Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering organisatie gemeente

2.7.1.1 Bedrijfsvoering organisatie gemeente

Algemeen

Evenals voor vele andere organisaties hebben de corona-maatregelen ook een grote impact gehad op de dienstverlening van de gemeente Apeldoorn aan inwoners, bedrijven en gasten van onze stad. In de toelichting op de doelen en prestaties in deze paragraaf bedrijfsvoering is dat duidelijk terug te zien. De teksten weerspiegelen daarmee de inspanningen die in de interne bedrijfsvoering nodig waren en de energie die medewerkers hebben gestoken in het kunnen blijven bieden van de diensten van de gemeente; soms met hinder voor maar vrijwel altijd met begrip van de inwoners van onze stad.
Ondanks deze impact hebben we het afgelopen jaar de organisatiebeheersing verder versterkt. Met versterkte concernsturing en vermindering van het aantal managementlagen is een plattere organisatie gerealiseerd waarin korte lijnen, integrale resultaatverantwoordelijkheid van managers en meer zelfstandigheid bij teams en medewerkers centraal staan. Voor de werkzaamheden en de medewerkers is de impact beperkt gebleven. Per 1 januari 2021 is de reorganisatie geëffectueerd en is de oude structuur van dertien eenheden over gegaan in een nieuwe van eenentwintig afdelingen.

Ambitie
Inwoners en ondernemers zijn voor gemeentelijke producten en diensten aangewezen op de gemeente Apeldoorn. Wij bedienen hen daarin graag goed: transparant, tijdig, op menselijke maat en doelmatig. Daarvoor hebben wij deskundige en flexibele medewerkers, die continu leren en zichzelf ontwikkelen. Hun toerusting is cruciaal voor de kwaliteit van dienstverlening: de werklocaties, werkplek, digitale werkomgeving en informatievoorziening. We richten onze  bedrijfsvoeringsprocessen zodanig in, dat ze de primaire gemeentelijke processen optimaal ondersteunen. We hebben up-to-date en correcte informatie over geld, prestaties en risico’s. Dat geeft bestuur en management een betrouwbare basis voor beslissingen. De informatievoorziening is op orde en speelt soepel in op de huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Ten behoeve van een optimaal werkklimaat is de afgelopen jaren het stadhuis verbouwd. Sinds de afronding van de verbouwing in 2019 beschikken we over duurzame en toekomstbestendige werklocaties, zowel in het stadhuis als op de andere werklocaties. Die toekomstbestendigheid heeft ons in 2020 in staat gesteld voortvarend een hybride werkomgeving te creëren, waarin met grote inzet een groot deel van de dienstverleningsprocessen en ons eigen werk gedigitaliseerd is. Daarmee geven we invulling aan de ambitie van het bestuursakkoord 2018-2022 De Kracht van Apeldoorn, waarin wij schrijven: “De gemeente kan én durft soepel in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen. De menselijke maat in de dienstverlening blijft de norm”. Met de reorganisatie is in de bedrijfsvoering een helder onderscheid aangebracht tussen rollen en verantwoordelijkheden, waardoor de inzichtelijkheid en de beheersing zijn vergroot.

Speerpunten bedrijfsvoering
Onze bedrijfsvoering ondersteunt de organisatie in het realiseren van onze vier strategische doelen en drie topthema’s. Belangrijk speerpunt uit het collegewerkprogramma is dat onze klanten onze dienstverlening hoger gaan beoordelen in de loop van en na deze collegeperiode.

In de afgelopen jaren hebben wij een groot aantal nieuwe taken opgepakt. Dat geldt met name in het sociaal domein, maar ook op de andere gebieden hebben we nieuwe ambities geformuleerd en hebben we de taken om de ambities te realiseren in gang gezet. De tevredenheid van inwoners daarover is over het algemeen goed. In de reorganisatie hebben we de sturing op kritieke processen versterkt en de transparantie van de bedrijfsvoering vergroot. Basis daarvoor is de Bestuursopdracht die het college de gemeentesecretaris gaf. In de reorganisatie die dit jaar zijn beslag kreeg is de sturing vanuit het concern versterkt, is de gelaagdheid van de organisatie teruggebracht en zijn managementverantwoordelijkheden helder toebedeeld. Ter versterking van de bedrijfsvoering is bovendien de businesscontrol op alle niveaus versterkt.

Hoofddoelstelling: Bedrijfsvoering ondersteunt effectief de realisatie van de doelen van de gemeente
Onze bedrijfsvoering ondersteunt de organisatie in het realiseren van onze vier strategische doelen en drie topthema’s. Belangrijk speerpunt uit het collegewerkprogramma is dat onze klanten onze dienstverlening hoger gaan beoordelen in de loop van en na deze collegeperiode.

Wat hebben we gedaan in 2020?

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10