Jaarrekening

Toelichting op de balans

3.3.9 Voorzieningen

Dit is de stand van de voorzieningen per 31 december 2020.

Voorziening schenking kinderboerderij (afname € 20.000)
Bij beëindiging van de activiteiten van de Stichting Vrienden van de Kinderboerderijen Apeldoorn heeft de Gemeente in 2006 € 250.000 ontvangen voor het oprichten van een nieuwe kinderboerderij en voor projecten en/of investeringen die rechtstreeks of zijdelings verband houden met de bestaande kinderboerderijen. Jaarlijks wordt ten laste van de algemene middelen een dotatie gedaan voor inflatie correctie.

Voorziening bovenwijks / sociaal deficit / landschapsversterking (per saldo toename € 0,1 mln)
Op basis van de Wro kunnen wij kosten in het domein van de ruimtelijke ordening verhalen op (private) ontwikkelaars. We kunnen dat doen op basis van het grondbeleid dat we in 2012 hebben vastgesteld. In deze voorziening stoppen we de ontvangen bijdragen. We halen er geld uit voor de kosten te betalen van bovenwijkse voorzieningen. In 2020 zijn er geen mutaties geweest in de voorzieningen voor sociaal deficit en landschapsversterking. De voorziening bovenwijkse voorzieningen is in 2020 per saldo met € 113.000 toegenomen.

Voorzieningen riolering (afname van € 0,4 miljoen)
We hebben deze voorziening conform de BBV-voorschriften in 2014 ingesteld om de kosten te betalen van voorzieningen en groot onderhoud. We storten elk jaar een bedrag in de voorziening op grond van het gemeentelijk rioleringsplan. En we halen er elk jaar het bedrag uit dat we werkelijk nodig hebben om de kosten van groot onderhoud en vervanging te betalen. We kennen de volgende 4 rioleringsvoorzieningen: vervanging riolen, spaar - en egalisatievoorziening, klimaatadaptatie, groot onderhoud pompen en gemalen.

Voorziening groot onderhoud stadhuis (toename € 0,3 mln)
In 2016 is er een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) voor het stadhuis opgesteld voor de periode 2017 t/m 2036. In dit MJOP is rekening gehouden met de op dat moment bekende besluitvorming omtrent het Huis van de Stad vanaf 2020. Als dekking voor het (fluctuerende) groot onderhoud aan het stadhuis is er in de MPB 2017-2020 opgenomen om jaarlijks € 100.000 te storten in de voorziening Groot onderhoud stadhuis ORG. Dit is gedaan op basis van indicatieve berekeningen, omdat op dat moment het MJOP nog niet definitief was. Om deze reden is er in de MPB 2017-2020 ook een PM post toegevoegd om eventueel in de MPB 2018-2021 deze post nader in te vullen.

Het invullen van de PM post is niet gebeurd in afwachting van de afronding van het project Huis van de Stad. Het vernieuwde stadhuis is eind 2019 opgeleverd. In 2019 is er een demarcatielijst opgesteld, waarin groot onderhoud stadhuis tussen de eenheden Organisatie en Vastgoed is vastgelegd. In 2020 is er een nieuw MJOP opgesteld inclusief de besluiten als gevolg van de demarcatielijst. Op basis van dit MJOP wordt de nieuwe jaarlijkse storting in de voorziening bepaald met ingang van 2021 op € 217.000. Hierbij wordt rekening gehouden met de eenmalige storting van € 236.000 vanuit de reserve Onderhoud stadhuis.

Voorziening onderhoud Post Zuid (toename € 0,1 mln)
In 2020 is er een nieuw MJOP Post Zuid (2021-2050) opgesteld. Gekoppeld aan dit MJOP is een nieuwe voorziening gevormd. Op basis van het MJOP wordt met ingang van 2021de jaarlijkse storting bepaald op € 83.000,. Hierbij wordt rekening gehouden met de eenmalige storting in 2020 van € 100.000 vanuit de reserve Onderhoud Stadhuis.

