Paragrafen

Grondbeleid

2.5.7 Productiecijfers 2020 van het grondbedrijf

In de volgende tabellen worden  de ramingen van de opbrengsten en verkoopcijfers in aantallen van het MPG 2020 vergeleken met de realisatie in 2020.

Categorie
(bedragen x € 1.000)

Raming
MPG 2020

Realisatie
2020

Afwijking

Woningbouwterreinen

-5.788

-9.828

-4.040

Bedrijventerreinen

-7.798

-13.491

-5.693

Winkel terreinen

-11.421

-9.725

1.696

Kantoorterreinen

-315

-275

40

Multifunctionele doelen

0

0

0

Overig verkopen

-350

-4.118

-3.768

Totaal

-25.672

-37.438

-11.766

tabel 1

Verkopen grond woningbouw
(aantal woningen)

Raming
MPG 2020

Realisatie
2020

Afwijking

1. Zuidbroek

50

86

36

2. Groot Zonnehoeve

14

20

6

3. Overig

4

24

20

Totaal

68

130

62

tabel 2

Verkopen bedrijventerrein
(aantal hectares)

Raming
MPG 2020

Realisatie
2020

Afwijking

1. Zuidbroek
   (Apeldoorn Noord II)

0,83 ha

6,67 ha

5,85 ha

2. Ecofactorij

3,36 ha

2,88 ha

-0,48 ha

3. Noord Oost Poort
   (Stadhoudersmolen)

0,8 ha

0,31 ha

-0,49 ha

4. Overig

0 ha

0 ha

Totaal

4,99 ha

9,86 ha

4,87 ha

tabel 3

Opbrengsten verkopen (tabel1)
De opbrengst woningbouwterreinen is € 4 miljoen hoger. Dit voordeel is ontstaan door versnelling van uitgifte in kavels, een meeropbrengst t.o.v. de verwachte verkoopprijs  en meer grondverkoop dan verwacht in  complex Zuidbroek en complex Groot Zonnehoeve.
De opbrengst bedrijventerreinen is € 5,7 miljoen hoger dan verwacht. Dit komt met name door de verkoop van een omvangrijke kavel in Zuidbroek -de Noordkaap- waarvan de uitgifte vanaf 2021 over meerdere jaren was gepland.
De opbrengst winkelterreinen is € 1,7 miljoen lager dan verwacht. Oorzaak is dat een deel van de verkoop doorgeschoven is naar 2021.
De opbrengst overige verkopen is € 3,8 miljoen hoger dan geraamd. Dit voordeel is ontstaan door verkoop van panden  en grond voor € 2,4 miljoen in de strategische gronden,  verkoop van een schoolgebouw voor € 0,9 miljoen en € 0,5 aan snippergroen en overige gronden.

Woningbouw (tabel 2)
In het jaar 2020 is de productie voor woningbouw  hoger dan geraamd. Dit komt voornamelijk door meer verkoop van vrije kavels en door eerder verkoop van projectmatige woningbouw in Zuidbroek.

Bedrijventerreinen (tabel 3)
De verkopen voor bedrijventerreinen zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Bij de TURAP 2020 is de verwachting bijgesteld. De werkelijkheid blijft achter bij de bijgestelde raming omdat een aantal verkopen toch in 2021 zijn beslag krijgen. De hogere verkoop is toe te schrijven aan de verkoop van een kavel van ruim 6 ha in Zuidbroek, de Noordkaap, die na 2020 over meerdere jaren verwacht werd.  

U vindt meer informatie over het Grondbedrijf in deze jaarrekening in de verantwoording onder programma 9, doelstelling 5 en taakveld 8.2 Grondexploitatie. De balansposities met de boekwaarde per complex staan in de toelichting op de balans bij de post Voorraden. In de paragraaf Weerstandsvermogen leest u over de risico’s van het Grondbedrijf. Een uitgebreide beschrijving van de resultaten en de complexen van het Grondbedrijf vindt u in het MPG 2021.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10