Financiering

Gemeentefinanciering

2.3.3.3 Leningportefeuille uitgezette gelden

Tot deze portefeuille behoren vooral leningen  die conform uw besluiten zijn verstrekt aan een woningbouwvereniging, Gigant, sportverenigingen, en dergelijke. Tevens zijn de gelden die voor de diverse stimuleringsleningen in een revolverend fonds via de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN) zijn verstrekt hier opgenomen. Verder vallen hier de gelden onder die belegd zijn vanwege de verkoop van voormalige VNB-aandelen. Daarnaast worden hier ook de verstrekte leningen vanuit Energiefonds Apeldoorn opgenomen.

Mutaties beleggingsportefeuille

Begroting 2020

Rekening 2020

Bedragen (x € 1 mln)

Gemiddelde rente

Bedragen (x € 1 mln)

Gemiddelde rente

Stand per 1 januari

51,6

4,59%

50,9

4,69%

Nieuwe beleggingen

0

0,4

2,40%

Reguliere aflossingen

7,9

5,11%

8,8

4,69%

Vervroegde aflossingen

0

Renteherzieningen (oud %)

0

Renteherzieningen (nieuw %)

0

Stand per 31 december

43,7

4,49%

42,5

2,83%

Op de diverse stimuleringsregelingen via het SVN hebben er (tijdelijke) aflossingen plaatsgevonden voor ca € 0,7 miljoen. Deze middelen blijven beschikbaar om opnieuw ingezet te worden. Foenix-kringloop heeft de resterende RC-faciliteit van € 0,1 miljoen tijdelijk afgelost. Daarnaast zijn wederom enkele leningen uit het Energiefonds Apeldoorn verstrekt, bijna € 0,4 miljoen tezamen. Er is een lening van € 6,3 miljoen door een woningbouwcorporatie afgelost. Daarnaast heeft er een eerste contractuele terugbetaling plaatsgevonden op de belegde gelden bij de Rabobank. Dit geld is gebruikt om de schuld verder terug te brengen. Verder hebben er diverse kleinere aflossingen plaatsgevonden.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10