Paragrafen

Financiering

2.3.4 Netto schuldquote en houdbaarheid financiën

Netto schuldquote
In het collegewerk programma hebben wij als een van de speerpunten het verdere financieel herstel benoemd. De schuld(quote) is één van de kengetallen waarop wordt gestuurd.

Voor de definitie van onze schuld gebruiken wij dezelfde definitie als het BBV gebruikt. De wetgever heeft bepaald dat de berekening van de netto schuldquote volgens die definitie één van de financiële kengetallen voor gemeenten is. Daarbij moeten we zowel terug- als vooruitkijken. Wij hebben in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van de MPB 2017-2020 ijkpunten voor enkele (wettelijke) kengetallen aangewezen. Daaronder was ook die voor de (gecorrigeerde) netto schuldquote. U heeft die ijkpunten geaccepteerd.

De definitie van de gecorrigeerde nettoschuldquote is:
(onderhandse leningen + overige vast schuld + kortlopende schuld + overlopende passiva - langlopende uitzettingen - overige beleggingen - kortlopende (debiteuren)vorderingen en uitzettingen - liquide middelen - overlopende activa)/totaal van de inkomsten op de exploitatiebegroting.

In de tabel hieronder ziet u de gecorrigeerde netto schuldquote volgens de begroting en volgens de werkelijkheid.

Jaar

Begroting

Rekening

Waarde ijkpunt

Categorie provincie

Begroting

Rekening

2017

89,92%

80,73%

Goed

A

A

2018

91,7%

77,34%

Goed

B

A

2019

82,08%

83,42%

Goed

A

A

2020

90,99%

69,09%

Goed

B

A

Ten opzichte van de begroting 2020-2023 is de netto schuldquote fors verbeterd. Zoals u in de balans en deze paragraaf kunt zien, zijn de schulden behoorlijk afgenomen en de solvabiliteit verbeterd. Daarnaast heeft de hoogte van de baten invloed op dit kengetal, die waren in 2020 hoger dan in 2019 en ook hoger dan begroot. Er waren diverse oorzaken voor die hogere baten en dat wordt elders in de jaarrekening toegelicht.

Houdbaarheid financiën
Onder houdbare gemeentefinanciën wordt verstaan:

  • De gemeente kan aan haar verplichtingen voldoen.
  • De gemeente kan haar financiën ook bij economisch slecht weer beheersbaar houden zonder hulp van buitenaf.

In algemene zin kunnen we stellen dat de meer dan verwachte verbetering van de solvabiliteit, de fors positieve ontwikkeling van de netto schuldquote de houdbaarheid van onze financiën draaglijker maken. Helaas kunnen wij hiermee niet de voorlopige verwachte (structurele)  begrotingstekorten opvangen. Zie ook de paragraaf Weerstandsvermogen en risico's.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10