Paragrafen

Grondbeleid

2.5.5 Vermogenspositie van het grondbedrijf

Winstgevendheid

Winstneming
In de begroting is op basis van het MPG 2020 een winstverwachting geraamd van € 0,3 miljoen. Bij de voorjaarsnota 2019 heeft nog een bijstelling plaatsgevonden van € 0,3 naar € 0,6 miljoen verwachte winst.
De gerealiseerde winst bedraagt ultimo 2020 € 5,3 miljoen, € 4,5 miljoen hoger dan begroot.  Het verschil is als volgt te verklaren:
- In complex Groot Zonnehoeve is € 0,6 miljoen winst genomen. Dit wordt veroorzaakt door meer gronduitgifte dan geraamd en door minder apparaatskosten.
- In complex De Voorwaarts is € 3,2 miljoen winst genomen. Dit komt ten eerste omdat de gronden versneld zijn  uitgegeven en de opbrengst hoger is dan verwacht. Daarnaast is de kostenuitgave Laan van Erica versneld en dit leidt door de methode van winstneming -POC-  ook tot een hogere winstname.
- Door verkoop van panden in de strategische gronden kon een winst genomen worden van € 0,3 miljoen.
-  Per saldo is er door kleinere verschillen nog een winst van € 0,4 miljoen. Dit is grotendeels toe te schrijven aan diverse afgesloten en kleinere complexen.

Gerealiseerde afboekingen

Er heeft een afwaardering plaatsgevonden van € 0,2 miljoen van de marktwaarde van grond en van 2 panden in de strategische gronden. De marktwaarde van de andere objecten is nagenoeg gelijk gebleven t.o.v. 2020.

Verliesvoorzieningen
In het overzicht hieronder ziet u per complex het verloop van de verliesvoorzieningen in 2020.

Verliesvoorzieningen 2020
(bedragen x € 1.000)

Stand
1 -1-2020

Rente

Vrijval/ dotatie

Stand
31-12-2020

In exploitatie genomen gronden

Zuidbroek

71.325

1.427

-2.523

70.229

Kanaaloevers Haven Centrum

7.517

150

109

7.776

Zuidwest Poort Norel

231

5

26

262

Zuidwest Poort Van Gelder

355

7

-1

361

Zuidwest Poort Wegener

635

13

4

652

Ecofactorij

1.062

21

-82

1.001

Restcomplexen en overige kleine projecten

1.367

27

212

1.606

Overige gronden

Kieveen

6.357

64

-6.421

0

Totaal voorzieningen 2020

88.849

1.714

-8.676

81.887

De hoge vrijval bij Zuidbroek is te danken aan de verkoop van 36 extra woningen, een lagere rekenrente, meeropbrengsten t.o.v. de verwachte verkoopprijs en extra te bouwen woningen.  De voorziening Kieveen is vrijgevallen omdat dit complex deels in exploitatie is genomen en deels bij strategische gronden is ondergebracht. De voorziening is ingezet voor afboeking van de te hoge boekwaarde.

Algemene reserve Grondbedrijf
In het overzicht hieronder ziet u het verloop van de algemene reserve van het Grondbedrijf (ARG) in 2020 na verwerking van het resultaat.

Verloop algemene reserve grondbedrijf 2020
(bedragen x € 1 miljoen)

Stand per 1 januari 2020

17,19

Winstafdracht 2019 aan Algemene reserve concern

-4,70

Winstafdracht aan Algemene reserve concern VJN

-2,50

Afwaardering grondexploitaties

-6,58

Winstneming

5,26

Mutatie verliesvoorzieningen

8,68

Doorbelasting kosten eenheid Projecten, Vastgoed & Grond

-0,25

Vrijval voorziening dubieuze debiteuren

0,00

Stand per 31 december 2020

17,10

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10