Jaarrekening

Toelichting op de balans

3.3.5 Vorderingen op korte termijn (< 1 jaar)

Vorderingen op korte termijn zijn geld en zaken die we binnen een jaar tegoed hebben. In het overzicht hieronder ziet u een opsomming van de vorderingen op korte termijn.

bedragen x € 1.000,-

04

Vorderingen op korte termijn (< 1 jaar)

31-12-2020

31-12-2019

Mutatie

Overige vorderingen

04.45

Debiteuren

4.061

2.983

1.078

04.79

Overige debiteuren

16.589

14.293

2.296

04.80

Voorziening debiteuren

-9.799

-9.543

-256

Sub-totaal

10.851

7.733

3.118

Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële

04.81

Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële inst.

370

249

121

Sub-totaal

370

249

121

Vorderingen op openbare lichamen

04.40

Omzetbelasting

358

1

357

04.82

BTW-compensatiefonds

25.218

26.740

-1.522

04.85

Debiteuren openbare lichamen

4.314

5.202

-888

Sub-totaal

29.890

31.943

-2.053

Totaal

Vorderingen op korte termijn (< 1 jaar)

41.111

39.925

1.186

Debiteuren (overige vorderingen) (04.45 t/m 04.80)
We hebben de post Debiteuren gesplitst in debiteuren openbare lichamen, belastingdebiteuren,
bijstandsdebiteuren (Stadsbank) en overige debiteuren. We doen dat omdat de verschillende
soorten debiteuren ieder hun eigen risicoprofiel hebben.

We hebben de voorzieningen voor dubieuze debiteuren op de volgende manier berekend:
De voorziening algemene debiteuren hebben we bepaald op basis van een dynamische
beoordeling met individuele toetsing van debiteuren.
De voorziening debiteuren Stadsbank hebben we bepaald op basis van een dynamische
beoordeling.
De voorziening belastingdebiteuren hebben we bepaald op basis van een dynamische
beoordeling van de debiteuren, die we daarna statisch hebben getoetst.

Vorderingen op openbare lichamen (04.40 en 04.82)
Dit zijn vorderingen die we hebben op de Belastingdienst en overige overheden.

Rekening-courant (04.81)
We hebben een rekening-courant met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse
gemeenten (SVN). We hebben daar geld op gestort, maar het fonds heeft voor dat bedrag dat nog open staat per 31/12 nog geen leningen verstrekt.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10