Jaarrekening

Toelichting op de balans

3.3.4 Voorraden

Hieronder ziet u de stand van de voorraden per 31 december 2019 en 31 december 2020.

bedragen x € 1.000,-

03 Voorraden

31-12-2020

31-12-2019

Mutatie

Onderhanden werk

-

Grondbedrijf projecten

94.994

114.117

-19.123

-

Voorziening Grondbedrijf

-81.886

-82.492

605

13.108

31.626

-18.518

Overige grond- en hulpstoffen

-

Grondbedrijf projecten

5.072

12.441

-7.368

-

Voorraad inkoop/verkoop panden

-15

-15

-

Voorziening Grondbedrijf

-6.357

6.357

5.057

6.083

-1.026

Voorraad gereed product en handelsgoederen

-

Voorraad inkoop/verkoop panden

258

255

3

258

255

3

Vooruitbetalingen

-

Vooruitbetalingen POW

53

-53

53

-53

Totaal

voorraden

18.424

38.017

-19.593

Onderhanden werk
De boekwaarde van de bouwgronden in exploitatie (BIE) is in 2020 door kosten, opbrengsten en winstneming per saldo met € 19,1 miljoen gedaald naar € 95,0 miljoen. In de verantwoording van programma 9, taakveld 8.2 vindt u een toelichting op deze kosten en opbrengsten van het Grondbedrijf.
De mutatie van de BIE in 2020 wordt in de onderstaande tabel in totaal weergegeven.

bedragen x € 1.000,-

03 Voorraden

31-12-2019

Vermeerdering

Vermindering

31-12-2020

Onderhanden werk

-

Grondbedrijf projecten

114.117

-19.123

94.994

-

Voorziening Grondbedrijf

-82.492

-2.147

2.752

-81.886

31.626

-21.270

2.752

13.108

De BIE verliesvoorzieningen betreffen  het deel van de boekwaarde dat in de toekomst naar verwachting niet meer wordt terugverdiend. Aan de voorzieningen wordt een rente toegevoegd van 2%, in 2020 € 1,6 miljoen. Door gunstige ontwikkelingen, met name in complex Zuidbroek, zijn de voorzieningen voor de BIE per saldo met € 0,6 miljoen in 2020 afgenomen.

Grond en hulpstoffen
Dit betreft  de gronden van de complexen Kieveen en Kanaalzone Remeha.
Voor Kieveen geldt dat uw raad heeft besloten een deel van dit complex te ontwikkelen. Hiervoor is een nieuw grondbedrijf complex  geopend (BIE) en de boekwaarde is op de balans opgenomen bij onderhanden werk. Het resterende deel is bestempeld als strategische gronden en op de balans ondergebracht bij de materiële vaste activa (MVA).

Door dit besluit is tevens de te hoge boekwaarde vereffend met de daarvoor in het verleden getroffen verliesvoorziening.
Dit betekent dat er geen complex Kieveen meer is onder grond en hulpstoffen.
Voor Kanaalzone Remeha is een overeenkomst met een ontwikkelaar gesloten waarbij de planologische procedure is gevoerd om het gebied te transformeren tot woningbouwlocatie. Inmiddels is gestart met het bouwrijpmaken van het terrein. Wanneer deze werkzaamheden zijn afgerond, wordt het terrein terug geleverd aan de ontwikkelaar. Dit zal in het najaar van 2021 plaatsvinden.
De boekwaarde is met € 7,3 miljoen afgenomen, voornamelijk als gevolg van het opheffen van Kieveen. Hiertegenover staat de opheffing van de verliesvoorziening Kieveen van 6,4 miljoen. De gronden van Kanaalzone Remeha zijn gewaardeerd op de huidige marktwaarde.

In het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2021 kunt u extra informatie over de resultaten en complexen vinden.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10