Jaarrekening

Toelichting op de balans

3.3.6 Liquide middelen

Hieronder ziet u de samenstelling van onze liquide middelen. Liquide middelen zijn contant geld dat we in kas hebben, en onze tegoeden bij de banken.

bedragen x € 1.000,-

05

Liquide middelen

31-12-2020

31-12-2019

Mutatie

Kas / bank / giro

05.2

Bank

1.883

456

1.428

05.1

Kas

8

14

-7

05.3

Kruisposten

16

1

15

Totaal

Kruisposten

1.907

471

1.436

We kunnen veranderingen bij de liquide middelen niet apart verklaren. Daarvoor moet u alle
financieringsmiddelen en kortlopende en langlopende leningen bekijken in combinatie met de
totale financieringsbehoefte die we hebben. Voor een totaaloverzicht verwijzen wij naar de
paragraaf financiering.
We hebben kredietfaciliteiten bij onze banken tot een bedrag van 55 mln.

Schatkistbankieren
Schatkistbankieren is sinds 2013 een onderdeel van de Wet financiering decentrale overheden
(Wet fido). Kort samengevat houdt dat in dat gemeenten liquide middelen die ze over hebben
moeten "stallen" bij het Rijk. In de tabel hieronder ziet u dat we in 2020 geen liquide middelen bij
het Rijk hebben gestald. En dat we binnen de bandbreedtes van de wet zijn gebleven. Een
uitgebreide versie van de tabel vindt u in bijlage K.

Tabel schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

Drempelbedrag

3.982

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

1.446

1.701

1.949

1.976

Ruimte onder het drempelbedrag

2.536

2.281

2.034

2.007

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag

Begrotingstotaal verslagjaar

616.119

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

500.000

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

116.119

Drempelbedrag

3.982

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

130.158

154.824

179.280

181.751

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

1.446

1.701

1.949

1.976

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10