Jaarrekening

Toelichting op de balans

3.3.11 Schulden met een rente vast periode <1 jaar

De schulden op korte termijn zijn alle schulden waarvan de rente korter dan 1 jaar vaststaat. Eind 2020 stond de schuld op korte termijn zo op de balans.

bedragen x € 1.000,-

10

Schulden met een rente vast periode <1 jaar

31-12-2020

31-12-2019

Mutatie

Overige kasgeldleningen

10.69

Overige kasgeldleningen

37.000

59.000

-22.000

Overige vlottende schulden

10.73

Overige vlottende schulden

4.488

6.988

-2.500

Totaal

Schulden met een rente vast periode <1 jaar

41.488

65.988

-24.500

Kasgeldleningen (10.69)
We kunnen de mutatie niet apart toelichten, daarvoor moet u alle financieringsmiddelen en kortlopende en langlopende leningen bekijken in combinatie met de totale financieringsbehoefte die we hebben. Financieringsmiddelen zijn de liquide middelen op de debet- en creditkant van de balans.

Overige vlottende schulden (10.73)
Onder deze post staan de facturen die wij nog moeten betalen (crediteuren)

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10