Jaarrekening

Toelichting op de balans

3.3.7 Overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen
Op de post Nog te ontvangen bijdragen staan de opbrengsten die we in 2020 als baten hebben opgenomen in de exploitatie, maar die we nog niet hebben ontvangen. We verantwoorden de opbrengsten als opbrengst in de exploitatie en zetten als tegenboeking de post Nog te ontvangen bedragen op de balans. Op het moment dat we de opbrengst ontvangen, boeken we die af van de balanspost en vervalt de openstaande vordering. De nog te ontvangen bedragen hebben we verdeeld over de diverse overheden.

Overige overlopende activa
Onder de overige overlopende activa vallen onder andere de bedragen die we vooruit hebben betaald. Dat zijn betalingen die we in 2020 hebben gedaan, maar die we in 2020 niet in de exploitatie hadden meegenomen. We 'parkeren' die betalingen op de balans en nemen ze later als kosten alsnog op in de exploitatie. Ook vallen onder deze categorie de nog te ontvangen bedragen van niet zijnde overheidsinstellingen.

Faciliterend grondbeleid
Onder de overige overlopende activa is een bedrag opgenomen van € 1,1 miljoen als verhaalbare kosten in het kader van het faciliterend grondbeleid.

Eigen bijdrage Wmo/CAK
Hoewel wij voor 2020 nog een bedrag  verwachten te ontvangen voor de eigen bijdrage WMO/CAK hebben wij hiervoor geen balanspost opgenomen. Dit bedrag komt nu ten gunste van het jaar 2021. Dit doen wij  op basis van een recente uitspraak van de commissie BBV.

.

Toeristenbelasting
We verwachten dit jaar een lagere opbrengst van de toeristenbelasting en hebben een lagere balanspost opgenomen als nog te ontvangen.

bedragen x € 1.000,-

06

Overlopende activa

31-12-2020

31-12-2019

Mutatie

Nog te ontvangen bijdragen van de overige overheid

06.52

Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid

660

251

409

Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk

06.51

Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk

2.806

2.386

420

Overige overlopende activa

06.53

Overige overlopende activa

31.259

29.700

1.559

Totaal

Overlopende activa

34.725

32.337

2.388

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10