Voorziening Huisvuilrechten (toename van € 1,6 miljoen)
De voorziening wordt gevoed met baten als gevolg van afvalstoffenheffing en baten welke worden verkregen doordat gesorteerd afval als grondstof wordt aangeboden. Verder wordt het dividend van Circulus-Berkel BV gedeeltelijk aan de reserve toegevoegd.
Aan de voorziening worden kosten onttrokken voor het inzamelen van het afval, kosten voor de invordering van de afvalstoffenheffing en kosten voor toezicht op het gedrag van de burgers van gemeente Apeldoorn.
De oorzaak van het financiële voordeel, is een aantal (incidentele) meevallers op ingezameld PMD en afvalstoffenheffing en lagere verwerkingskosten. Voor een nadere onderbouwing verwijzen wij u naar de financiële verschillenverklaring bij de lasten en baten.

Voorziening Egalisatie Bouwleges (afname € 0,7 miljoen)
Deze voorziening is bestemd voor de continuïteit in tariefstelling bouwleges. De voorziening wordt gevormd door het storten of onttrekken van het saldo tussen de legesopbrengst
Omgevingsvergunning, activiteit bouwen en de betreffende kosten. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de financiële verschillenverklaring bij de lasten en baten.

Voorziening Exploitatie Begraafplaatsen (afname € 0,1 miljoen)
De gemeente exploiteert een vijftal begraafplaatsen. Deze exploitatie bestaat enerzijds uit de kosten rond uitgifte en onderhoud en anderzijds uit de jaarlijkse opbrengsten. Schokeffecten worden opgevangen door middel van de voorziening.
Eén en ander is uitgewerkt in de notitie ‘Uitwerking plan van aanpak begraafplaatsen’.

Voorziening Vastgoedbedrijf (toename € 0,45 miljoen)
Deze voorziening hebben we in 2010 ingesteld in kader van het project Professionalisering
Vastgoed. Met deze voorziening is het zeker dat we genoeg geld hebben om tijdens de
levensduur van het vastgoed het instandhoudingsonderhoud uit te voeren dat we als eigenaar
moeten doen. Dit geldt zowel voor onze eigen huisvesting als voor vastgoed dat we aan anderen hebben verhuurd. We stoppen elk jaar geld in de voorziening op basis van actuele
meerjarenonderhoudsplannen (mjop’s) met een looptijd van 20 jaar. Onderhoud van panden
waarvoor we nog geen mjop hebben gemaakt, betalen we vanuit de exploitatie.
Hier horen geen onderwijsgebouwen bij. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van die
gebouwen ligt volgens de wet bij de schoolbesturen.
Het eigenarenonderhoud van CODA, Orpheus en Accres wordt tot nu toe uitgevoerd door de huurder. CODA en Orpheus krijgen daarvoor een subsidie van ons. Met Accres is een dienstverleningsovereenkomst 2021-2024 afgesloten waarin zij van de gemeente voor 4 jaar een bijdrage krijgen voor het door hen uit te voeren onderhoud.

Voorziening bodemsanering Zwitsal (afname € 1,75 miljoen)
De voorziening Zwitsal is ter dekking van de kosten bodemsanering op het Zwitsalterrein.
T/m 2019 is vanuit de reserve Zwitsal € 1,4 miljoen gedoteerd aan deze voorziening. In 2020 is als afronding van de werkzaamheden bodemsanering € 0,65 miljoen gedoteerd aan deze voorziening. Na onttrekking van de gemaakte kosten voor bodemsanering is deze voorziening ultimo 2020 komen te vervallen.

Voorziening SPUK (toename € 0,96 mln)
De gemeente vraagt bij het Ministerie van VWS de Spuk-Sportvrijstelling aan. Dit is een tijdelijke regeling om een fiscale wetswijziging (verruiming sportvrijstelling) op te vangen. De toevoeging van het bedrag van € 0,96 mln euro is het toegekende bedrag over het jaar 2020. De gemeente reserveert dit bedrag, omdat er nog vooroverleg wordt gepleegd met de fiscus over het toepassen van deze wijziging. Mogelijk raakt deze wijziging de gemeente (en Accres) niet. In dat geval zullen de jaarbedragen weer teruggegeven worden aan het Ministerie van VWS

bedragen x € 1.000,-

08

Voorzieningen

31-12-2020

31-12-2019

Mutatie

Voorzieningen

08.57

Voorzieningen

15.337

14.622

715

Totaal

Voorzieningen

15.337

14.622

715

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10