Paragrafen

Financiering

Rentetoerekening

De rentekosten van de leningen worden via de interne rekenrente doorberekend aan de eenheden met investeringen in economisch en/of maatschappelijk nut of grond. De commissie BBV heeft in 2017 de methode van berekening van de interne rente voorgeschreven.In  2016 had zij al regels bepaald omtrent de renteberekening voor het grondbedrijf. Voor de berekening van de interne rente worden de rentekosten omgeslagen over de activa die integraal zijn gefinancierd. De interne rente  is bij de begroting 2020 vastgesteld op 1,4%. Gedurende het jaar is berekend of de door belaste rentelasten in de realisatie niet meer dan 25% afwijken van de werkelijke netto rentelasten, met een te positief renteresultaat tot gevolg. Om hieraan te voldoen is de interne rente in de loop van het jaar verlaagd naar 1,1%, Daardoor valt het gerealiseerde renteresultaat op het taakveld treasury binnen de bandbreedte die in de BBV notitie is gedefinieerd.
Het percentage voor het grondbedrijf is bij de primaire begroting vastgesteld op 1,20%, en uiteindelijk bij de realisatie bijgesteld naar 1,11% op basis van de werkelijke boekwaarde per 1-1-2020 en de gerealiseerde rentelasten over 2020. Daarmee is voldaan aan de eis van het BBV.

bedragen *€ 1.000

Renteschema

Begroting 2020

Rekening 2020

a

De externe rentelasten over de korte en lange financiering

8.700

7.864

b

De externe rentebaten (idem)

-2.555

-2.634

c

Saldo rentelasten en rentebaten

6.145

5.230

c1

De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

-1.271

-1.355

c2

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

-679

-679

c3

De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

679

679

-1.271

-1.355

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

4.874

3.875

d1

Rente over eigen vermogen

+/+

0

0

d2

Rente over voorzieningen

+/+

1.687

1.777

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

6.561

5.652

e

De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

-/-

8.386

-/-

6.547

f

Renteresultaat op taakveld treasury

1.825

895

Bij de externe rentelasten is er sprake van een behoorlijk lagere last omdat er veel minder is geleend dan begroot en het rentepercentage van de afgesloten lening was ook fors lager dan begroot.  Op de leningen met een korte looptijd hebben wij rente ontvangen terwijl wij dat op 0% hadden begroot. Zie hiervoor ook onderdeel 2.3.3.1 elders in deze paragraaf voor meer informatie. De rente die aan het grondbedrijf kon worden door berekend was redelijk in lijn met de begroting  Zoals aan het begin van dit onderdeel al opgemerkt is het rente-omslag percentage voor de Algemene Dienst bijgesteld naar 1,1%. Met dit percentage blijft het renteresultaat binnen de toegestane marges van 25%, namelijk 16,1% .

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10