Jaarrekening

Waarderingsgrondslagen

3.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling

Lasten-batenstelsel
Voor de jaarrekening gebruiken we het lasten-batenstelsel. Dat betekent dat we lasten en baten hebben toegerekend aan het jaar waarin de diensten of goederen zijn geleverd. Baten en lasten die met elkaar te maken hebben, verantwoorden we in hetzelfde jaar. In de jaarrekening staan ook de verliezen en risico's die we redelijk kunnen berekenen, die zijn ontstaan in of voor 2020.

Winstneming Grondbedrijf
Als gevolg van nieuwe voorschriften van de commissie BBV is de grondslag voor winstneming door het Grondbedrijf ingrijpend gewijzigd in 2017. Volgens deze regels dient de winst te worden genomen o.b.v. het percentage van realisatie: (% realisatie kosten x % realisatie opbrengsten) x geraamde winst. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele onzekerheden in de bepaling van de geraamde winst.
Als we een complex afsluiten, brengen we het saldo van dat complex ten gunste of ten laste van de reserve van het Grondbedrijf.

Dividend
Dividend wordt in opbrengsten opgenomen nadat het besluit over uitkering van dividend is genomen.
De BNG heeft haar dividend over 2019 in 2020 niet mogen uitkeren van de Nederlandse Bank.
Er is op balansdatum onvoldoende duidelijkheid. We hebben deze opbrengst daarom niet verwerkt in deze jaarrekening.

Resultaatbestemming
Volgens het BBV moeten we de veranderingen in de reserves apart verantwoorden via taakveld 010 in de programmarekening. Zo is er zowel voor als na de bestemming van de reserve een goed beeld van het resultaat van de jaarrekening. De bestemming is in dit geval de verrekening met de reserves door een storting of onttrekking.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10