Jaarrekening

Toelichting op de balans

3.3.2 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa laten de boekwaarde zien van alle zaken die eigendom zijn van de gemeente Apeldoorn. De boekwaarde is de aanschafwaarde min alle afschrijvingen. Hieronder ziet u de stand van de materiële vaste activa per 31 december 2019 en 31 december 2020.

bedragen x € 1.000,-

01

Materiële vaste activa

31-12-2020

31-12-2019

Mutatie

Economisch nut

01.1

Strategische gronden

21.405

23.396

-1.991

01.2

Gronden en terreinen

46.524

47.137

-613

01.3

Woonruimten

303

307

-4

01.4

Bedrijfsgebouwen

366.565

383.297

-16.732

01.5

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

12.024

12.078

-54

01.6

Vervoermiddelen

2.694

2.481

213

01.7

Machines, apparaten en installaties

31.876

30.896

980

01.8

Overig materiële vaste activa

6.049

6.015

34

Economisch nut, met heffingsgrondslag

01.2

Gronden en terreinen

731

741

-10

01.4

Bedrijfsgebouwen m.h.

15.143

15.438

-295

01.5

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

33.642

35.135

-1.493

01.7

Machines, apparaten en installaties

306

321

-15

01.8

Overig materiële vaste activa

45

50

-5

Maatschappelijk nut

01.2

Gronden en terreinen

300

1

299

01.4

Bedrijfsgebouwen

-106

32

-138

01.5

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

40.198

32.497

7.701

01.7

Machines, apparaten en installaties

3.817

2.848

969

01.8

Overig materiële vaste activa

4.228

1.938

2.290

Totaal

Materiële vaste activa

585.744

594.608

-8.864

De veranderingen in de materiële vaste activa komen door jaarlijkse afschrijvingen, desinvesteringen en investeringen. In het overzicht hieronder ziet u per categorie hoe de veranderingen zijn verdeeld over die drie onderdelen.

01 Materiële vaste activa

Nieuwe investeringen

Bijdragen van derden

Verkoop

Afwaardering wegens duurzame waardevermindering

Afschrijving

Mutatie

Economisch nut

01.1

Strategische gronden

287

-2.120

-158

0

-1.991

01.2

Gronden en terreinen

-441

-83

-89

0

-613

01.3

Woonruimten

-4

0

-4

01.4

Bedrijfsgebouwen

5.478

-9.040

-13.170

-16.732

01.5

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

500

-554

-54

01.6

Vervoermiddelen

734

-521

213

01.7

Machines, apparaten en installaties

4.635

-230

-3.425

980

01.8

Overig materiële vaste activa

680

-646

34

Economisch nut, met heffingsgrondslag

01.2

Gronden en terreinen

-10

0

-10

01.4

Bedrijfsgebouwen m.h.

250

-545

-295

01.5

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

5.502

-5.132

-1.863

-1.493

01.7

Machines, apparaten en installaties

0

-15

-15

01.8

Overig materiële vaste activa

0

-5

-5

Maatschappelijk nut

01.2

Gronden en terreinen

299

0

299

01.4

Bedrijfsgebouwen

-137

-1

-138

01.5

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

9.188

-1487

7.701

01.7

Machines, apparaten en installaties

1065

-96

969

01.8

Overig materiële vaste activa

2.335

-45

2.290

Totaal Materiele vaste activa

30.361

-5.132

-2.203

-9.517

-22.373

-8.864

Toelichting bij verkoop en afwaardering wegens duurzame waardevermindering.
Vanaf 2020 worden deze kolommen apart weergegeven. In de kolom verkoop kunt u zien dat we een deel van onze grond hebben verkocht. Bij de afwaardering wegens duurzame waardevermindering kunt u zien
Dat voor een aantal panden een afwaardering heeft plaatsgevonden in verband met voorgenomen verkoop.
Bij 2019 was het bedrag bij verkoop € -2.483.000 en voor afwaardering wegens waardevermindering -150.

Bijdragen van derden
Volgens het BBV moeten we bijdragen van derden aftrekken van de investeringen die we
activeren. In dat geval activeren we de investeringen voor een lager bedrag dan waarvoor we die
eigenlijk hebben gekocht of gemaakt. In 2020 ontvingen we bijdragen van derden voor de
beken en sprengen en voor het project Voormalige Busbaan De Maten. Ook voor riolering ontvingen we bijdragen via de voorziening riolering.

Investeringen met een maatschappelijk nut
In deze categorie staan de investeringen in de openbare ruimte. Dit zijn investeringen die
we in tegenstelling tot de investeringen in materiële vaste activa met een economisch nut, niet
zomaar kunnen verkopen. Hiervoor is geen markt. Volgens het BBV moeten we met
ingang van 2017 alle investeringen met een maatschappelijk nut activeren, waar we ze voorheen
in één keer ten laste van het resultaat brachten. Hierdoor staan de nieuwe investeringen in deze
categorie ook nog niet in verhouding met de afschrijvingen. Deze verhouding zal in de komende
jaren langzaam beter worden.

Investeringen economisch nut met een heffingsgrondslag
In deze categorie staan de investeringen waarvan de kapitaallasten in de tarieven
kunnen verwerken. Bijvoorbeeld de investeringen in riolering.

Activa in erfpacht Materiële vaste activa (01.2)
Bij de gronden en terreinen horen € 9,5 miljoen gronden die we hebben uitgegeven in erfpacht.

Strategische gronden - Materiële vaste activa (01.1)
Dit betreft gronden van het grondbedrijf die niet in exploitatie zijn.
In 2020 zijn13 panden verkocht, waarvan 5 met winst en 8 met verlies. Ook is € 0,3 miljoen overgeheveld van voorraden naar strategische gronden ivm splitsing complex Kieveen.  De boekwaarde is per saldo in 2020 met €  2 miljoen verlaagd naar € 21,4 miljoen.

.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10