Paragrafen

Bedrijfsvoering

Algemene Indicatoren

Rekening 2018

Rekening 2019

Begroting 2020

Rekening 2020

Toelichting

Formatie: aantal FTE per 1.000 inwoners

7,2

7,4

7,6

7,5

Bezetting: aantal FTE per 1.000 inwoners

7,3

7,4

6,8

7,6

Ruimte

-0,1

0,0

0,8

-0,1

Formatie: aantal FTE

1.167

1.209

1.214

1.225

exclusief griffie

Bezetting: aantal FTE

1.186

1.203

1.093

1.240

exclusief griffie

Formatieruimte (aantal FTE)

-20

6

121

-15

Inhuur (aantal FTE)*

175

188

n.t.b.

186

over het aantal fte inhuur wordt op realisatiebasis gerapporteerd. De omvang hangt samen met (tijdelijk) invullen van vacatureruimte, vervanging als gevolg van ziekte, projecten, tijdelijke behoefte aan specifieke deskundigheid en opvang van piekwerkzaamheden.

Apparaatskosten: kosten per inwoner

€ 728,00

€ 767,00

€ 742,00

n.t.b.*

Externe inhuur: Kosten als % van totale loonsom**

15,6%

15,90%

n.t.b.

15,33%

Automatiseringskosten (* € 1 mln.)

€ 10,8

€ 11,6

€ 12,8

€ 11,6

inclusief loonkosten

Inkoop % uitgaven bij lokale bedrijven*

33,0%

n.t.b.*

40,0%

n.t.b.*

binnen de kaders van wet- en regelgeving proberen we lokale ondernemers maximale kansen te bieden

Overhead: % van totale lasten

9,30%

8,80%

9,90%

8,90%

Bron: eigen gegevens (Vensters voor bedrijfsvoering)

Formatiecijfers:
De formatiecijfers zijn exclusief Loopbaancentrum en Raadsgriffie.
Bezettingscijfers:
Het overzicht geeft de bezetting op het formatieplan weer. De bezettingscijfers zijn inclusief medewerkers in vaste en tijdelijke dienst, medewerkers die boven-formatief in de eenheden geplaatst zijn, medewerkers met een proefplaatsing, re-integratie kandidaten en HPK’ers. De bezettingscijfers zijn exclusief BBL- medewerkers.

Formatie en bezetting
Ten opzichte van de begroting 2020 zien we een toename van ruim 11 fte. Dit betreft voornamelijk de uitwerking van besluiten uit de MPB 2020-2023, waarin extra formatiebudgetten zijn toegekend binnen de werkterreinen van Jeugdzorg, WMO en Welzijn, Beheer & Onderhoud en Informatie.

Externe inhuur
Externe inhuur wordt met name gebruikt voor tijdelijke ondersteuning binnen de diverse eenheden, omdat er tijdelijke taken uitgevoerd moeten worden, als tijdelijke vervanging bij ziekte en bij taken die op termijn niet structureel door de gemeente uitgevoerd zullen worden. Inzet van tijdelijke projectleiders wordt bekostigd uit projectgelden. De inhuur per peilmoment 31-12-2020 bedraagt 186,48 fte en is afgenomen met 1,51 fte ten opzichte van peilmoment 31-12-2019. Afgesproken is dat het aandeel van inhuur concern breed onder 15% van de gehele populatie blijft. De inzet is om tijdelijke taken die van langdurigere aard zijn, waar mogelijk, via de reguliere bezetting in te vullen. Het aandeel van inhuurkrachten op de gehele populatie bedraagt in 2020 13,07%.

Ziekteverzuim
In 2020 is het verzuimpercentage aanzienlijk gedaald naar een gemiddeld jaarverzuim van 4,4% (ten opzichte van 5,3% in 2019). De daling in het ziekteverzuim is breed in de gemeentelijke sector waargenomen.

Jaar

Percentage

2018

5,8%

2019

5,3%

2020

4,4%

Met name in het tweede en derde kwartaal van 2020 was het verzuim laag. Mogelijk hebben medewerkers zich minder snel ziek gemeld, omdat ze vanuit huis werkten en de werktijden flexibel konden indelen. In het vierde kwartaal van 2020 is een aanzienlijke stijging in het verzuim te zien. Dit houdt mogelijk verband met de aanhoudende en strikter wordende Corona-maatregelen, die effect hebben op de fysieke en mentale gesteldheid, naast dat er mogelijk meer mensen besmet zijn geraakt. NB: de wet verbiedt de werkgever om verzuimoorzaken te registreren en daarom is de bovenstaande duiding in algemeenheden verwoord.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10