Programmaverantwoording

Openbare ruimte

Lessons learned

Revitalisering van de openbare ruimte
De voorbereiding en participatie van de eerste vier revitaliseringsprojecten (Dreven Noord, Schoutenveld, Staatsliedenkwartier en Dovenetel) is in 2020 samen met externe partners geëvalueerd. Deze evaluatie is op 10 september toegelicht en besproken in de PMA. De belangrijke lessen uit de evaluatie zijn:
1. De drie pilots worden binnen het budget uitgevoerd. De verwachting is dat de  uitvoeringswerkzaamheden eind 2020 starten.
2. Participatie waarbij breed wordt opgehaald is maatwerk per buurt/dorp en kan het beste worden uitgevoerd door een projectleider die hier ruime ervaring mee heeft.
3. Zonder kaders de buurt ingaan leidt tot teleurgestelde inwoners en gefrustreerde projectmedewerkers. Immers, het budget is niet onbeperkt waardoor niet alle wensen kunnen worden gerealiseerd. Naast geld en tijd moeten ook wettelijke en inhoudelijke kaders meegegeven worden voordat met participatie wordt begonnen.
4. Start per buurt/dorp met een vitaliteitsagenda. Hierdoor wordt kader meegegeven. Om tot die agenda te komen worden behoeften/ideeën van inwoners, bedrijven en gebiedspartners breed opgehaald. Hieruit kan de behoefte om te revitaliseren naar voren komen.
5. Organisatorisch is een aantal verbeteringen nodig onder meer door revitalisering bij voldoende groot budget op de juiste plek binnen de organisatie onder te brengen.
Als de pilots ook qua uitvoering zijn afgerond, evalueren we opnieuw. Maar dan op inhoud: zorgt de revitalisering ervoor dat de openbare ruimte zichtbaar weer jaren mee kan en zijn inwoners hierover tevreden.

De openbare ruimte in Corona-tijd
In de coronaperiode is sprake van een toegenomen belangstelling voor de openbare ruimte in het algemeen en het groen in het bijzonder. Groen doet ertoe, vooral in de directe woonomgeving om te wandelen, te sporten en te recreëren. Ook was er een flinke toename in het gebruik van de wandel- en fietsmogelijkheden in onze natuurgebieden. De belangstelling voor natuurbeleving in natuurgebieden, maar ook de eigen achtertuin is flink gegroeid. Dit vormt een belangrijke stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg waarbij geïnvesteerd wordt in verbetering van de kwaliteit van het groen.

Droogte 2020
2020 was het derde opeenvolgende jaar waarin er sprake was van (extreme) droogte en perioden met hoge temperaturen (hitte). Dit heeft gevolgen gehad voor de grondwaterstanden, beekafvoeren en het groen in Apeldoorn. In het bijzonder hebben (kwetsbare) bomen hier last van. De droogte heeft geleid tot meer kwetsbaarheid voor ziekten en plagen en een hogere sterfte van bomen. De droogte is geëvalueerd en er wordt de komende jaren meer ingezet op preventieve maatregelen bijvoorbeeld bodemverbetering, meer biodivers beheer en de keuze voor meer droogtebestendige planten. Ook wordt het proces van watergiften verder geoptimaliseerd en gaat er geëxperimenteerd worden met vochtsensoren in de bodem.

De raad is in een PMA geïnformeerd over de droogte en de stappen die hierin gezet worden om de gevolgen te beperken, zowel op de korte termijn als de watervoorziening op de lange termijn

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10