Jaarrekening

Toelichting op de balans

3.3.3 Financiële vaste activa

De financiële vaste activa laten de waarde zien van de geldleningen, die we aan anderen hebben gegeven. Het gaat om geldleningen met een rente die langer dan 1 jaar vaststaat. Hieronder ziet u de stand van de financiële vaste activa per 31 december 2019 en 31 december 2020.

bedragen x € 1.000,-

02

Financiële vaste activa

31-12-2020

31-12-2019

Mutatie

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

02.25

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

1.664

1.664

Leningen aan woningbouwverenigingen

02.28

Leningen aan woningbouwcorporaties

10.600

16.900

-6.300

Overige langlopende leningen

02.32

Overige langlopende leningen

31.478

33.649

-2.171

???

Leningen aan deelnemingen

71

-71

Totaal

Financiële vaste activa

43.742

52.284

-8.542

De veranderingen in de financiële vaste activa zijn het gevolg van:

  • nieuwe langlopende leningen die we hebben verstrekt, met name uit het Energiefonds Apeldoorn;
  • aflossingen die anderen hebben gedaan op leningen die ze bij ons hebben opgenomen.

In het overzicht hieronder ziet u per categorie hoe de veranderingen zijn verdeeld over die twee onderdelen.

bedragen x € 1.000,-

Financiële vaste activa

Verstrekte leningen

Ontvangen aflossingen

Mutatie

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

02.25

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

Leningen aan woningbouwverenigingen

02.28

Leningen aan woningbouwcorporaties

-6.300

-6.300

Overige langlopende leningen

???

Leningen aan deelnemingen

-71

-71

02.32

Overige langlopende leningen

867

-2.915

-2.171

Totaal

Financiële vaste activa

867

-9.286

-8.542

In 2020 hebben we reguliere aflossingen ontvangen.
Zie voor een verdere toelichting ook de paragraaf Financiering.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10