Financiering

Risicobeheer

2.3.2.3 Risico's op gemeentegaranties

De gemeenteraad heeft vooral in het verleden garanties verstrekt voor leningen die onder meer door lokale woningbouwverenigingen, verzorgingstehuizen, sportverenigingen en dergelijke zijn aangegaan. Tegenwoordig zijn er waarborgfondsen voor woningbouw, zorg en dergelijke. Hiermee wordt een rechtstreeks beroep op de gemeente om garant te staan voor leningen, aangegaan door deze instanties, steeds kleiner. Bij leningen verstrekt aan woningbouwcorporaties is de gemeente nog steeds verplicht om als ‘achtervang’ garant te staan.

Een schuldrestant van € 378,5 miljoen betreft een garantie op hypothecaire leningen aan particulieren in het kader van woningbouw en/of woningverbetering. Het risico over deze categorie leningen wordt als latent beschouwd en als PM post aangemerkt. Het betreft leningen die tussen 1995 t/m 2010 via het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), via de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), aan inwoners van onze gemeente zijn verstrekt. Het rijk en de gemeenten vervullen de achtervangfunctie; zij kunnen ieder voor 50% worden aangesproken op financiële tekorten van dit waarborgfonds, voor zover het leningen betreft die t/m 2010 onder deze garantie zijn verstrekt. Met ingang van 2011 staat het Rijk zelfstandig volledig garant voor alle vanaf dan verstrekte leningen. Op basis van informatie van de Nationale Hypotheek Garantie blijkt al jaren dat zij geen beroep verwachten te doen en nooit gedaan hebben op de achtervangers. Er is een behoorlijk eigen vermogen beschikbaar. In een brief van eind eerste kwartaal 2020 bevestigen zij dit beeld opnieuw, ondanks enkele kleinere juridische wijzigen die als gevolg hebben dat er iets sneller uitbetaald dient te worden bij een verwacht verlies van een gedwongen verkoop van een woning.

Zoals boven al opgemerkt, ons risico beschouwen wij als PM en is daarom niet opgenomen in onderstaande tabel, wel in het overzicht niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Risico op gemeentegaranties (bedragen x € 1 miljoen)

Restant bedrag per 1-1--2020

Restant bedrag per 31-12-2020

Absoluut

%

Absoluut

%

Rechtstreekse garantiestelling

8

2,10%

7,2

2,10%

Als achtervang met WSW-garantie

369

97,90%

376

97,90%

Totaal

377

100,00%

383,2

100,00%

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10