Jaarrekening

Balans

3.2.2 Balans per 31 december

bedragen x € 1.000,-

Activa

31-12-2020

31-12-2019

Mutatie

Vaste activa

00

Immateriële vaste activa

-

Kosten verbonden aan sluiten geldlening & saldo agio/disagio

-525

-606

81

-

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

2.340

1.517

823

01

Materiële vaste activa

-

Maatschappelijk nut

48.437

37.315

11.122

-

Economisch nut

487.440

505.605

-18.165

-

Economisch nut, met heffingsgrondslag

49.867

51.685

-1.818

02

Financiële vaste activa

-

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

1.664

1.664

-

Leningen aan woningbouwverenigingen

10.600

16.900

-6.300

-

Overige langlopende leningen

31.478

33.721

-2.243

Totaal

Vaste activa

631.301

647.801

-16.500

Vlottende activa

03

Voorraden

-

Vooruitbetalingen

53

-53

-

Overige grond- en hulpstoffen

5.057

6.083

-1.026

-

Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)

13.108

31.626

-18.518

-

Voorraad Gereed product en Handelsgoederen

258

255

3

04

Vorderingen op korte termijn (< 1 jaar)

-

Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen

370

249

121

-

Overige vorderingen

10.851

7.734

3.117

-

Vorderingen op openbare lichamen

29.890

31.944

-2.054

05

Liquide middelen

-

Liquide middelen

1.907

471

1.436

06

Overlopende activa

-

Nog te ontvangen bijdragen van de EU

-

Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk

2.806

2.386

420

-

Overige overlopende activa

31.259

29.700

1.559

-

Nog te ontvangen bijdragen van de overige overheid

660

251

409

Totaal

Vlottende activa

96.166

110.752

-14.586

Totaal

Activa

727.467

758.553

-31.086

bedragen x € 1.000,-

Passiva

31-12-2020

31-12-2019

Mutatie

Vaste passiva

07

Eigen vermogen

-

Rekeningresultaat

17.068

8.128

8.940

-

Algemene reserve

93.151

77.115

16.036

-

Bestemmingsreserves

43.739

43.162

577

08

Voorzieningen

-

Voorzieningen

15.337

14.622

715

09

Schulden met een rente vast periode >1 jaar

-

Waarborgsommen

59

61

-2

-

Obligatieleningen

165.000

165.000

-

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige

227.506

244.441

-16.935

-

Onderhandse leningen van overige sectoren (nl)

848

873

-25

-

Onderhandse leningen van openbare lichamen (art 1a Wet Fido)

15.000

15.000

-

Onderhandse leningen van pensioenfondsen en verzekeringsinst

40.000

70.000

-30.000

Totaal

Vaste passiva

617.708

638.402

-20.694

Vlottende passiva

05

Liquide middelen

-

Liquide middelen

10

Schulden met een rente vast periode <1 jaar

-

Overige kasgeldleningen

37.000

59.000

-22.000

-

Overige vlottende schulden

4.488

6.988

-2.500

11

Overlopende passiva

-

Vooruit ontvangen bedragen van het Rijk

16.645

4.394

12.251

-

Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheden

9.851

2.826

7.025

-

Overige overlopende passiva

38.439

46.824

-8.385

-

Vooruit ontvangen bijdragen van de EU

3.338

120

3.218

Totaal

Vlottende passiva

109.761

120.152

-10.391

Totaal

Passiva

727.469

758.554

-31.085

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

-

Gewaarborgde geldleningen/borgstellingen

760.535

774.500

-13.965

-

Europese aanbestedingen

15.468

12.201

3.267

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10