Financiering

Risicobeheer

2.3.2.1 Renterisicobeheer

Renterisico over de vlottende schuld
De kasgeldlimiet wordt conform de Wet FiDO berekend naar een vast percentage (8,5%) van het begrotingstotaal per 1 januari. Voor 2020 was de kasgeldlimiet berekend op € 52,4 miljoen.
Uitgangspunt is, zolang de rente voor korte leningen lager is dan de rente voor leningen met langere looptijden dat de kasgeldlimiet optimaal wordt benut. Bij bijzondere situaties is het mogelijk dat er eerder wordt besloten om kort lopende leningen om te zetten in lang lopende leningen. Van zo'n bijzondere situatie was zeker sprake  in 2020 met het uitbreken van de corona crisis. In 2020 is in de eerste twee kwartalen de kasgeldlimiet overschreden, dit is conform wetgeving toegestaan. Dit was voorzien vanwege verwachte ontvangsten van belastingen en  BTW-compensatiefonds gelden aan het eind van die kwartalen. Verder zijn wij de overige kwartalen ruimschoots beneden de kasgeldlimiet gebleven. Bij het onderdeel Gemeentefinanciering in deze paragraaf gaan wij uitgebreider in op de schuldontwikkeling.

Kasgeldlimiet

Kwartaal

(bedragen x € 1 miljoen)

1

2

3

4

Netto vlottende schuld (+)/vlottende middelen

82

55

10

13

Kasgeldlimiet

52

52

52

52

Ruimte onder limiet

-30

-3

42

39

Renterisico over de vaste schuld
Voor het renterisico over het begrotingstotaal geldt een norm van maximaal 20% per jaar. Dit houdt in dat wij in enig jaar niet meer dan een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal aan herfinanciering dan wel renteherziening mogen hebben. Dat maximum percentage is door het Rijk ingesteld om een enigszins stabiele rentelast over de jaren te bewerkstelligen.

In onderstaand overzicht is de renterisiconorm voor onze gemeente weergegeven voor de komende 5 jaren. Hieruit blijkt dat de renterisiconorm in 2020 niet is overschreden.
Het beleidsvoornemen ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille is erop gericht om de nieuw aan te trekken leningen met een zodanig looptijd aan te gaan dat de renterisiconorm ook in de verdere jaren niet overschreden gaat worden.

Renterisiconorm (bedragen x € 1 mln)

Begroot

Realisatie

Begroot

2020

2020

2021

2022

2023

2024

- maximaal renterisico op vaste schuld

67,4

20

43,4

30,7

40,7

45

- renterisiconorm

122,5

122,5

117,7

117,7

117,7

117,7

Ruimte onder de limiet

55,1

102,5

74,3

87

77

72,7

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10