Financiering

Gemeentefinanciering

2.3.3.1 Financieringspositie

In 2020 hadden wij voorlopig rekening gehouden met een financieringsbehoefte van € 55 miljoen. In werkelijkheid hebben wij voor € 20 miljoen nieuwe lange leningen aangetrokken.
De belangrijkste oorzaken voor deze lagere behoefte zijn:

  • Het Rijk heeft in het kader van de financiële ondersteuning ter bestrijding van gevolgen van de corona crisis vanaf midden van het jaar een aantal forse voorschotten uitbetaald. Deels via de Algemene Uitkering maar ook via specifieke uitkeringen, zoals onder andere de Tozo. Een behoorlijk deel van deze middelen zijn ook in 2020 weer uitgegeven.
  • Een forse subsidie voor de Proeftuin aardgasvrije wijken is in 2020 ontvangen, dit geld zal in de komende jaren worden uitgegeven.
  • Een fors voorschot voor de zogenaamde Regiodeal is in 2020 ontvangen, ook hier is nog geen geld voor uitgeven, en zal dat in het komende jaar of jaren plaatsvinden.  
  • Investeringsuitgaven bleven achter bij wat initieel begroot was, zie ook het overzicht overlopende kredieten elders in deze jaarrekening.
  • Het grondbedrijf heeft meer gronden verkocht dan oorspronkelijk was verwacht, bijvoorbeeld in Zonnehoeve zijn alle kavels verkocht, terwijl er in het MPG vanuit gegaan was dat de laatste kavels na 2020 zouden worden verkocht. Ook enkele leveringen op de bedrijventerreinen vonden eerder plaats dan gepland. Tevens is er een grotere erfpacht vervroegd afgekocht.
  • In de exploitatie waren er meerdere tegenvallers maar ook diverse meevallers, per saldo gunstiger voor de financieringsbehoefte.

Om de totale schuldontwikkeling te beschouwen moeten we de liquide middelen, de opgenomen korte leningen en de lange leningen bij elkaar nemen en afzetten tegen de stand begin 2020. Hieruit blijkt dat de schuld all- over met ca € 70 miljoen is afgenomen.

Mutaties leningenportefeuille

Begroting 2020

Rekening 2020

Bedragen (x € 1 mln)

Gemiddelde rente

Bedragen (x € 1 mln)

Gemiddelde rente

Stand per 1 januari

501,3

1,82%

495,3

1,80%

Nieuwe leningen

55,0

1,00%

20,0

0,25%

Reguliere aflossingen

62,4

3,37%

62,0

3,39%

Vervroegde aflossingen

5,0

2,73%

Renteherzieningen oud

5,0

2,73%

Renteherzieningen nieuw

5,0

1,00%

Stand per 31 december

493,9

1,54%

448,3

1,54%

We zien een forse afname van onze lange schulden. In de begroting hielden wij rekening met een beperkte daling van de lange schuld. De belangrijkste redenen voor deze afwijking staan hier boven genoemd. De gemiddelde rente is per eind 2020 met 0,26% gedaald, doordat duurdere leningen zijn afgelost en wij de nieuwe lening tegen 0,25% konden aantrekken.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10