-3)

4

Risicobeheersing: actief aan de slag
Ook op de niet-financiële TOP-risico's treffen wij de nodige beheersmaatregelen. Voor een belangrijk deel gaat het daarbij om een pro-actieve houding. Zo strooien wij bij verwachte gladheid bijvoorbeeld preventief en behandelen wij bomen voordat de processierupsen zich hier kunnen vestigen. Verder investeren wij o.a. in deskundige medewerkers en werken wij aan het vergroten van het risicobewustzijn. Risicomanagement staat structureel op de agenda’s van de diverse gremia en breed in de organisatie vinden risicogesprekken plaats op gerichte onderwerpen.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10